Safety-in-focus

Zodpovedný partner

Aktívne presadzujeme bezpečnosť a prostredie bez nehôd od dodávateľa po výrobu, a tiež počas celej cesty produktu ku koncovému zákazníkovi. Náš záväzok čo sa bezpečnosti týka sa prejavuje v našich procesoch: všetky naše produkty sú navrhnuté pre bezpečnú výrobu, montáž a koncové použitie. Naším zámerom je rásť spolu s našimi partnermi a stať sa svetovým lídrom v bezpečnosti.


 

Bezpečné materiály a komponenty

Používanie našich materiálov je bezpečné. Cieľom neustáleho vývoja, monitorovania a testovania materiálu je minimalizovať riziká pre zdravie a bezpečnosť. Otvorene komunikujeme s našim zákazníkmi o správnom používaní a o tom, z akého materiálu pozostávajú naše produkty.

safe-materials-and-components

 

Súlad s predpismi

Ruukki neustále monitoruje vývoj vnútroštátnych a medzinárodných právnych predpisov a ďalšie požiadavky, ako sú REACH a RoHS týkajúce sa bezpečnosti materiálov a nebezpečných látok, a vždy koná aktívne. Ruukki tiež komunikuje so zákazníkmi o environmentálnych vlastnostiach výrobkov prostredníctvom Vyhlásení o environmentálnych vlastnostiach produktov (EPD).


Predpisy Reach

Európske nariadenie (EC) 1907/2006 ohľadom registráce (Registration), hodnotenia (Evaluation), autorizácie (Authorozation) a obmedzení (Restriction) cemikálií (REACH) nadobudlo v Európskej únii účinnosť 1. júna 2007. Nariadenie sa uplatňuje na všetkých výrobcov, dovozcov a užívateľov látok ako takých, v zmesiach a vo výrobkoch. Nariadenie sa preto uplatňuje aj na výrobu ocele a oceľových produktov, komponentov a systémov. 


Podľa nariadenia REACH sú oceľové produkty, komponenty a systémy Ruukki definované ako výrobky, nie látky. To znamená, že nepodliehajú registrácii podľa nariadenia REACH. Ruukki je však dovozcom niektorých prípravkov. Od našich subdodávateľov požadujeme úplné dodržiavanie nariadenia REACH. 


Neustále monitorujeme zoznam látok SVHC (látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy) a v prípade potreby budeme zákazníkov informovať o SVHC zložkách v našich produktoch.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Ruukki a nariadenia REACH, obráťte sa na svojho miestneho predajcu.

Systém environmentálnych osvedčení

Prehlásenie o environmentálnych vlastnostiach produktu (EPDs) zahŕňa informácie o vstupných materiáloch, spotrebe energie a emisiách vznikajúcich pri výrobe, ako aj recyklovateľnosti produktov. EPDs sú štandardizovaným spôsobom prezentácie environmentálnych vplyvov výrobkov Ruukki. Sú založené na analýze životného cyklu výroby Ruukki. Vyhlásenia sú v súlade s medzinárodnými normami EN 15804 a EN ISO 14025.

Pozrite si Vyhlásenie o environmentálnych vlastnostiach produktov Ruukki:

 

 

accident-free-isntallation

Montáž bez nehôd

Poskytuje bezpečnostné riešenia integrované vo výrobku a príslušenstvo na zlepšenie bezpečnosti pri montáži. Prefabrikované, rozmerovo vysoko presné prvky sa montujú rýchlejšie a bezpečnejšie. Na stavenisku je potrebných menej pracovných síl.

Všetko nasledovné predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť na stavbách:

  • zdvíhanie ťažkých bremien,
  • práca vo výškach a
  • práca na veľkých staveniskách.

 

Tieto rizikové faktory sú v Ruukki brané do úvahy ako pri projektovom riadení, tak pri výskume a vývoji a snažíme sa ich minimalizovať. 

 

18776-29

Bezpečnosť pri zdvíhaní bremien

S cieľom zvýšiť bezpečnosť pri zdvíhaní bremien na staveniskách vyvinula spoločnosť Ruukki riešenie, pri ktorom sa na WQ nosníky a komponenty pripevňujú závesné oká. Závesné oká montuje výrobca alebo sa upevňujú na predurčené miesta na stavenisku. Reťaze prevlečené cez závesné oko umožňujú bezpečné zdvíhanie elementov a nosníkov. Pevné závesné oká alebo otvory na zdvíhacom zariadení sú skonštruované pre ťažké alebo zložito tvarované predmety. Ak sa zdvíhanie ťažkých nákladov na stavenisku nevykonáva správne, môže byť nebezpečné. Na minimalizáciu týchto rizík sme vyvinuli jednoduché príslušenstvo, niečo ako zdvihák, ktorý sa používa pri zdvíhaní oceľových krytín.

dsc_0032.nef

Bezpečnosť pri práci vo výškach

Na zvýšenie bezpečnosti pracovníkov pri montáži a práci na streche sme vyvinuli poistnú kotvu, ktorú možno pripevniť na nosné trapézové plechy. Na zaistenie pracovníkov k tejto kotve, ktorá je patentovaná a má označenie CE, môže byť použité bezpečnostné lano.

safely-together

Bezpečne spolu

Ruukki aktívne presadzuje bezpečnosť na staveniskách. Zdieľané staveniská predstavujú väčšie riziká, hlavne ak sa na projekte v rôznych fázach podieľajú viacerí dodávatelia. S cieľom zvýšenia bezpečnosti sa preto snažíme spolupracovať so všetkými zainteresovanými. Podľa nášho názoru je to dôležitá časť vývoja otázok bezpečnosti v stavebnom priemysle.

end-user-safety

Bezpečnosť koncového užívateľa

Riešenia Ruukki sú bezpečné počas celého ich životného cyklu.

Naše strechy sa dajú bezpečne montovať a ľahko sa udržiavajú z generácie na generáciu. So strechou Ruukki len zriedka musíte byť vysoko, aby ste ju nainštalovali; avšak, ak musíte, naše strešné riešenia umožňujú dostať sa tam a pracovať bez zbytočných rizík. 

Vo všetkých budovách existuje riziko požiaru. Oceľové rámové riešenia Ruukki poskytujú vysokú úroveň požiarnej bezpečnosti nákladovo efektívnym spôsobom. Naše sendvičové panely je možné použiť na vytvorenie konštrukcií, ktoré majú vysokú požiarnu odolnosť a spĺňajú najvyššie požiadavky požiarnej bezpečnosti.