Právne oznámenie

Prístupom k www stránkam spoločnosti Ruukki (ďalej len „Web“) vyjadrujete svoj súhlas s nasledujúcimi termínmi a podmienkami. Ak so všetkými nasledujúcimi podmienkami nesúhlasíte, svoj prístup na stránku musíte ukončiť.

Všeobecne

Obsah tejto webovej stránky je výhradným vlastníctvom spoločnosti Rautaruukki Corporation a/alebo jej dcérskych a pridružených spoločností (ďalej len „Ruukki“). Na všetok materiál (vrátane napríklad, ale bez obmedzenia na symboly spoločnosti, názvy značiek, názvy výrobkov, obchodné známky, texty, snímky a audiovizuálne prvky) na tejto webovej stránke sa vzťahujú predpisy na ochranu autorských práv, pričom všetky autorské práva vlastní spoločnosť Ruukki. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne uvedené, sú vyhradené. Reprodukcia, prenos, distribúcia alebo ukladanie časti alebo celého obsahu v akejkoľvek podobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Ruukki je zakázaná, s výnimkou situácie s nasledujúcim povolením.

V súlade s termínmi a podmienkami uvedenými v tomto dokumente a v súlade so všetkými príslušnými platnými miestnymi zákonmi a predpismi, spoločnosť Ruukki vám udeľuje nevýhradné, neprenosné, osobné a obmedzené právo na prístup, používanie a zobrazovanie týchto webových stránok a sprievodných materiálov na osobné použitie. Toto oprávnenie neznamená prevod vlastníckych práv súvisiacich s týmito webovými stránkami a materiálmi v tomto dokumente a vzťahujú sa naň nasledujúce obmedzenia: (i) pre všetky kópie týchto webových stránok a materiály sa budú aj naďalej platiť všetky autorské práva a budú označené značkou autorských práv a ďalšími oznámeniami o vlastníctve spoločnosti Ruukki a (ii ), webové stránky ani materiálny nesmiete žiadnym spôsobom meniť, distribuovať, prenášať ani ukladať či reprodukovať alebo verejne vystavovať či predvádzať, ani webové stránky a materiály používať na žiadne verejné alebo komerčné účely, okrem vyslovene povolených. Na jednotlivé dokumenty na týchto Web sa môžu vzťahovať ďalšie podmienky, ako je uvedené v týchto dokumentoch. Použitie tlačových správ a ďalších dokumentov označených ako verejné je vo verejnom styku povolené, pokiaľ sa uvedie zdroj informácií.

Ruukki a všetky ostatné obchodné známky spoločnosti Ruukki, názvy výrobkov, logá, obchodné symboly, obchodné názvy, slogany a služby, bez rozdielu, či sú registrované alebo nie, sú obchodnými známkami spoločnosti Ruukki. Váš prístup k tejto webovej stránke sa nesmie chápať ako udelenie, implicitne, v dôsledku nejakej predchádzajúcej dohody alebo inak, žiadnej licencie alebo práva použiť akúkoľvek zo známok, ktoré sa objavia na webových stránkach bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Ruukki.

Obmedzenia záruky a zodpovednosti

Obsah tejto webovej stránky sa poskytuje podľa pravidiel „ako je“ a „ako je prístupný“. Všetky dokumenty môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Okrem toho uvádzame, že spoločnosť Ruukki neposkytuje žiadne záruky, že webové stránky alebo server, ktorý je k dispozícii, je bez vírusov alebo iných prvkov deštruktívnej povahy. Napriek tomu, že informácie poskytované na webových stránkach sme získali alebo zostavili zo zdrojov, ktoré považujeme za spoľahlivé, spoločnosť Ruukki neposkytuje žiadne výslovné ani implicitné vyhlásenia či záruky v súvislosti s presnosťou, platnosťou, dostupnosťou alebo vhodnosťou na konkrétny účel ani v súvislosti s neporušenosťou práv, aktuálnosťou, funkčnosťou alebo úplnosťou akýchkoľvek poskytovaných informácií alebo dát. Spoločnosť Ruukki si vyhradzuje právo webové stránky kedykoľvek modifikovať alebo zrušiť prístup k nim. Všetky informácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho oznámenia.

Tieto webové stránky obsahujú všeobecné informácie o spoločnosti Rautaruukki Corporation a jej akciách a derivátov, ktoré podliehajú obchodu. Žiadna z informácií uvedených na webových stránkach sa nesmie chápať ako ponuka na predaj alebo nákup akcií alebo derivátov, ani ako odporúčanie pre investície.

Informácie na webových stránkach sa nesmú chápať ako spoľahlivé v súvislosti s akýmkoľvek investičným rozhodnutím. Pri rozhodovaní o investíciách musia investori o svojich investíciách rozhodovať na základe vlastných výskumov a hodnotení spoločností, akcií papierov alebo derivátov a súvisiacich rizík.

Spoločnosť Ruukki nenesie zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, náhodné, zvláštne alebo následné škody vyplývajúce z akéhokoľvek použitia alebo nemožnosti použitia informácií uvedených na webových stránkach, vrátane, napríklad, zodpovednosti za stratu zisku, prerušenie podnikania, stratu programov alebo iných dát na vašom systéme na spracovanie informácií a podobne, aj keď spoločnosť Ruukki alebo jej zástupcovia boli informovaní o takýchto škodách. Spoločnosť Ruukki nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné nepresnosti, oneskorenia alebo zlyhania informácií uvedených na webových stránkach a súvisiacich s nimi, a nebude mať povinnosť upozorniť používateľa na aktualizáciu informácií.

Odkazy

S cieľom zjednodušenia prístupnosti môže spoločnosť Ruukki začleniť na webové stránky odkazy na iné internetové stránky, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú tretie strany. Ruukki nepreberá žiadnu zodpovednosť a neposkytuje žiadne vyhlásenia ani žiadne záruky za materiál vytvorený alebo publikovaný tretími stranami s odkazmi na webových stránkach.

Príspevky

Odoslaním materiálu ktorémukoľvek z našich serverov, napríklad emailom alebo prostredníctvom webových stránok, vyjadrujete svoj súhlas s tým, že:

(A) materiál nebude obsahovať žiadne nezákonné položky ani iný obsah nevhodné na uverejnenie.

(B) pred odoslaním materiálu vyviniete primerané úsilie prehliadnutiu a odstráneniu všetkých vírusov a kontaminujúcich alebo iných narušujúcich alebo deštruktívnych funkcií.

(C) ste vlastníkom materiálu alebo máte neobmedzené právo poskytnúť nám ho a spoločnosť Ruukki môže uvedený materiál bezplatne publikovať a/alebo začleniť vcelku, alebo nejaké v ňom opísané koncepty, do našich produktov bez povinnosti zúčtovania alebo záväzkov.

(D) neurobíte voči nám žiadne opatrenia v spojení s predkladaným materiálom a súhlasíte s náhradou škôd v náš prospech, pokiaľ niektorá tretia strana v spojení s vami predloženým materiálom podnikne nejaké kroky voči nám.