Privacy

Privacy statement

SSAB PRIVAATSUSPOLIITIKA

Viimati uuendatud 16. aprillil 2018.

Käesolev privaatsuspoliitika teavitab isikuandmete töötlemisest SSAB ja selle tütarettevõtete, muu hulgas Tibnori ja Ruukki (edaspidi: SSAB) poolt. See annab vastuse küsimustele SSAB kogutavate, kasutatavate või jaotatavate isikuandmete tüübi, kogumise eesmärgi ja kasutajate õiguste kohta. Kasutajad võivad olla SSAB kliendid, esindajad või kliendiettevõtted, potentsiaalsed kliendid või veebisaiti külastavad veebikasutajad (edaspidi: kasutajad). 

SSAB veebisait võib sisaldada linke kolmandate isikute veebisaitidele ja teenustele. Nende veebisaitide või teenuste kohta kehtivad oma privaatsuspoliitikad. SSAB ei vastuta kolmandate isikute privaatsuspoliitikate eest ega isikuandmete töötlemise eest kolmandate isikute operatsioonides. Palun pöörake tähelepanu nende isikute vastavatele privaatsuspoliitikatele ja nende edasistele muudatustele.

1. ANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA

Kehtiva andmekaitseseaduse kohaselt on andmete vastutav töötleja SSAB AB (äriregistris registreerimise number: 556016-3429, aadress: P.O. Box 70, SE-101 21 Stockholm, Rootsi) kogu ettevõtte tasandil andmetöötluse puhul, näiteks SSAB kontserni kuuluvate ettevõtete turundustööriistade korral. Eraelu puutumatuse küsimustes on SSAB põhiline kontaktaadress järgmine: e-post: data.privacy@ssab.com.

SSAB vastutab selle eest, et isikuandmete töötlemisel järgitakse käesolevat poliitikat ja kohaldatavaid andmekaitseseadusi.

2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk

SSAB töötleb kasutajate isikuandmeid erinevatel eesmärkidel, mida on selgitatud allpool.

2.1 TEENUSE OSUTAMINE

Isikuandmete töötlemise põhieesmärk on varustada veebisaiti vajalike andmetega ning tarnida SSAB tooteid ja teenuseid. Selline isikuandmete töötlemine põhineb eelkõige kasutajaga sõlmitud lepingul ja hõlmab ka töötlemist, mis on vajalik enne kliendisuhte loomist.
 

2.2 TURUNDUS JA SIDE

Kasutajate isikuandmeid kasutatakse kasutajatega suhtluse haldamiseks ja turunduseesmärgil. Selles suhtes põhineb töötlemine SSAB õigustatud huvil esitada kasutajatele asja- ja ajakohast teavet veebisaidi osana. See põhineb ka SSAB õigustatud huvil tutvustada SSAB uusimaid tooteid ja teenuseid ning isikupärastada kasutajate kogemusi.

Teatud määral põhineb elektroonilisi vahendeid kasutav turundus kasutajate eelneval nõusolekul, näiteks, mis puudutab turundussõnumite saatmist. Kasutajad leiavad allpool 6. punktis lisateavet turundusalase suhtluse ja õiguste kohta, mis kasutajatel sellega seoses on.
 

2.3 TOODETE JA TEENUSTE ARENDAMISE EESMÄRK

SSAB eesmärk on osutada kvaliteetseid teenuseid ja esitada kasutajatele asjakohast teavet nende teenuste kohta. Seetõttu võib SSAB kasutada isikuandmeid selleks, et analüüsida turgu, kasutajarühmi, veebisaitide kasutamist eesmärgiga arendada ja täiustada veebisaidi kvaliteeti ning SSAB tooteid ja teenuseid. See töötlemine põhineb SSAB õigustatud huvil kasvada ja areneda.

SSAB kasutab küpsiseid ja muid sarnaseid tehnilisi vahendeid statistilisel eesmärgil, et koguda anonüümseid statistilisi koondandmeid, mis aitavad SSAB-l mõista, kuidas kasutajad veebisaiti kasutavad, ja suurendada selle kasutusmugavust. Lisateavet leiate SSAB avaldusest küpsiste kohta.
 

2.4 INFOTURVE

SSAB tohib töödelda tehnilisi andmeid, sealhulgas mõningaid isikuandmeid, infoturbe tagamiseks ja pettuste vältimiseks. SSAB võtab infoturbe meetmeid, et kaitsta äriteavet ja ettevõtte vara, kaitsta isikuandmeid, vältida kuritegevust ning tagada veebisaitide ja teenuste kättesaadavus. See töötlemine põhineb SSAB õigustatud huvil, et tagada nõutava tasemega võrgu- ja infoturve.
 

2.5 ISIKUANDMETE ETTEVÕTTESISENE TÖÖTLEMINE SSAB KONTSERNIS

Kasutajate isikuandmeid võidakse töödelda SSAB kontserni muudes ettevõtetes. Sel juhul põhineb isikuandmete töötlemine SSAB õigustatud huvil organiseerida ja hallata kliendisuhteid ja turundust ning võtta infoturbe meetmeid kontsernis asjakohasel ja praktilisel viisil.
 
 

3. Andmete kogumine

SSAB võib isikuandmeid koguda erineval viisil, mida on selgitatud allpool.
 

3.1 KLIENDISUHTED

SSAB töötleb isikuandmeid selleks, et hoida häid kliendisuhteid, näiteks et pakkuda ja tarnida tooteid või teenuseid ja pidada klientidega sidet. Selliseid isikuandmeid kogutakse otse kasutajatelt. Olenevalt sellest, milline on suhtlus kasutajatega, võib SSAB koguda alljärgnevaid isikuandmeid:

 • kasutaja põhiandmed, näiteks nimi, e-posti aadress ja telefoninumber;
 • kasutaja tööandja põhiandmed, näiteks ettevõtte nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber;
 • informatsioon kliendisuhte kohta, näiteks tellitud tooted ja teenused ning kliendisuhte algus- ja lõpuaeg;
 • arveldusteave, näiteks kontonumbrid, tehtud ja tasumata maksed ning esitatud arved; ning
 • kliendikommunikatsioon.
 

3.2 KASUTAJA SUHTLUS SSAB-GA VEEBISAIDIL VÕI MUUL VIISIL

SSAB võib koguda isikuandmeid, kui kasutajad võtavad ühendust SSAB klienditeenindusega, kasutavad veebivestluse keskkonda, pöörduvad muul viisil SSAB poole, tellivad SSAB uudiskirja või osalevad küsitlustes või konkurssidel veebisaitidel või mujal. Selliseid isikuandmeid kogutakse otse kasutajatelt.

SSAB võib koguda isikuandmeid, mida kasutaja on jaganud SSAB-ga, näiteks

 • kasutaja põhiandmed, näiteks nimi, e-posti aadress ja telefoninumber;
 • kasutaja tööandja põhiandmed, näiteks ettevõtte nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber;
 • SSAB-ga ühenduse võtmise põhjused ja ühendusega seotud üksikasjad; ning
 • küsitlused ja konkursid, milles osaleti.
 

3.3 AUTOMAATSELT KOGUTUD ANDMED VEEBISAIDI JA TEENUSTE KASUTAMISE KOHTA

SSAB kogub automaatselt ja töötleb alljärgnevaid tehnilisi andmeid kasutaja ning veebisaidi, toodete ja SSAB osutatavate teenuste kohta:

 • IP-aadress, seadme ID, seadme tüüp, kasutatav opsüsteem ja rakendusprogrammi seadistused;
 • kasutaja tegevused, näiteks vaadatud lehed ja klõpsatud üksused;
 • teenuse kasutamisega seotud ajatemplid ja logiandmed; ning
 • päritolukoht/-riik.

Need tehnilised andmed kogutakse automaatselt veebisaidi ja teenuste kasutamise ajal.
 

3.4 MUUDEST ALLIKATEST KOGUTAVAD ANDMED

SSAB võib aeg-ajalt koguda andmeid ka avalikult saadaolevatest allikatest ning kolmandatelt isikutelt, näiteks sotsiaalvõrgustikest ja reklaamifirmadest. SSAB võib näiteks saada põhiandmeid kasutaja sotsiaalvõrgustiku profiili kohta, kui kasutaja logib sisse SSAB veebisaidile, kasutades sotsiaalvõrgustiku kontot.
 

4. Andmete jagamine

SSAB võib kasutajate isikuandmeid avaldada alljärgnevatele kolmandatele isikutele:

 • SSAB kontserni muudele ettevõtetele ülalnimetatud eesmärkidel;
 • volitatud teenuseosutajatele, näiteks edasimüüjatele ja turundusteenuse osutajatele ülalnimetatud eesmärkidel. Need volitatud isikud toimivad siiski kogu aeg SSAB nimel ja SSAB vastutab kasutajate isikuandmete kasutamise eest;
 • kui see on seadusega lubatud või nõutav, et täita pädevate ametiasutuste taotlusi, näiteks kohtukutseid või samalaadseid siduvaid akte;
 • kui SSAB on seotud kogu vara või selle osa liitmise, omandamise või müümisega; ja
 • kui SSAB usub heauskselt, et avalikustamine on vajalik SSAB õiguste kaitsmiseks, kasutajate turvalisuse või muude isikute turvalisuse kaitsmiseks, pettuse uurimiseks või valitsuse taotlusele vastamiseks.

5. Isikuandmine edastamine väljapoole el-i/emp-d

5.1 KONTSERNISISESED EDASTAMISED

Kuna SSAB kontserni mõned ettevõtted asuvad väljaspool ELi/EMPd, võidakse kasutaja isikuandmeid edastada väljapoole ELi/EMPd, näiteks USAsse. Sel juhul rakendab SSAB nõutavaid kehtestatud mehhanisme, et võimaldada andmete edastamist väljapoole ELi/EMPd, näiteks Euroopa Komisjoni heakskiidetud standardseid lepingutingimusi.
 

5.2 VÄLJASPOOL EL-I/EMP-D ASUVAD TEENUSEOSUTAJAD

SSAB võib kasutada alltöövõtjaid, et võimaldada veebisaidi kasutamist või osutada teenuseid. Isikuandmeid võib edastada väljapoole ELi/EMPd asuvasse riiki määral, mis on vajalik veebisaidi kasutamiseks ja teenuste osutamiseks. Sel juhul rakendab SSAB nõutavaid kehtestatud mehhanisme, et võimaldada andmete edastamist alltöövõtjatele nendes kolmandates riikides, näiteks Euroopa Komisjoni heakskiidetud standardseid lepingutingimusi. SSAB tugineb nn Privacy Shieldile nende teenuseosutajate puhul, kes asuvad Ameerika Ühendriikides ja on kaitstud Privacy Shieldiga. Lisateavet Ameerika Ühendriikide kaubandusministeeriumi ja Euroopa Komisjoni välja töötatud Privacy Shieldi raamistiku kohta ning isikuandmete töötlemisega seotud põhimõtted leiate siit.
 

6. Turundus-kommunikatsioon

Kui kasutaja annab SSAB-le kontaktandmeid, näiteks seoses toote või teenuse müümisega, SSAB klienditeeninduse poole pöördumisega, käsiraamatu või muude materjalide tellimisega veebisaidil või konkurssidel osalemisega, tohib SSAB kasutada kasutaja isikuandmeid turunduseesmärkidel, edendada SSAB uusimaid tooteid ja teenuseid ning isikupärastada kasutaja kasutuskogemust. Kasutajatele jäetakse võimalus anda enne oma nõusolek või, kui kohaldatavad seadused seda lubavad, siis keelata turundusmaterjalide saatmine SSAB-st või kontserni muudest ettevõtetest.
 

6.1 E-TURUNDUS

SSAB võib kasutajale saata toote- ja teenuseuudiseid, uudiskirju ja muid teavitusi olemasolevate või uute toodete ja teenuste kohta e-posti ja tekstsõnumite (SMSi) kaudu, kui kasutaja on andnud enne nõusoleku või kui SSAB-l on selleks kohaldatavate seaduste kohaselt õigus.
Kasutaja võib turundusteabe saatmise igal ajal tühistada, klõpsates meilisõnumite alaosas asuvat linki „Tühista tellimus“.
 

6.2 STATISTIKA JA ERALDAMINE

SSAB võib luua kasutajarühma profiile või segmendiandmeid, et luua anonüümset koondstatistikat SSAB veebisaitide ning toodete ja teenuste kasutamise kohta, näiteks hinnata kasutajate arvu, veebisaidil vaadatud lehti, e-kirjade lugemist ja tuvastada, milliseid veebisaidi osasid loevad kasutajad kõige kasulikumaks, et välja selgitada funktsioone, mida võiks parandada, ning pakkuda kasutajarühmadele kontekstipõhist reklaami. Sellisel otstarbel kogutud andmete eesmärk ei ole tuvastada konkreetset kasutajat, vaid analüüsida, kuidas kasutajad üldiselt ja kasutajarühmad kasutavad veebisaiti või teenuseid.
 

6.3 SIHTOTSTARBELINE REKLAAM

SSAB või SSAB reklaamipartnerid võivad kasutajale näidata sisu või reklaame, näiteks võib kasutaja näha reklaami hiljuti SSAB veebisaidil vaadatud toote kohta. SSAB kasutab küpsiseid ja sarnaseid tehnikaid, et kuvada isikupärastatud reklaame, mis põhinevad näiteks kasutaja veebisaitide sirvimisel, ostude ajalool või sisselogimisteabel. Kui SSAB kogub või kasutab informatsiooni kasutaja veebisaidi sirvimise kohta e-turunduse eesmärgil, on kasutajal õigus seda alati keelata, milleks ta peab pöörduma SSAB poole. Selle keelamise õiguse kohta saate lisateavet allpool 8. punktis.
 

7. Isikuandmete säilitamine

Isikuandmeid tohib säilitada ainult nii kaua, kui on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas määratud eesmärkide täitmiseks. Pärast seda isikuandmed kustutatakse – välja arvatud juhul, kui isikuandmete säilitamine on nõutav seadusega või osapoole õiguste või kohustustega. Allpool on esitatud põhireeglid säilitusperioodide kohta.

 • Klientidega seotud isikuandmeid säilitatakse kliendisuhete ajal ja pärast seda nii kaua, kui see on vajalik või nõutav seaduse või mõlema poole õiguste või kohustuste täitmise, näiteks arveldamise eesmärgil.
 • Klienditeenindusega seoses kogutud andmeid ja andmeid SSAB-ga muu suhtluse, küsitluste ja konkursside kohta säilitatakse nii kaua, kui on vajalik kõnealuse asja haldamiseks ja käsitlemiseks.
 • SSAB kustutab turunduseesmärkidel kasutatavad andmed või muudab need anonüümseks pärast mõistliku aja möödumist kasutaja ja SSAB vahelisest viimasest kontaktist – välja arvatud juhul, kui andmete säilitamine on seadusega ette nähtud või kui mõni osapool seda nõuab.
 • Kui kasutajal on küsimusi turunduslikel eesmärkidel kasutatavate andmete säilitamise kohta, võib kasutaja lugeda allpool toodud informatsiooni (punkt 8) kasutaja õiguste kohta selles valdkonnas.

8. Õigused seoses eraelu puutumatusega

Kasutajal on õigus vaadata isikuandmeid, mida SSAB tema kohta säilitab. Kasutajal on alati õigus nõuda tema isikuandmete parandamist, värskendamist või eemaldamist. Tuleb siiski arvestada, et teatud informatsioon on rangelt nõutav käesolevas poliitikas määratud eesmärkide täitmiseks ning seda võib nõuda ka seadus. Seetõttu ei pruugi selliste andmete kustutamist lubada seadus, mis näeb ette säilitusperioodi kohustusliku pikkuse. Kasutajal on õigus konkreetsest olukorrast sõltuvatel põhjustel alati mitte lubada töödelda andmeid, mille vastu SSAB-l on õigustatud huvi. Kasutajatel on õigus piirata andmete töötlemist määral, mida näeb ette andmekaitseseadus.

Kasutajal on õigus andmete ülekantavusele, st õigusele saada isikuandmeid struktureeritud ja üldkasutatavas masinloetavas vormingus ning edastada isikuandmeid mõnele muule andmetöötlussüsteemile ulatuses, mida nõuab kohaldatav õigus. See kehtib ainult andmetele, mida kasutaja esitab kliendilepingu põhjal või kasutaja nõusolekul.

Ülalnimetatud õiguste kohta saate lugeda veebisaidilt www.ruukki.com/yourdata.

Kui kasutaja näeb probleeme viisis, kuidas SSAB töötleb kasutaja isikuandmeid, on kasutajal õigus esitada kaebus riiklikule andmekaitseasutusele ELis/EMPs.
 

9. Turvalisus

SSAB võtab mõistlikke turvameetmeid, sealhulgas füüsilisi, elektroonilisi ja menetluslikke meetmeid, et kaitsta isikuandmeid kaotuse, hävitamise, väärkasutuse ning volitamata juurdepääsu või avalikustamise eest. Näiteks piirab SSAB sellele teabele juurdepääsu, andes selle vaid volitatud töötajatele ja töövõtjatele, kes peavad seda teavet teadma oma ametikirjeldusega ettenähtud tööde tegemiseks, ja kolmanda osapoole teenusepakkujatele, kes tohivad andmeid töödelda ainult SSAB esitatud juhiste kohaselt.

Pidage meeles, et kuigi SSAB püüab rakendada isikuandmete turvalisuse mõistlikke abinõusid, ei suuda turvasüsteem takistada kõiki võimalikke turvarikkumisi.
 

10. Käesoleva privaatsuspoliitika muudatused

SSAB võtab mõistlikke turvameetmeid, sealhulgas füüsilisi, elektroonilisi ja menetluslikke meetmeid, et kaitsta isikuandmeid kaotuse, hävitamise, väärkasutuse ning volitamata juurdepääsu või avalikustamise eest. Näiteks piirab SSAB sellele teabele juurdepääsu, andes selle vaid volitatud töötajatele ja töövõtjatele, kes peavad seda teavet teadma oma ametikirjeldusega ettenähtud tööde tegemiseks, ja kolmanda osapoole teenusepakkujatele, kes tohivad andmeid töödelda ainult SSAB esitatud juhiste kohaselt.

Pidage meeles, et kuigi SSAB püüab võtta isikuandmete turvalisuse mõistlikke meetmeid, ei suuda turvasüsteem takistada kõiki võimalikke turvarikkumisi.
SSAB võib käesolevat privaatsuspoliitikat ja sellega seotud teavet muuta. SSAB soovitab kasutajatel regulaarselt lugeda privaatsuspoliitikat, et olla kursis selle võimalike muudatustega. SSAB nimetab alati ära privaatsuspoliitika kuupäeva, et kasutajad saaksid tutvuda selle võimalike muudatustega. Palun arvestage, et käesolev privaatsuspoliitika on ette nähtud ainult informatsiooni andmiseks.

SSAB teavitab kasutajaid selle võimalikest muudatustest, kasutades mõistlikke ja saadaolevaid kanaleid.

11. SSAB kontaktandmed

SSAB poolt konkreetse kasutaja kohta kogutavate isikuandmete kohta saab taotlusi esitada veebisaidil www.ruukki.com/yourdata. SSAB privaatsuspoliitika kohta saab teavet, saates SSAB-le meilisõnumi aadressil [data.privacy@ssab.com].