GreenCoat-rzepak

Certifikáty a osdvedčenia

Naše otázky kvality a životného prostredia sa riadia podľa noriem systému manažérstva kvality ISO 9001 a normy environmentálneho manažérstva ISO 14001. Zahŕňa  to celý reťazec od návrhu, predaja a realizácie projektov až po výrobu kovových stavebných výrobkov a zváraných konštrukcií. Naše nosné produkty sú tiež certifikované podľa normy  EN 1090. Takmer všetky naše činnosti a lokality sú certifikované.

V súlade so systémami riadenia sú v Ruukki identifikované procesy a environmentálne aspekty prevádzkových činností a sú stanovené ciele a programy na ich dosiahnutie. Súčasťou systému environmentálneho riadenia je identifikácia zákonných požiadaviek týkajúcich sa prevádzky a zabezpečenie ich dodržiavania a dobrovoľných záväzkov. Identifikácia a rozvoj potrieb zainteresovaných strán je tiež dôležitou súčasťou riadenia otázok kvality a životného prostredia.

Na zabezpečenie neustáleho zlepšovania sa systémy a operácie pravidelne hodnotia pomocou interných aj externých auditov. Pri auditoch sa zistí, či systémy spĺňajú alebo nespĺňajú požiadavky. Navyše, vedenie pravidelne zisťuje, či systémy riadenia kvality a životného prostredia spĺňajú stanovené ciele alebo nie.