Rättsligt meddelande

Genom att använda Ruukkis internetsidor (hädanefter "Webbplatsen") accepterar du följande villkor. Du får inte använda Webbplatsen om du inte accepterar följande villkor i sin helhet.

Allmänt

Denna Webbplats innehåll ägs ensamt av Rautaruukki Corporation och/eller dess dotterbolag och filialer (hädanefter kallade "Ruukki"). Allt material (inklusive, men inte begränsat till, företagssymboler, varumärkesnamn, produktnamn, varumärken, text, bilder och audiovisuella element) på denna Webbplats är copyright-skyddat med alla rättigheter förbehållna Ruukki. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålls. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i någon form utan i förväg givet skriftligt tillstånd från Ruukki är förbjudet, förutom med nedanstående tillstånd.

Under de villkor som beskrivs häri, samt under alla tillämpliga lagar och förordningar, ger Ruukki dig icke-exklusiv, icke-överförbar, personlig och begränsad rätt till åtkomst, användning och visning av Webbplatsen och tillhörande material för uteslutande personligt bruk. Detta tillstånd innebär inte att äganderätten till denna Webbplats och tillhörande material överförs, och tillståndet gäller under förutsättning att: (i) du behåller copyrightsymboler och annan immaterialrättslig information på alla kopior från Webbplatsen och tillhörande material, samt att (ii) du inte på något vis modifierar, distribuerar, överför eller lagrar Webbplatsen eller tillhörande material, eller reproducerar eller visar offentligt, eller på annat vis använder Webbplatsen och tillhörande material i offentliga eller kommersiella syften, utöver de dom uttryckligen beskrivs här. Enskilda dokument på denna Webbplats kan vara föremål för ytterligare villkor som beskrivs i detta dokument. Användning av pressreleaser och andra dokument som är att betrakta som offentliga är tillåten i offentlig kommunikation om informationens källa anges.

Ruukki och alla andra varumärken som tillhör Ruukki, produktnamn, logotyper, kommersiella symboler, varumärkesnamn, slogans och andra tjänster, registrerade eller inte, är varumärken som tillhör Ruukki. Din åtkomst till sidan är inte att betrakta som en licens eller rättighet, underförstått, utifrån estoppelprincipen, eller annorledes, att använda något märke som syns på denna Webbplats utan i förväg givet skriftligt tillstånd från Ruukki.

Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning

Denna Webbplats innehåll tillhandahålls "i befintligt skick" och "såsom tillgängligt". Alla dokument häri kan innehålla tekniska oriktigheter eller typografiska fel. Dessutom garanterar inte Ruukki att Webbplatsen eller servern från vilken den görs tillgänglig är fria från virus eller andra skadliga objekt. Även om informationen som tillhandahålls dig från denna Webbplats inhämtats eller sammanställts från källor vi betraktar som pålitliga, ger inte Ruukki några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser för riktigheten, giltigheten, tillgängligheten, lämpligheten för ett särskilt ändamål, icke-överträdelsen, aktualiteten, funktionaliteten eller fullständigheten i den information eller data som tillhandahålls dig. Ruukki förbehåller sig rätten att när som helst modifiera Webbplatsen eller att dra in åtkomsten till den. All information kan ändras utan att detta redovisas i förväg.

Webbplatsen innehåller endast allmän information om Rautaruukki Corporation och dess värdepapper och derivat som omfattas av handel. Ingen information som presenteras på denna Webbplats är att betrakta som ett erbjudande om försäljning eller inköp av värdepapper eller derivat, eller som en investeringsrekommendation.

Informationen på denna Webbplats får inte användas som utgångspunkt för ett investeringsbeslut. Vid investeringsbeslut måste investerare arbeta utifrån sina egna undersökningar och bedömningar av företagen, värdepappren eller derivaten och medföljande risker.

Ruukki ska inte hållas ansvarigt för eventuella direkta, indirekta, tillfälliga eller särskilda skador eller följdskador som uppstår på grund av, i anslutning till eller på grund av användning av, eller oförmåga att använda, Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, utebliven vinst, avbrott i verksamheten, förlust av program eller annan data i informationshanteringssystem eller liknande, även om Ruukki eller Ruukkis representanter informerats om sådana skador. Ruukki ska inte hållas ansvarigt för eventuella oriktigheter, förseningar eller haverier beroende på eller kopplade till denna Webbplats, och har ingen skyldighet att informera användare när informationen har uppdaterats.

Länkar

För att underlätta din användning av Webbplatsen kan Ruukki tillhandahålla länkar till andra webbplatser på internet som ägs eller drivs av tredje part. Ruukki tar inget ansvar, och ger inga garantier eller utfästelser, för material skapat eller publicerat av tredje part som denna Webbplats har länkat till.

Uppladdning

Genom att ladda upp material på någon av våra servrar, till exempel via e-post eller Webbplatsen, intygar du att:

(A) materialet inte innehåller objekt som är olagliga eller på annat vis olämpliga för publicering.

(B) du vidtar alla upptänkliga åtgärder för att skanna och avlägsna eventuella virus eller andra smittande eller skadliga funktioner innan material laddas upp.

(C) du äger materialet eller har obegränsad rätt att tillhandahålla det till oss, och att Ruukki utan ansvar får publicera materialet utan kostnad och/eller inkorporera det, eller eventuella koncept som beskrivs i det, i våra produkter.

(D) du inte vidtar rättsliga åtgärder mot oss gällande materialet som du laddar upp, och att du gottgör oss om tredje part skulle vidta rättsliga åtgärder mot oss kopplat till materialet du laddat upp.