GreenCoat-rzepak

Certifikat och intyg

Ruukkis kvalitets- och miljöfrågor styrs i enlighet med kvalitetsledningsstandarden ISO 9001 och miljöledningsstandarden ISO 14001. År 2010 utgjorde certifierade system 99 procent av produktionen (2009: 98 procent), och år 2009 87 procent av de anställda (2008: 80 procent). 

I enlighet med ledningssystemen, identifieras processer och miljöaspekter inom Ruukkis verksamhet, och målsättningar och planer för att uppnå dem formuleras. En del av miljöledningssystemet innebär att identifiera de lagkrav som berör verksamheten och säkerställa efterlevnaden av dessa och andra frivilliga åtaganden. Att identifiera och utveckla intressenters behov är också en viktig del av att hantera kvalitets- och miljöfrågorna.

 För att säkerställa kontinuerlig förbättring utvärderas systemen och verksamheten regelbundet med hjälp av både interna och externa granskningar. Vid granskningar fastställs huruvida systemen uppfyller kraven eller inte. Dessutom fastställer ledningen i sina granskningar regelbundet huruvida kvaliteten och miljöledningssystemen uppfyller de fastställda målen.