Säkra material och komponenter

För att garantera hälsa och säkerhet från produktion till slutanvändare, engagerar sig Ruukki aktivt i kontinuerlig forskning och utveckling, samt övervakar och testar processer, material och produkter. Vi kommunicerar också öppet ut information om säkerhetsrelaterade frågor som rör produkter under hela deras livscykler.

Efterlevnad av regler och registreringsskyldigheter

Ruukki övervakar konstant framstegen i nationell och internationell lagstiftning, som t.ex. RoHS, REACH och ELV, när det gäller materialsäkerhet och farliga ämnen, och alltid proaktivt.

Ruukki använder olika typer av ämnen och beredningar i produktionsprocessen. Vi importerar vissa beredningar och tillhandahåller också vissa biprodukter som kommer från ståltillverkningsprocessen. För dessa utför vi alla nödvändiga registreringar under REACH och kräver också att våra underleverantörer efterlever REACH fullständigt.

  • REACH är en ny EU-förordning för kemikalier och deras säkra användning (EG 1907/2006). Den står för Registration (registrering), Evaluation (utvärdering), Authorisation (tillstånd) och Restriction (begränsning) av kemiska ämnen.


Läs mer om REACH på EU-kommissionens webbplats

REACH-förordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1907/2006 beträffande registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) trädde i kraft i EU den 1 juni 2007. Förordningen gäller alla tillverkare, importörer och användare av enskilda beståndsdelar, som tillsatser och i ämnen. Följaktligen gäller förordningen även stålproduktionen och tillverkningen av stålprodukter, -komponenter och -system. 

Under REACH-förordningen definieras Ruukkis stålprodukter, komponenter och system som artiklar och inte ämnen. De behöver därför inte registreras genom REACH. Ruukki importerar emellertid också vissa beredningar och tillhandahåller vissa biprodukter från ståltillverkningsprocessen. För dessa har vi genomfört alla nödvändiga registreringar under REACH och kräver också att våra underleverantörer efterlever REACH fullständigt. 

Vi övervakar kontinuerligt SVHC-listan ("Substance of Very High Concern", särskilt farliga ämnen) och kommer vid behov att informera våra kunder om SVHC-föreningar i våra produkter.

Skulle du ha några frågor angående Ruukki och REACH-förordningen, kontakta din lokala säljare.

Miljövarudeklarationer 

Miljövarudeklarationer redovisar information om användningen av råmaterial, energiförbrukning och utsläpp som uppstår från tillverkning samt produkters återvinningsbarhet. Miljövarudeklarationer har uppdaterats för att motsvara reviderade nationella föreskrifter. 

Visa miljövarudeklarationer för Ruukkis produkter