Súkromie

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie spoločnosti SSAB o ochrane súkromia

Posledná aktualizácia 16. apríla 2018

Toto Vyhlásenie o ochrane súkromia informuje o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SSAB, vrátane ich pridružených právnických osôb, predovšetkým Tibnor a Ruukki („spoločnosť SSAB"). Odpovedá na otázky, aké osobné údaje spoločnosť SSAB získava, používa alebo zdieľa, na aké účely sú údaje získané a aké má Užívateľ práva. Užívateľmi môžu byť zákazníci spoločnosti SSAB, zástupcovia zákazníckych spoločností, potenciálni zákazníci alebo Užívatelia internetu navštevujúci webovú stránku („Užívatelia“). 

Webová stránka spoločnosti SSAB môže obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán. Tieto webové stránky alebo služby podliehajú vlastným vyhláseniam o ochrane súkromia. Spoločnosť SSAB nenesie žiadnu zodpovednosť za vyhlásenia o ochrane súkromia tretích strán, ani za spracúvanie osobných údajov v činnostiach tretích strán. Venujte pozornosť ich príslušným vyhláseniam o ochrane súkromia a ich následným zmenám.

1. Správca údajov

V súlade s platným zákonom o ochrane údajov, spoločnosť SSAB AB (registračné číslo: 556016-3429, adresa: P.O. Box 70, SE-101 21 Štokholm, Švédsko) je prevádzkovateľom pre všetky spracúvania údajov na úrovni korporácie, napríklad pre marketingové nástroje poskytované vo všetkých spoločnostiach skupiny SSAB. V spoločnosti SSAB je pre záležitosti týkajúce sa ochrany súkromia primárnym kontaktom: e-mail: data.privacy@ssab.com

Spoločnosť SSAB je zodpovedná za zabezpečenie spracúvania osobných údajov v súlade s týmto Vyhlásením a platnými zákonmi o ochrane údajov.

2. Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

Spoločnosť SSAB spracúva osobné údaje Užívateľov na rôzne účely, ktoré sú vysvetlené nižšie.

2.1 Poskytovanie služieb

Hlavným účelom spracúvania osobných údajov je poskytnúť webovú stránku a dodávať produkty a služby spoločnosti SSAB. Toto spracúvanie osobných údajov je primárne založené na zmluve s Užívateľom vrátane spracúvania potrebného pred vstupom do vzťahu so zákazníkom. 
 

2.2 Marketing a komunikácia

Osobné údaje Užívateľa budú použité na riadenie komunikácie s Užívateľom a na marketingové účely. V tomto ohľade je spracúvanie založené na legitímnom záujme spoločnosti SSAB poskytovať Užívateľom relevantné a aktuálne informácie ako súčasť webovej stránky. Zároveň je tiež založené na legitímnom záujme spoločnosti SSAB propagovať najnovšie produkty a služby spoločnosti SSAB, ako aj zosobniť skúsenosť Užívateľa. Do určitej miery je marketing prostredníctvom elektronických prostriedkov založený na predchádzajúcom súhlase Užívateľa, napríklad s odosielaním marketingových správ. V tejto súvislosti, pre viac informácií o marketingovej komunikácií a právach Užívateľov, sú Užívatelia odkazovaní na odsek 6, uvedený nižšie. 
 

2.3 Účely rozvoja produktu a služieb

Cieľom spoločnosti SSAB je poskytnúť vysokokvalitné služby a o týchto službách poskytnúť Užívateľom relevantné informácie. Spoločnosť SSAB môže preto použiť osobné údaje na analýzu trhu, skupiny Užívateľov, používanie webových stránok na účel rozvoja a zlepšenia kvality webovej stránky a produktov a služieb spoločnosti SAAB. Také spracúvanie je založené na legitímnom záujme spoločnosti SSAB o rast a rozvoj. 

Spoločnosť SSAB používa súbory cookies a iné podobné techniky na štatistické účely, pre spracovanie anonymných, súhrnných štatistík, ktoré spoločnosti SSAB umožňujú porozumieť, ako Užívatelia používajú webovú stránku a zvyšovať užívateľskú prístupnosť.
 

2.4 Bezpečnosť informácií 

Spoločnosť SSAB môže spracúvať technické údaje, vrátane niektorých osobných údajov, na účely zaistenia bezpečnosti informácií a predchádzania podvodom. Spoločnosť SSAB zachováva opatrenia na zaistenie bezpečnosti informácií, na ochranu obchodných informácií a obchodných aktív, na ochranu osobných údajov, aby predišla trestným činnostiam a zabezpečila dostupnosť webových stránok a služieb. Toto spracúvanie je založené na legitímnom záujme spoločnosti SSAB zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti sietí a informácií.
 

2.5 Spracúvanie osobných údajov interne, v rámci skupiny SSAB

Osobné údaje Užívateľa môžu byť spracúvané v iných spoločnostiach skupiny SSAB. V tomto prípade je spracúvanie založené na legitímnom záujme spoločnosti SSAB, primeraným a praktickým spôsobom organizovať a riadiť vzťahy so zákazníkmi, marketing, ako aj opatrenia na udržiavanie bezpečnosti informácií v rámci skupiny.

3. Získavanie údajov

Spoločnosť SSAB môže získavať osobné údaje rôznymi spôsobmi, vysvetlenými nižšie. 
 

3.1 Vzťah so zákazníkom 

Spoločnosť SSAB spracúva osobné údaje na účel udržiavania dobrého vzťahu so zákazníkom, napríklad pri poskytovaní a dodávaní produktov alebo služieb a pri udržiavaní komunikácie so zákazníkom. Tieto osobné údaje sú získané priamo od Užívateľov. 
V závislosti od interakcie Užívateľov môže spoločnosť SSAB získať nasledujúce osobné údaje:

 • Základné informácie o Užívateľovi, ako je meno, e-mailová adresa a telefónne číslo;
 • Základné informácie o zamestnávateľovi Užívateľa, názov spoločnosti, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo;
 • Informácie týkajúce sa vzťahu so zákazníkom, ako sú objednané produkty a služby, lehota trvania vzťahu so zákazníkom, od začiatku po ukončenie;
 • Informácie o fakturovaní, ako sú čísla účtov, realizované platby, čakajúce platby a doručené faktúry; a
 • Komunikácia so zákazníkom.
 

3.2 Interakcia Užívateľa so spoločnosťou SSAB na webovej stránke alebo iná interakcia

Spoločnosť SSAB môže získať osobné údaje, keď Užívatelia kontaktujú zákaznícky servis spoločnosti SSAB, používajú internetový rozhovor cez webovú stránku, inak kontaktujú spoločnosť SSAB, objednávajú si informačný bulletin spoločnosti SSAB, alebo sa zúčastňujú prieskumov alebo súťaží na webových stránkach alebo inde. Tieto osobné údaje sú získané priamo od Užívateľov.

Spoločnosť SSAB môže získať osobné údaje, ktoré Užívateľ zdieľal so spoločnosťou SSAB, ako napríklad 

 • Základné informácie o Užívateľovi, ako je meno, e-mailová adresa a telefónne číslo;
 • Základné informácie o zamestnávateľovi Užívateľa, názov spoločnosti, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo;
 • Dôvody na kontaktovanie spoločnosti SSAB a podrobnosti týkajúce sa kontaktovania; a
 • Účasť na prieskumoch a súťažiach.
 

3.3 Automaticky získané údaje o webovej stránke a službách

Spoločnosť SSAB automaticky získava a spracúva nasledujúce technické údaje o Užívateľovi a o používaní webovej stránky, produktoch a službách, poskytovaných spoločnosťou SSAB:

 • IP adresa, identifikačné číslo zariadenia, typ zariadenia, použitý operačný systém a nastavenia aplikácií;
 • činnosť Užívateľa, ako sú zobrazené stránky a „odkliknuté“ položky;
 • časové pečiatky a záznam dát týkajúce sa používania služby; a
 • lokalita/krajina pôvodu.

Tieto technické údaje sú získané automaticky, prostredníctvom používania webovej stránky a využívania služieb. 
 

3.4 Údaje získané z iných zdrojov 

Spoločnosť SSAB môže tiež, z času na čas, získať informácie z verejne dostupných zdrojov a od tretích strán, ako sú sociálne siete a marketingové spoločnosti.  Spoločnosť SSAB môže napríklad získať informácie o profile Užívateľa sociálnej siete, ak sa Užívateľ prihlási na webovú stránku alebo služby spoločnosti SSAB, použitím účtu sociálnej siete. 

4. Zdieľanie údajov

Spoločnosť SSAB môže zverejniť osobné údaje Užívateľa nasledujúcim tretím stranám:

 • ďalším spoločnostiam skupiny SSAB, na účely uvedené vyššie;
 • dôveryhodným poskytovateľom služieb, ako sú distribútori a poskytovatelia marketingovej služby, na účely uvedené vyššie. Avšak, títo dôveryhodní poskytovatelia služieb konajú vždy v mene spoločnosti SSAB a za používanie osobných údajov Užívateľa je zodpovedná spoločnosť SSAB;
 • kompetentným verejným orgánom na splnenie ich požiadaviek, ako sú predvolania a podobné záväzné akty, ak to zákon povoľuje alebo požaduje;
 • ak je spoločnosť SSAB zapojená do fúzie, akvizície alebo predaja všetkých alebo časti svojich aktív; a
 • keď spoločnosť SSAB v dobrej viere verí, že zverejnenie informácií je nevyhnutné na ochranu práv spoločnosti SSAB, ochranu bezpečnosti Užívateľov alebo bezpečnosti iných, vyšetrovanie podvodu alebo reagovanie na vládnu požiadavku.

5. Prenos osobných údajov mimo eú/ehp

5.1 Prenosy v rámci skupiny 

Keďže sa niektoré spoločnosti skupiny SSAB nachádzajú mimo EÚ/EHP, osobné údaje Užívateľa môžu byť prenesené mimo EÚ/EHP, napríklad do Spojených štátov. V takom prípade, spoločnosť SSAB použije požadované zavedené mechanizmy, ktoré umožnia prenos mimo EÚ/EHP, ako sú štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou.
 

5.2 Poskytovatelia služieb nachádzajúci sa mimo EÚ/EHP

Spoločnosť SSAB môže pri poskytovaní webovej stránky alebo služieb využívať subdodávateľov. V prípade potreby a v rozsahu požadovanom na účel webovej stránky a poskytovania služieb, môžu byť osobné údaje prenesené do krajiny mimo EÚ/EHP. V takom prípade, spoločnosť SSAB použije požadované zavedené mechanizmy, ktoré umožnia prenos na subdodávateľov tretích krajín, ako sú štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou. Spoločnosť SSAB sa bude spoliehať na takzvaný štít na ochranu osobných údajov, pre tých poskytovateľov služieb, ktorí sa nachádzajú v USA, ktoré sú certifikované podľa štítu na ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o rámci štítu na ochranu osobných údajov vyvinutým Ministerstvom obchodu USA a Európskou komisiou a súvisiacich zásadách, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, nájdete tu.
 

6. Marketingové komunikácie

Ak Užívateľ poskytuje spoločnosti SSAB kontaktné údaje, napríklad v súvislosti s predajom produktu alebo služby, kontaktovaním zákazníckeho servisu spoločnosti SSAB, objednaním príručky alebo iných materiálov na webovej stránke alebo zúčastňovaním sa na súťažiach, môže spoločnosť SSAB používať osobné údaje Užívateľa na marketingové účely a propagáciu najnovších produktov a služieb spoločnosti SSAB, ako aj na zosobnenie skúsenosti Užívateľa. Užívatelia majú možnosť udeliť svoj predchádzajúci súhlas, alebo kde to príslušné zákony povoľujú, možnosť odmietnuť prijímanie marketingovej komunikácie od spoločnosti SSAB alebo iných spoločností skupiny.
 

6.1 Elektronický marketing

Spoločnosť SSAB môže poskytnúť Užívateľovi aktualizácie produktov a služieb, informačné bulletiny a iné informácie o existujúcich alebo nových produktoch a službách, prostredníctvom e-mailu a textovej správy (SMS), na základe predchádzajúceho súhlasu Užívateľa alebo ak je to spoločnosti SSAB inak povolené podľa platného zákona.

Užívateľ môže kedykoľvek odhlásiť odber marketingových komunikácií, kliknutím na odkaz "odhlásiť odber", umiestnený v spodnej časti e-mailov.
 

6.2 Štatistiky a segregácia

Spoločnosť SSAB môže vytvoriť skupiny profilov Užívateľov alebo segmenty údajov, na účely vytvorenia anonymných, súhrnných štatistických údajov o používaní webových stránok, produktov a služieb spoločnosti SSAB, ako je napríklad odhad počtu Užívateľov, prezeraných stránok, čítaní e-mailov a zisťovanie, ktoré časti webových stránok považujú Užívatelia za najužitočnejšie, na identifikáciu funkcií, ktoré by mohli byť vylepšené a na poskytovanie reklamy založenej na súvislostiach pre skupiny Užívateľov. Údaje získané na tieto účely nie sú použité na identifikáciu konkrétneho Užívateľa, ale na analýzu používania webovej stránky alebo služieb Užívateľom vo všeobecnosti alebo skupinou Užívateľov. 
 

6.3 Cielená reklama

Spoločnosť SSAB alebo reklamní partneri spoločnosti SSAB môžu Užívateľovi zobrazovať obsah alebo reklamy, Užívateľ môže napríklad vidieť reklamu na nedávno prezeraný produkt na webovej stránke spoločnosti SSAB. Spoločnosť SSAB používa súbory cookies a iné podobné technológie na zobrazenie zosobnených reklám založených napríklad na prehliadaní, histórii objednávok a prihlasovacích údajoch Užívateľa. 

Keď spoločnosť SSAB získava alebo používa informácie o webovom prehliadaní Užívateľa na účely elektronického marketingu, Užívateľ má právo kedykoľvek vzniesť voči tomu námietku, kontaktovaním spoločnosť SSAB. Pre viac informácií ohľadne práva vzniesť námietku odkazujeme na odsek 8, uvedený nižšie. 
 

7. Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané iba tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelov definovaných v tomto Vyhlásení o ochrane súkromia. Potom budú osobné údaje odstránené, s výnimkou prípadov, keď je uchovávanie osobných údajov požadované zákonom alebo právami alebo povinnosťami ktorejkoľvek zo strán.

Následne uvádzame hlavné pravidlá pre obdobie uchovávania:

 • Osobné údaje, týkajúce sa zákazníkov budú uchovávané počas vzťahu so zákazníkom a po ukončení vzťahu, pokiaľ to bude potrebné alebo požadované zákonom alebo právami alebo povinnosťami ktorejkoľvek zo strán, napríklad na účely fakturácie;
 • Údaje získané, v súvislosti so zákazníckymi službami, inou interakciou so spoločnosťou  SSAB, prieskumami a súťažami, budú uchovávané tak dlho ako je potrebné pre riadenie a spravovanie danej záležitosti. 
 • Spoločnosť SSAB vymaže alebo anonymizuje údaje použité na marketingové účely po uplynutí dostatočnej lehoty od posledného kontaktu medzi Užívateľom a spoločnosťou SSAB, pokiaľ nie je uchovávanie údajov požadované zákonom alebo právami alebo povinnosťami ktorejkoľvek zo strán.
 • Ak má Užívateľ obavy o uchovávaní údajov na marketingové účely, pre získanie ďalších informácií o právach Užívateľa, je Užívateľ odkazovaný na odsek 8, uvedený nižšie.

8. Práva na súkromie

Užívateľ má právo na prístup k osobným údajom, ktoré spoločnosť SSAB o nej alebo o ňom uchováva. 

Užívateľ má právo kedykoľvek požiadať o opravu, aktualizáciu alebo odstránenie svojich osobných údajov. Upozorňujeme však, že určité informácie sú nevyhnutne potrebné na splnenie účelov definovaných v tomto Vyhlásení a môžu byť tiež požadované zákonom. Preto vymazanie takýchto údajov nemusí byť povolené platným zákonom, ktorý stanovuje povinné lehoty uchovávania údajov. 

Užívateľ má právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu, ktoré je založené na legitímnom záujme spoločnosti SSAB, z dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie. Užívatelia majú právo obmedziť spracúvanie v rozsahu požadovanom platným zákonom o ochrane údajov.

Užívateľ má právo na prenosnosť údajov, t. j. právo prijímať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a prenášať osobné údaje na iného prevádzkovateľa, v rozsahu požadovanom platnými právnymi predpismi. To sa týka iba osobných údajov poskytnutých Užívateľom, na základe zákazníckej zmluvy alebo súhlasu Užívateľa.

Ohľadom vyššie uvedených práv:

 • pre otázky týkajúce sa osobných údajov súvisiacich s obchodom alebo marketingom navštívte prosím www.ruukki.com/yourdata
 • v iných otázkach týkajúcich sa osobných údajov kontaktujte data.privacy@ssab.com 

Užívateľ má právo podať sťažnosť na vnútroštátny orgán na ochranu údajov v EÚ/EHP, ak sa domnieva, že existuje problém so spôsobom, akým spoločnosť SSAB spracúva osobné údaje Užívateľa.

9. Bezpečnosť

Spoločnosť SSAB udržiava primerané bezpečnostné opatrenia vrátane fyzických, elektronických a procesných opatrení, na ochranu osobných údajov pred stratou, zničením, zneužitím a neoprávneným prístupom alebo zverejnením. Spoločnosť SSAB napríklad obmedzuje prístup k týmto informáciám oprávneným zamestnancom a dodávateľom, ktorí potrebujú poznať tieto informácie počas ich pracovnej náplne a poskytovateľom služieb tretích strán, ktorí môžu spracovávať údaje iba v súlade s poskytnutými pokynmi od spoločnosti SSAB.

Buďte si vedomí, že hoci je snahou spoločnosti SSAB zabezpečiť pre osobné údaje primerané bezpečnostné opatrenia, žiaden bezpečnostný systém neumožňuje zabránenie všetkým prípadným narušeniam bezpečnosti.

10. Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane súkromia

Spoločnosť SSAB môže zmeniť a doplniť toto Vyhlásenie o ochrane súkromia a súvisiace informácie. Spoločnosť SSAB odporúča, aby Užívatelia pravidelne sledovali Vyhlásenie o ochrane súkromia, aby získali poznatky o všetkých možných zmenách vo Vyhlásení. Spoločnosť SSAB vždy poskytne dátum Vyhlásenia o ochrane súkromia, aby umožnil Užívateľom vidieť zmeny. Upozorňujeme, že toto Vyhlásenie o ochrane súkromia je len na informačné účely. 

Spoločnosť SSAB bude Užívateľov informovať o možných zmenách, pomocou primeraných a dostupných kanálov. 

11. Kontakt na spoločnosť ssab

Pre žiadosti týkajúce sa osobných údajov spoločnosti SSAB, ktoré SSAB uchováva o konkrétnom Užívateľovi, navštívte www.ruukki.com/yourdata. Pre žiadosti ohľadom Vyhlásenia o ochrane osobných údajov SSAB kontaktujte prosím spoločnosť SSAB e-mailom na adrese [data.privacy@ssab.com].