Safety-in-focus

Ansvarig partner

Vi engagerar oss aktivt i att främja säkerhet och en olycksfri miljö – i hela kedjan från oss som leverantör till slutkunden. Alla våra produkter är konstruerade för att garantera säker tillverkning, installation och användning. Vår avsikt är att växa med våra partners och bli världsledande inom säkerhet.

 

Säkra material och komponenter

För att garantera hälsa och säkerhet från produktion till slutanvändare, engagerar sig Ruukki aktivt i kontinuerlig forskning och utveckling, samt övervakar och testar processer, material och produkter. Vi kommunicerar också öppet ut information om säkerhetsrelaterade frågor som rör produkter under hela deras livscykler. 

 

safe-materials-and-components

 

Efterlevnad av regler och registreringsskyldigheter

Ruukki övervakar konstant framstegen i nationell och internationell lagstiftning, som t.ex. RoHS, REACH och ELV, när det gäller materialsäkerhet och farliga ämnen, och alltid proaktivt.

Ruukki använder olika typer av ämnen och beredningar i produktionsprocessen. Vi importerar vissa beredningar och tillhandahåller också vissa biprodukter som kommer från ståltillverkningsprocessen. För dessa utför vi alla nödvändiga registreringar under REACH och kräver också att våra underleverantörer efterlever REACH fullständigt.

  • REACH är en ny EU-förordning för kemikalier och deras säkra användning (EG 1907/2006). Den står för Registration (registrering), Evaluation (utvärdering), Authorisation (tillstånd) och Restriction (begränsning) av kemiska ämnen.

Reach-förordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1907/2006 beträffande registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) trädde i kraft i EU den 1 juni 2007. Förordningen gäller alla tillverkare, importörer och användare av enskilda beståndsdelar, som tillsatser och i ämnen. Följaktligen gäller förordningen även stålproduktionen och tillverkningen av stålprodukter, -komponenter och -system. 

Under REACH-förordningen definieras Ruukkis stålprodukter, komponenter och system som artiklar och inte ämnen. De behöver därför inte registreras genom REACH. Ruukki importerar emellertid också vissa beredningar och tillhandahåller vissa biprodukter från ståltillverkningsprocessen. För dessa har vi genomfört alla nödvändiga registreringar under REACH och kräver också att våra underleverantörer efterlever REACH fullständigt. 

Vi övervakar kontinuerligt SVHC-listan ("Substance of Very High Concern", särskilt farliga ämnen) och kommer vid behov att informera våra kunder om SVHC-föreningar i våra produkter.

Skulle du ha några frågor angående Ruukki och REACH-förordningen, kontakta din lokala säljare.

 

Miljövarudeklarationer

Miljövarudeklarationer redovisar information om användningen av råmaterial, energiförbrukning och utsläpp som uppstår från tillverkning samt produkters återvinningsbarhet. Miljövarudeklarationer har uppdaterats för att motsvara reviderade nationella föreskrifter. 

Hitta miljövarudeklarationer för Ruukkis produkter:

 

 

Abratex bättringsfärg

pdf, 116,7 KB

Fogmassa

pdf, 84,2 KB

ISO 9001 och 14001

pdf, 1,1 MB

Miljöpolicy

pdf, 56,6 KB

Policy Environmental

pdf, 40,5 KB

Silicone

pdf, 78,5 KB

Tätfett

pdf, 32,1 KB

accident-free-isntallation

Olycksfri installation

Samtliga följande moment utgör en risk för hälsa och säkerhet på byggarbetsplatser:

  • tunga lyft,
  • arbete på hög höjd och
  • arbete på stora byggarbetsplatser.

Ruukkis forskning och utveckling tar dessa riskfaktorer i beaktande och försöker minimera dem.

 

18776-29

Lyftsäkerhet

För att förbättra lyftsäkerheten på monteringsplatser, har Ruukki utvecklat en lösning där hål för lyftöglor tillverkas på WQ-balkar och element som används i stålkonstruktioner. Lyftöglorna installeras i fabrik eller skruvas fast på byggplatsen. Kedjor träs igenom öglorna vilket gör att element och balkar säkert kan lyftas på plats. Fasta lyftöglor eller hål för lyftutrustning tillverkas för tunga eller delar med ovanlig form. Lyft av tunga laster på stressiga byggarbetsplatser kan vara farligt om det inte görs rätt. För att minimera dessa risker har vi skapat lättanvända tillbehör, som en buntlyft som används när man lyfter ståltak.

dsc_0032.nef

Säkerhet på hög höjd

För att förbättra säkerheten för personer som monterar och arbetar på tak, har vi utvecklat ett säkerhetsankare som kan fästas vid bärande korrugerad stålplåt. Ett säkerhetsrep kan användas för att fästa arbetarna vid ankaret, som är patenterat och CE-märkt.

safely-together

Säkerhet tillsammans

Ruukki arbetar aktivt för säkerheten på egna och delade byggarbetsplatser. Delade byggarbetsplatser utgör större säkerhetsrisker, speciellt när flera entreprenörer är inblandade i ett projekts olika skeden. Därför vill vi arbeta tillsammans med alla parter för att förbättra den totala säkerheten på platsen. Vi tycker detta är en viktig del inom utveckling av säkerhetsfrågor för byggnadsindustrin.

end-user-safety

Säkerhet rör slutanvändaren

Förstklassiga material och utrustning, rationell och effektiv användning av utrymmet, lösningar för att förbättra sikt och optimal placering av styrningen är hörnstenarna för slutanvändarsäkerhet och ergonomi i våra hytter. 

Våra tak är säkra att installera och enkla att underhålla över generationerna. På Ruukki-tak behöver du knappast gå upp, men när du väl gör det gör våra taklösningar det möjligt att gå upp och arbeta utan onödiga risker. 

Det finns brandrisk i alla byggnader. Vår sandwichpanel kan användas för att skapa konstruktioner som har en hög brandsäkerhet och uppfyller de strängaste brandsäkerhetskraven.