Trhové značky

Pred používaním obchodných značiek spoločnosti Ruukki, si prosím pozorne prečítajte tieto pokyny a podmienky.

Všeobecne

Značka Ruukki, slogan „Building your tomorrow“ a názvy produktov Ruukki sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti Rautaruukki Corporation alebo jej dcérskych spoločností (ďalej len Ruukki). Obchodné známky spoločnosti Ruukki predstavujú duševné vlastníctvo a sú dôležitými a hodnotnými aktívami spoločnosti.

Starostlivo zvážte nasledujúce zásady pre správne použitie obchodných známok spoločnosti Ruukki. Uvedenými zásadami sa musia riadiť zamestnanci spoločnosti Ruukki, jej zákazníci, vlastníci licencií a predstavitelia tretích strán, ktorí používajú obchodné známky spoločnosti Ruukki.

Zásady na používanie loga a názvov výrobkov značky Ruukki

Môžete používať odkazy na spoločnosť Ruukki, na jej produkty a služby prostredníctvom pridružených obchodných známok, pokiaľ sú tieto odkazy pravdivé, čestné a nezavádzajúce a sú v súlade s uvedenými zásadami, ktoré môže spoločnosť Ruukki čas od času modifikovať podľa vlastného uváženia. Názvy produktov Ruukki alebo logo Ruukki by sa nikdy nemali spájať s názvami inými produktov, názvami služieb, obchodnými známkami, logami alebo názvami iných spoločností. Nesmiete používať značky ani logá, ktoré by sa mohli zameniť s obchodnými známkami a logami spoločnosti Ruukki.

Používanie loga Ruukki

Spoločnosť Ruukki obmedzila právo používať logo Ruukki iba na niektorých partnerov, ktorým spoločnosť Ruukki poskytla licenciu alebo písomný súhlas. Ak ste držiteľom licencie na logo Ruukki, dodržiavajte zásady vyplývajúce z licenčnej zmluvy.

Ak nie ste držiteľom licencie na logo Ruukki, môžete názov Ruukki používať v texte pri odkazoch na pôvod výrobkov. Upozorňujeme, že symboly obchodných známok ® a ™ by nikdy nemali používať s názvom Ruukki, keď sa názov Ruukki viaže na názov spoločnosti.

Ak máte záujem o získanie licencie na používanie loga Ruukki, obráťte sa na miestny predajný tím.

Používanie názvov výrobkov Ruukki

Nasledujúce zásady platia pre názvy výrobkov spoločnosti Ruukki, ktoré sú obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami.

  • Symboly obchodných známok ® alebo ™ by sa mali používať v súvislosti s názvami produktov spoločnosti Ruukki v závislosti od toho, či je známka v oblasti používania zaregistrovaná alebo sa žiadalo o jej registráciu. Ak chcete mať istotu, ktorý symbol používať, požiadajte o pomoc miestneho predajcu alebo tím spoločnosti Ruukki zodpovedný za práva duševného vlastníctva.
  • Obchodná známka sa nesmie skloňovať ani uvádzať v množsnom čísle (teda Puralo, Purala) ani neuvádzajte privlastňovacie formy.
  • Obchodné známky píšte vždy latinskými písmenami. Obchodné známky nekombinujte so žiadnymi inými obchodnými známkami ani názvami.
  • Ak je to možné, v marketingových materiáloch by sa mal uvádzať nasledujúci dodatok o autorských právach: „Názvy výrobkov Ruukki, Rautaruukki a Ruukki sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti Rautaruukki Corporation.”
  • Nepridávajte obchodné známky Ruukki na výrobky prostredníctvom potlače ani žiadnym iným spôsobom.

 

Staré značky a názvy spoločnosti

Staré názvy značky Ruukki, ako napríklad Rannila a Gasell, sú obchodné známky alebo registrované známky spoločnosti Ruukki vo Fínsku a v iných krajinách. Tieto názvy by sa však už nemali používať v odkazoch na spoločnosť Ruukki, jej dcérske spoločnosti ani produkty.