Novinky

Zmeny noriem požiarnej odolnosti sendvičových panelov (použitie na stenu)

Revidovaná norma EN 15254-5:2018 s celoeurópskou platnosťou zvyšuje požiadavky na platnosť výsledkov požiarnych skúšok panelov pre rôzne dĺžky rozponov. Nové rozpony a EI klasifikácia sa uplatňujú vo všetkých krajinách Európskej únie pre stavebné povolenia vydané po 31.10.2018 a ovplyvnia všetkých výrobcov sendvičových panelov. Norma si okrem toho vyžaduje samostatné skúšky pre horizontálne a vertikálne inštalované panely.

Požiarne skúšky panelov sa vo všeobecnosti vykonávajú v laboratóriu, kde je veľkosť „pece“ obmedzená, zvyčajne meria 3 m. Pokyny pre interpretáciu výsledkov a rozšírenie rozsahu platnosti pre konečnú aplikáciu sú uvedené v norme EN 15254-5. Táto norma bola teraz doplnená.

Pri skúšaní panelov s dĺžkou 3 m môžu byť ich výsledky použité pre panely s dĺžkou až 7,5 m, ak sú splnené určité kritériá. Vlastnosti požiarnej odolnosti panelov s rozponom dlhším ako 7,5 m môžu byť deklarované iba vtedy, keď boli skúšky vykonané v peci dimenzovanej na dané dĺžky. V takom prípade môžu byť výsledky rozšírené pre panel dlhší o 2 metre ako bol testovaný, pri splnení určitých kritérií, maximálna deklarovaná dĺžka rozpätia je každopádne obmedzená na 10 m. Skúšky pre takéto dlhé rozpony sa predtým nevyžadovali.

Požiadavky boli sprísnené aj vzhľadom na smer inštalácie. Skúška požiarnej odolnosti platí len pre skúšaný smer inštalácie, teda ak sa skúška vykonáva na horizontálnom paneli, výsledok testu neplatí pre vertikálne montovaný panel.

Nová norma EN 15254-5:2018 platí pre všetkých výrobcov sendvičových panelov v krajinách Európskej únie, ktorí vyhlásili, že vlastnosti panelov sú v súlade s harmonizovanou normou EN 14509: 2013. Okrem toho sa môžu uplatňovať lokálne pravidlá príslušnej krajiny.

Nové hodnoty rozponov (súvisiacich s konkrétnou klasifikáciou požiarnej odolnosti) sú k dispozícii na webových stránkach spoločnosti Ruukki www.ruukki.sk