Kredity LEED

LEED v4 kredity

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design – Vedúca úloha v navrhovaní riešení na úsporu energie a ochranu životného prostredia) je medzinárodne uznávaný certifikačný systém pre ekologické budovy, ktorý poskytuje overenie zo strany tretích strán o tom, že budova alebo komunita bola navrhnutá a postavená za dodržiavania stratégií zameraných na zvýšenie účinnosti v rámci všetkých hodnotení, predovšetkým: na úsporu energie, na hospodárne využívanie vody, na redukciu emisií CO2, na zvýšenie environmentálnej kvality vnútorných priestorov a na riadenie zdrojov a citlivosť vzhľadom na ich dopady.

Systém LEED, ktorý bol vyvinutý radou USA pre stavbu ekologických budov (U.S. Green Building Council – USGBC) poskytuje majiteľom a prevádzkovateľom budov stručný rámec pre identifikáciu a implementáciu praktických a merateľných riešení pre navrhovanie energeticky úsporných a environmentálnych budov, ich výstavbu, prevádzku a údržbu.
 
Systém LEED podporuje prístup udržateľnosti prostredníctvom charakteristických vlastností v kľúčových oblastiach. Body v rámci hodnotiaceho systému LEEDS sa prideľujú na stupnici 110 bodov a kredity sú vyvážené tak, aby odrážali potenciálny dopad na životné prostredie. 

Kritériá hodnotenia LEED v4

Nižšie zvoľte kritériá na udelenie bodov a prečítajte si viac o počte bodov dostupných pri použití oceľových výrobkov, ktorí sa dajú aplikovať na produkty spoločnosti Ruukki. Uvádzame aj referencie. 

Lokalita a doprava (LT kredit)

Kredit 3
Vysoká priorita - Opätovná výstavba na urbanisticky nevyužitých priestoroch
2 body

Cieľ a požiadavky 

Rehabilitovať poškodené lokality, kde je územný rozvoj komplikovaný v dôsledku znečisteniu prírodného prostredia a znížiť záťaž na nezastavané územia. 

Náš prínos

Rovnako ako výstavba v mestských oblastiach, aj výstavba na znečistených (urbanisticky nevyužitých priestoroch) môže profitovať z využitia odľahčených stavieb, ktoré si vyžadujú menej pozemných prác a veľké množstvo prefabrikátov vyrobených z oceľových komponentov, čo môže zredukovať narušenie znečisteného teritória. V niektorých prípadoch to môže viesť k úsporným nápravným riešeniam na bonifikáciu znečisteného prostredia. 

Relevantné výrobky spoločnosti Ruukki

Odkazy na normy a predpisy

 • AGENTÚRA NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA USA (U.S. EPA). Definovanie nevyužívaného územia. Program Agentúry na ochranu životného prostredia USA (U.S. EPA) pre Trvalo udržateľnú obnovu nevyužívaného územia. Navštívte webovú stránku www.epa.gov/brownfields
 • ASTM E1527-05. Fáza I Vyhodnotenie environmentálnych vplyvov v lokalite, ASTM International. Navštívte webovú stránku www.astm.org
 • ASTM E1903-97, Fáza II Vyhodnotenie environmentálnych vplyvov v lokalite, platí od r. 2002. ASTM International. Navštívte webovú stránku www.astm.org
 • Centrum technologickej podpory pre nevyužívané územie. Navštívte webovú stránku www.brownfieldstsc.org
 • Ústav pre právo týkajúce sa životného prostredia, Centrum pre nevyužívané územie (Brownfields Center). Navštívte webovú stránku www.brownfieldscenter.org
 • Národné ústavy zdravia (National Institutes of Health), Národné ústavy vied o environmentálnom zdraví (National Institutes of Environmental Health Sciences), Program pre základný výskum súhrnného zákona o zodpovednosti za poškodzovanie životného prostredia. Navštívte webovú stránku www.niehs.nih.gov/
 • Odbor zdravotníctva štátu New York (New York State Department of Health), Pomoc pri vyhodnocovaní prenikania pár. Navštívte webovú stránku www.health.state.ny.us/
 • Predbežné ciele pre nápravu pre EPA, Región 9. Navštívte webovú stránku www.epa.gov
 • Agentúra na ochranu životného prostredia USA, Odbor pre výskum a rozvoj (U.S. EPA, Office of Research and Development), Technické prístupy k charakterizácii a vyčisteniu lokalít na nevyužívanom území. Navštívte webovú stránku www.epa.gov
 • Program Agentúry na ochranu životného prostredia USA (U.S. EPA) Trvalo udržateľná obnova nevyužívaného územia. Navštívte webovú stránku www.epa.gov/brownfields
 • Norma ASTM metóda E1739-95: Nápravné opatrenie aplikované v oblastiach s únikom ropy, ASTM International. Navštívte webovú stránku www.astm.org
 • Smernica EPA OSWER 9610.17: Rizikové rozhodovanie v programoch nápravných opatrení UST, Agentúra na ochranu životného prostredia USA (U.S. Environmental Protection Agency), Odbor pre podzemné cisterny (Office of Underground Storage Tanks). Navštívte webovú stránku www.epa.gov/

Kredit 4
Hustota prostredia a rôznorodé využitie
1-5 bodov

Cieľ a požiadavky 

Nasmerovať výstavbu do mestských oblastí s existujúcou infraštruktúrou, projektovať zelené lúky a ochrániť prostredie a prírodné zdroje. 

Náš prínos

Použitie oceľových konštrukcií a komponentov môže pomôcť pri riešení mnohých stavebných problémov v mestských centrách. Navrhnuté, prefabrikované oceľové komponenty sa dajú jednoducho montovať a tým skrátiť čas potrebný na stavbu a rušenie v lokalite. 

Okrem toho, flexibilita, ktorú upravená oceľ ponúka, umožňuje rýchlejšie využitie ťažko budovaných mestských lokalít. Možnosť využitia širokého rozpätia, rýchla výstavba, integrácia služieb, včasné dodávky, znížené nároky na veľkosť skladovacieho priestoru, menej rušenia v preplnených lokalitách a nižšia hmotnosť oceľových budov umožňujúca plytšie základy, to všetko prispieva k schodnejším riešeniam s použitím ocele v náročných urbanizačných lokalitách. Okrem toho, mnohé oceliarske technológie, ako základy z oceľových pilót a obklady striech a múrov, si vyžadujú odvoz len malého množstva odpadu zo staveniska.

Relevantné riešenia

Relevantné riešenia

 • Kongres za nový urbanizmus (Congress for New Urbanism). Navštívte webovú stránku http://www.cnu.org
 • Medzinárodný zväz pre vedecké štúdium populácie (International Union for the Scientific Study of Population). Navštívte webovú stránku http://www.iussp.org
 • Ústav pre mestskú krajinu (Urban Land Institute), ULI Washington. Navštívte webovú stránku http://www.washington.uli.org

Udržateľná lokalita (kredit SS)

Kredit 2
Rozvoj lokality - Ochrana alebo obnovenie prirodzeného prostredia
1-2 body

Cieľ a požiadavky 

Chrániť existujúce prírodné oblasti a obnoviť poškodené oblasti tak, aby sa stali prirodzeným prostredím a podporovali biodiverzitu. 

Náš prínos

Na dosiahnutie tohto bodu je potrebné dostať ruch vznikajúci pri výstavbe do prísnych limitov. 
Použitie oceľových konštrukcií a komponentov umožňuje oveľa väčšiu výrobu prefabrikátov. Hlavnou charakteristickou vlastnosťou výroby prefabrikátov je, že veľká časť procesov sa presunie zo staveniska do kontrolovaného prostredia fabriky. Skrátenie času stráveného na stavenisku môže znížiť nepriaznivé dopady na stavenisko a lokalitu. Použitie ocele poskytuje príležitosť riadiacim systémom znížiť ruch na stavenisku. 

Relevantné výrobky spoločnosti Ruukki

Kredit 5
Zmiernenie efektu horúceho ostrova
1 bod

Cieľ a požiadavky 

Znížiť účinok horúcich ostrovov a tak minimalizovať dopad na mikroklímu a prirodzené prostredie ľudí a zvierat vo voľnej prírode. Používanie strešných materiálov s indexom odrážania slnečného žiarenia (SRI) rovným alebo väčším ako 82 na strechách s nízkym sklonom (alebo 3-ročných SRI 64) a 39 na strechách s veľkým sklonom (alebo 3-ročných 32 SRI). 

Náš prínos

Prefabrikované strešné systémy s požadovanými úrovňami SRI sú k dispozícii v spoločnosti Ruukki.  

Relevantné výrobky spoločnosti Ruukki

Odkazy na normy a predpisy

 • Normy ASTM. Navštívte webovú stránku http://www.astm.org
 • ASTM E1980–1, Štandardný postup pri výpočte indexu odrážania slnečného žiarenia z horizontálnych a nepriehľadných povrchov s nízkym sklonom
 • ASTM E408–71(1996)e1, Štandardné skúšobné metódy celkového normálneho vyžarovania povrchov pomocou kontrolných meracích techník
 • ASTM E903–96, Štandardná skúšobná metóda absorpcie, odrazivosti a priepustnosti slnečného žiarenia materiálmi pomocou integračných gúľ
 • ASTM E1918–97, Štandardná skúšobná metóda na meranie odrážania slnečného žiarenia od horizontálnych a nepriehľadných povrchov v teréne
 • ASTM C1371–04, Štandardná skúšobná metóda na určovanie vyžarovania materiálov pomocou prenosných meračov vyžarovania pri približne izbovej teplote
 • ASTM C1549–04, Štandardná skúšobná metóda na určovanie odrazivosti slnečného žiarenia pomocou prenosných solárnych reflektometrov približne pri teplote prostredia
 • Organizácia Cool Roof Rating Council. Navštívte webovú stránku http://www.coolroofs.org
 • Agentúra na ochranu životného prostredia USA (U.S. EPA), Strešné výrobky ENERGY STAR. Navštívte webovú stránku www.energystar.gov/
 • Lawrence Berkeley National Laboratory, Heat Island Group, Cool Roofs.

Inovácia v návrhu (in kredit)

Kredit 1
Inovácia
1-5 bodov

Cieľ a požiadavky 

Body za Inováciu sa udeľujú za stratégie, ktoré významne prekročia hranice požiadaviek iných kreditov hodnotiaceho systému LEED alebo za nové nápady a riešenia, ktoré nie sú použité niekde inde. 

Náš prínos

Oceľ môže prispieť k niektorým inovatívnym riešeniam – k možným voľbám patrí návrh pre prípad budúcej demontáže a opätovného použitia, použitie skladacích dielov na zníženie objemu výrobkov, využitie inovatívnych riešení použitia stavebnej ocele, pri ktorých sa zníži objem materiálu a integrácia stavby a služieb. 

Kreatívne využitie hotových dielov na maximalizovanie environmentálnych výhod a zlepšenie zdravia a bezpečnosti pracovnej sily je ďalšia možnosť. Presunutie veľkej časti procesu do lepšie kontrolovateľných a pohodlnejších podmienok fabriky umožňuje ľahšie dodržiavanie a kontrolovanie bezpečnostných požiadaviek a jednoduchšie udržiavanie zdravých a pohodlných pracovných podmienok. 

Relevantné výrobky spoločnosti Ruukki

Energia - Energia a ovzdušie (EA kredit)

Predpoklad 2
Minimum pre energetické charakteristiky
Požiadavka

Cieľ a požiadavky 

Stanoviť minimálnu úroveň energetickej účinnosti pre navrhovanú budovu a systémy s cieľom redukovať environmentálne a ekonomické dopady súvisiace s nadmernou spotrebou energie. 

Nutný predpoklad vyžaduje, aby všetky budovy spĺňajúce požiadavky pre systémy LEED dosiahli základnú úroveň energetickej účinnosti. 

Preukázať 5 % zlepšenie v navrhovanom hodnotení funkčných charakteristík budovy pre nové budovy, alebo 3 % zlepšenie v navrhovanom hodnotení charakteristík pre hlavné renovácie existujúcich budov, v porovnaní s referenčným hodnotením charakteristík budovy. 

Vypočítajte základné hodnotenie výkonnosti budovy podľa metódy hodnotenia výkonnosti budovy v prílohe G normy ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 (s errata) použitím modelu energetickej simulácie, napr. IDA-ICE 4.0. 

Náš prínos

Spĺňanie základných noriem je všeobecne cenovo výhodná a dobrá obchodná metóda. Oceľové štruktúry sa dajú pohotovo navrhovať tak, aby dosiahli základné úrovne energetickej účinnosti a aby sa dosiahli vysoké hodnotenie v závislosti od návrhu budovy, jej umiestnenia a typu používaného paliva. Administratívne budovy z oceľových rámov s vysokou úrovňou izolácie a flexibilne slúžiace stratégiám na dosiahnutie maximálnej účinnosti. 

Energetické výpočty vyžadované pre toto hodnotenia nutne využívajú softvér pre tepelné modelovanie, aby mali návrhári možnosť skúmať, optimalizovať a dokázať plnú ročnú energetickú účinnosť. Tieto modely umožňujú presne modelovať účinky tepelnej hmoty, aby sa dali dokázať a maximalizovať potenciálne výhody. Teplotná hmota je dôležitá v budovách pre jej kapacitu uchovať teplo, predovšetkým v sezóne chladenia. Napriek tomu, nie je to absolútne množstvo hmoty, čo je dôležité, ale to, ako je distribuovaná a ako je prepojená s obývanými priestormi. Štúdie preukázali, že dostatočné množstvo tepelnej hmoty môže byť už zakomponované v oceľovom ráme kancelárskych budov, aby sa zredukovala chladiaca záťaž, a že štrukturálne rámy znamená iba malý rozdiel pre chladiace záťaže. Cieľom návrhárov by malo byť zaistenie toho, že hmota prítomná v štrukturálnych požiadavkách sa efektívne využije na chladenie. To znamená dôkladnú špecifikáciu povrchovej úpravy, aby sa zaistilo, že hmota nie je izolovaná od vnútorných priestorov.  

 

Relevantné výrobky spoločnosti Ruukki

Odkazy na normy a predpisy

 • Norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1–2010: Energetické normy pre budovy s výnimkou nízkopodlažných obytných priestorov. Americký národný inštitút pre normy (American National Standards Institute), Americký spolok, kúrenárov, chladiarenských a klimatizačných technikov (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Illuminating Engineering Society of North America).
 • ASHRAE Sprievodca navrhovaním energetických systémov do budov s malými alebo strednými firmami pre pokročilých 2014. Navštívte webovú stránku www.ashrae.org
 • ASHRAE Sprievodca navrhovaním energetických systémov do malých skladov a skladovacích budov pre pokročilých 2010. Navštívte webovú stránku www.ashrae.org
 • ASHRAE Sprievodca navrhovaním pokročilých energetických systémov do školských budov typu K-12. Navštívte webovú stránku www.ashrae.org
 • Ústav pre novostavby (New Building Institute), Sprievodca Advanced Buildings™ Core Performance™.
 • ENERGY STAR® Príručka modernizácie budov. Navštívte webovú stránku www.energystar.gov/
 • ENERGY STAR® Program, nástroj hodnotenia hľadača cieľa. Navštívte webovú stránku www.energystar.gov/
 • Moderné budovy, technológie a postupy. Navštívte webovú stránku www.advancedbuildings.org
 • Americká rada pre energeticky účinné hospodárstvo (American Council for an Energy-Efficient Economy). Navštívte webovú stránku www.aceee.org
 • New Buildings Institute, Inc. Navštívte webovú stránku www.newbuildings.org
 • Ministerstvo energetiky USA (U.S. Department of Energy), Program energetických kódov budov. Navštívte webovú stránku www.energycodes.gov
 • Ministerstvo energetiky USA (U.S. Department of Energy), Odbor pre energetickú účinnosť a obnoviteľnú energiu (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy). Navštívte webovú stránku www.eere.energy.gov
 • Agentúra na ochranu životného prostredia USA (U.S. EPA), Partnerstvo za kogeneračnú výrobu. Navštívte webovú stránku www.epa.gov/chp
 • Norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1–2010 Príručka pre používateľov (ASHRAE, 2010). 

Kredit 2
Optimalizácia energetických charakteristík
1-18 bodov

Cieľ a požiadavky

Na dosiahnutie zvýšenie úrovne energetickej hospodárnosti za predpokladu noriem k zníženiu ekologických a ekonomických škôd spojených s nadmernou spotrebou energie. Analyzovať energetickú náročnosť celej budovy energetickou simuláciou a preukázať % zlepšenia v návrhu energetickej náročnosti budovy v porovnaní so základom budovy. 1 bod je dosiahnutý v novej výstavbe (NC) pri 6% zlepšení a v "Core & Shell" kategórii je dosiahnutý 1 bod pri 3% zlepšení energetickej hospodárnosti. Maximálny počet 18 bodov sa dosiahne, keď je zlepšenie energetickej náročnosti 50% v NC alebo 47% v C&R. Zlepšenie energetickej náročnosti sa vypočíta energetickou simuláciou.

Aby bolo možné zahrnúť do celkovej energetickej účinnosti budovy aj vzduchotesnosť, musí sa použiť Výnimočná metóda výpočtu. Pokyny USBC pre započítanie vzduchotesnosti nájdete v uznesení CIR z 3. novembra 2013.
 
Musia sa predložiť výsledky skúšok vzduchotesnosti zadaných výrobcom a skúšobné metódy musia byť v súlade so štandardnou testovacou metódou ASHRAE pre určovanie rýchlosti úniku vzduchu (ASTM E 283).
 
Pre svoj základný model použite typickú rýchlosť úniku vzduchu, ktorú poskytuje ASHRAE. Pri modelovaní navrhovanej budovy používajte reálne hodnoty, ktorých dosiahnuteľnosť sa dá preukázať výpočtami alebo inou dokumentáciou.
 
Pri simulácii pre základný model aj pri simulácii pre navrhovanú budovu použite požiadavky ASHRAE pre vetranie prúdom vonkajšieho vzduchu.
 
Pri všetkých krokoch potrebných na dosiahnutie potrebnej vzduchotesnosti a výsledkov skúšok vetrania poskytnite jasnú a explicitnú dokumentáciu (ASTM E 1827, ASTM E 779).
 
Poskytnite súhrn úspor nákladov dosiahnutých zlepšením vzduchotesnosti v porovnaní so základným modelom.
 
Okrem toho, do správy o kreditoch LEED musia byť zahrnuté výsledky skúšania vzduchotesnosti stenovej štruktúry u jej výrobcu aj namerané hodnoty z dokončenej budovy.

Kredit 5
Výroba obnoviteľnej energie 
1-3 body

Cieľ a požiadavky

Používajte miestne obnoviteľné zdroje na zníženie energetických nákladov budovy. Vypočítajte funkčné charakteristiky projektu vyjadrením energie produkovanej obnoviteľnými systémami ako percentuálny podiel ročných nákladov na energiu stavby a na určenie dosiahnutých bodov použite tabuľku nižšie.
 
Použite ročné energetické náklady budovy vypočítané v EAc2 Optimalizovať energetické charakteristiky alebo použite na určenie odhadu spotreby energie databázu prehľadu spotreby energie v komerčných budovách Ministerstva USA pre energiu. Minimálny percentuálny podiel energie z obnoviteľných zdrojov na získanie bodu je nasledujúci:

Percento onoviteľnej energie Body (okrem
Core&Shell)
 Body (Core&Shell)
1 % 1  1
3 % -  2
5 % 2  3
10 % 3  -

Náš prínos

Solárne systémy pre steny sú k dispozícii z Ruukki.

Príslušné riešenie

Solárne systémy pre steny 

Kredit 1
Posilnenie pri uvedení do prevádzky
2-6 bodov

 

Projekty sledujúce LEED hodnotenie môžu získať ďalší kredit za inováciu, a to za predpokladu, že sa používa riešenie overujúce funkčnosť opláštenia budovy a že toto riešenie nie je zahrnuté v požiadavkách EAC1 kreditu na posilnenie pri uvedení do prevádzky. 
 
Skúšanie vzduchotesnosti opláštenia budovy od spoločnosti Ruukki sa môže považovať za komplexnejšie ako sú typické požiadavky na získanie kreditu za overenie funkčnosti opláštenia budovy. Ak však zoznam riešení, ktoré získali kredit neexistuje, neexistuje žiadna záruka udelenia kreditu. Spôsobilosť každého kandidáta na udelenie mimoriadneho kreditu sa posudzuje individuálne podľa USGBC.
 
Musia sa prijať opatrenia požadované vzhľadom na EAC1 a musia sa formulovať požadované dokumenty. Okrem toho, rozsiahly počet meraní vzduchotesnosti, správy o ich výsledkoch, ako aj zoznam všetkých nápravných opatrení vykonaných na základe ich výsledkov, sa musí poskytnúť v angličtine.

Materiály a zdroje (MR kredit)

Predpoklad 2
Požadované plánovanie stavebného a demolačného odpadového hospodárstva

Kredit 5
Stavebné a demolačné odpadové hospodárstvo
1-2 body

Cieľ a požiadavky

Zníženie stavebného a demolačného odpadu likvidovaného na skládkach a v spaľovniach pre znovu získanie, opätovné použitie a recykláciu materiálov. Predpokladom je plánované odpadové hospodárstvo a nastavenie cieľov pre najmenej 5 materiálov. Kredity v odpadovom hospodárstve sa dosiahnu recykláciou alebo zúžitkovaním nerizikových stavebných a demolačných odpadových materiálov alebo dobrovoľným znížením celkového množstva odpadu na požadovanú úroveň. Výpočet recyklovaného materiálu môže byť na základe hmotnosti alebo množstva ale celkovo musí byť zhodný.

Špecifikujte, či budú materiály separované alebo zmiešané a popíšte rozdielene stratégie plánované pre projekt. Popíšte, kde budú materiály prevzaté a ako bude recyklačná prevádzka s materiálom nakladať. Poskytnite záverečnú správu s detailným popisom hlavných tokov produkovaných odpadov, vrátane sadzieb za likvidáciu.  Sutina z čistenia pôdy nie je považovaná za stavebný, demolačný alebo renovačný odpad. 

Požiadavky na kredit:

Aletenatíva 1: odchýlka 50% a tri toky materiálu, 1 bod
Odchýlka 75% a 4 toky materiálu, 2 body ALEBO
Alternatíva 2: Nie viac ako 12,2 kg odpadu je generovaných na meter štvorcový podlahovej plochy budovy, 2body

Náš prínos

Výsledkom montáže je minimum odpadu na stavbe. Odpadový materiál pochoádzajúci zo stavby, renovácie alebo demolácie je možné triediť a oceľový odpad je vrátený na opätovné použitie do oceliarskeho priemyslu. Všetok obalový materiál je recyklovateľný a jeho množstvo je k dispozícii pred dodávkou produktov. Recyklačné služby poskytované spoločnosťou Ruukki sú považované za prospešné pri realizácii recyklácie. Navyše sú pracovníci Ruukki zodpovední za dodržiavanie plánu nakladania s odpadmi pri ich každodennej práci.

 

Kredit 1
Znižovanie dopadu životného cyklu budovy
2-5 bodov

Cieľ a požiadavky 

Predĺžiť životný cyklus existujúcich stavebných materiálov, zachovať zdroje, udržať kultúrne zdroje, zredukovať odpad a zredukovať dopad nových budov na životné prostredie v súvislosti s výrobou a dopravou materiálov. Pre dosiahnutie kreditov znovu použite alebo obnovte stavebné materiály v existujúcej budove alebo ukážte zníženie dopadu na životné prostredie posúdením životného cyklu pre novú výstavbu.

Kredit ponúka možnosť dosiahnuť až 5 bodov za predĺženie životnosti existujúcich budov zachovaním materiálov, ktoré by sa použili na stavbu novej budovy. Na dosiahnutie dvoch bodov je potrebné, aby sa udržalo minimálne 25 % existujúcej štruktúry budovy (vrátane štrukturálneho poschodia a krytia strechy) a opláštenia (vonkajší plášť a rám, s výnimkou okenných zostáv a neštrukturálneho strešného materiálu). Čím väčší je podiel opätovne využitej budovy, tým viac bodov sa získa. 

Pre novú výstavbu je možné získať tri body v prípade, že analýzy životného cyklu (LCA) preukážu minimálne 10% zníženia dopadov na životné prostredie v aspoň troch zo šiestich katergórií dopadu, jednou z ktorých je potenciál globálneho otepľovania (GWP). Žiadna kategória dopadu v LCA môže zvýšiť o viac ako 5% v porovnaní zo základnou budovou. Vypočítajte dopady na životné prostredie novej výstavby a základnej stavby vo všetkých kategóriách dopadu najmenej na 60 rokov živtnosti budovy. 

Náš prínos

Budovy postavené z oceľových rámov sú flexibilné a vhodné pre opätovné použitie. Často sú dokonca hneď pripravené na ďalšie a prispôsobené nové použitie. Pri renovácii je dôležitou vlastnosťou oceľových štruktúr modifikovanie a upevnenie existujúcich štruktúr. Existuje mnoho príkladov, kedy boli oceľové rámy prispôsobené na nové použitie, zatiaľ čo v niektorých prípadoch sa oceľové štruktúry rozobrali a opäť zmontovali na novom mieste. Okrem toho, nízka hmotnosť oceľových štruktúr znamená, že sa k existujúcim budovám dajú pridať ďalšie poschodia, čím sa rozšíri ich využitie.  

Environmentálne osvedčenia, EPD, sú k dispozícii pre Ruukki stavebné produkty. EPDs sú podstatné pre posudzovanie životného cyklu celej budovy. Ruukki osvedčenia EPDs obsahujú najmä informácie o životnom prostredí, predovšetkým informácie o vplyve na životné prostredie našej výroby a našich produktov. EPDs sú založené na medzinárodných normách.

Relevantné výrobky spoločnosti Ruukki

Kredit 2
Zverejňovanie a optimalizácia stavebného výrobku - Vyhlásenie o environmentálnom produkte
1-2 body

Cieľ a požiadavky

Cieľom je podporiť používanie produktov, pri ktorých sú k dispozícii informácie o životnom cykle a ktoré majú environmentálne, ekonomicky a sociálne výhodné dopady na životný cyklus.

Použite aspoň 20 rôznych trvale inštalovaných produktov, ktoré pochádzali od najmenej pätich rôznych výrobcov, ktoré majú environmentálne vyhlásenie o produkte. Typ III EPD možno pripísať jeden bod. Dva body sú udeľované ak produkt preukáže zníženie dopadu na životné prostredie pod bežný priemer odvetvia v najmenej troch kategóriách vplyvu.

Náš prínos

Vyhlásenie o vplyve produktu na životné prostredie (Environmental product declarations - EPD), sú k dispozícii pre stavebné produkty Ruukki. EPDs pre konktrétny produkt sú environmentálne osvedčenia typu III overené treťou stranou. EPDs obsahujú informácie o dopade produktu na životné prostredie v špecifických katagóriách vplyvu.

Ruukki EPDs (Environmental product declarations)

Kredit 3
Zverejňovanie a optimalizácia stavebného produktu - Zdroj vstupného materiálu
1-2 points

Cieľ a požiadavky 

Cieľom je podporiť používanie produktov, pri ktorých sú k dispozícii informácie o životnom cykle a ktoré majú environmentálne, ekonomické a sociálne výhodné vplyvy na životný cyklus. Odmeniť pre výber overených produktov, ktoré boli získané zo zodpovedných zrdojov.

Jeden bod je dosiahnutý pri výbere produktov pre hodnotu najmenej 25%, pri náklade, ktorý spĺňa jeden zo zodpovedajúcich extrakčbých kritérií, napr. opätovné použitie materiálu alebo recyklovaný obsah.  

Náš prínos

Veľa oceľových komponentov, ktoré sú generované z demolácií alebo renovačných projektov sú vhodné na pätovné použitie. Zahŕňa to oblasť konštrukcií, obkladov, svorníkov a menších komponentov. Pretože oceľové komponenty majú relatívne vysokú hodnotu v porovnaní s inými stavebnými materiálmi, môžu významne prispieť k dosiahnutiu tohto kreditu.  

Približný recyklovaný obsah pre oceľové produkty ako sú pilóty, nosníky, stĺpy, nosné trapézové profily a oceľové obklady je 25 percent.Recyklovaný obsah minerálne panely 

 
Časť konštrukcie  Rozloženie hmotnosti
Minerálna vlna  68.50 % 
Žiarovo pozinkovaná oceľ 29.70 % 
Povrchová úprava  0.60 % 
Lepidlo 1.10 % 
Vzhľadom na to, že približný recyklovaný obsah v oceľových výrobkoch používaných Ruukki je 25 percent, celkovo je obsah recyklovaného materiálu stenových panelov 7 percent.

Recyklovaný obsah Life panely

Ruukki® life panel vyrábaný spoločnosťou Ruukki Construction, prispieva k dosiahnutiu LEED certifikácie vďaka použitiu recyklovateľných materiálov. 

Časť konštrukcie Rozloženie hmotnosti 
Minerálna vlna     57.50 % 
Žiarovo pozinkovaná oceľ 38.30 % 
Povrchová úprava   0.80 %
Lepidlo   1.40 %
Izolačný materiál na báze minerálnej vlny obsahuje 70% recyklovaného skla. Podiel recyklovaného materiálu v oceľových komponentoch sa odhaduje na 25%. To znamená, že obsah recyklovaného materiálu vo výrobku ako celku je 50%.Recyklovaný obsah PIR panely

Časť konštrukcie    Rozloženie hmotnosti
PIR izolácia   34.30 %
Žiarovo pozinkovaná oceľ   64.20 %
Povrchová úprava   1.60 %
Vzhľadom k tomu, že odhad recyklovaného obsahu v produktoch z ocele používaných Ruukki je 25 percent, celkový obsah recyklovaného materiálu stenového panelu je 16 percent.

Kredit 4
Zverejňovanie a optimalizácia stavebného produktu - Vykazovanie zložiek materiálu
1-2 body

Cieľ a požiadavky

Cieľom je podporiť používanie produktov, pri ktorých sú k dispozícii informácie o životnom cykle a ktoré majú environmentálne, ekonomicky a sociálne výhodné dopady na životný cyklus. Dosiahnutie kreditu má tri možnosti. 

Jeden bod je dosiahnutý použitím aspoň 20 rôznych natrvalo inštalovaných produktov od aspoň piatich rôznych výrobcov, ktorí preukážu chemický súpis produktu na aspoň 0,1 %.

Druhý bod je dosiahnutý výberom produktu, ktorý obsahuje menej rizikových substancií. Tento kredit je dosiahnutý napríklad výberom produktu, ktorý spĺňa REACH kritériá.

Náš prínos

Materiálové prísady pre produkty Ruukki sú k dispozícii po 0,1% vo vyhlásení o environmentálnom výrobku, EPDs. Ruukki urobilo zásoby vstupného materiálu a splnilo REACH požiadavky. Produkty neobsahujú substancie podľa nariadenia REACH alebo zaradených na zozname látok (SVHC).

Ruukki EPDs

Kvalita vzduchu v interiéri - kvalita prostredia v interiéri (IEQ kredit – Indoor Environmental Quality)

Kredit 2
Materiály s nízkymi emisiami
1-3 body

Cieľ a požiadavky 

Zredukovať koncentráciu chemických kontaminantov, ktoré môžu poškodiť kvalitu vzduchu, ľudské zdravie, produktivitu a životné prostredie. Požiadavky zahŕňajú emisie prchavých organických zmesí (VOC) do vzduchu v interiéri a obsah VOC materiálov.

Jeden bod sa získa použitím náterov zodpovedajúcich požiadavkám normy Green Seal (GS 11). 

Náš prínos

Oceľové komponenty sa zvyčajne natierajú mimo staveniska, za kontrolovaných podmienok. Tým sa znižuje množstvo emisií v budove. Na dodržanie požiadaviek pre tento kredit je možné používať nátery a povrchovú úpravu s nízkymi emisiami. 
Ruukki SPA sendvičové panely a stavebné produkty s farebnou povrchovou úpravou dodržiavajú M1 certifikát Fínksej klasifikácie emisií stavebných materiálov. Ruukki produkty boli testované na emisie vzduchu v interiéri a spĺňajú prísne kritériá klasifikácie M1.Certifikát je k dispozícii na vyžiadanie. 

Relevantné výrobky spoločnosti Ruukki

Odkazy na normy a predpisy

 • California Department of public Health, CDPH, Standard Method v1.1-2010 for testing and evaluation of VOC emissions from indoor sources using environmental chambers. http://www.cdph.ca.gov/Pages/DEFAULT.aspx
 • German AgBB Testing and Evaluation Scheme 2010 for VOC emissions off construction products. http://www.eco-institut.de/en/
 • Oblasť pre správu kvality ovzdušia Južné pobrežie (South Coast Air Quality Management District SCAQMD) Pravidlo 1113, Architektonické opláštenie. Navštívte webovú stránku www.aqmd.gov
 • Oblasť pre správu kvality ovzdušia Južné pobrežie (South Coast Air Quality Management District). Navštívte webovú stránku www.aqmd.gov

Bod 7
Denné svetlo
1-3 body

Cieľ a požiadavky 

Poskytnúť používateľom budov prepojenie medzi vnútornými a vonkajšími priestormi a to prostredníctvom denného svetla a výhľadmi do pravidelne používaných priestorov budovy. 

Jeden bod je k dispozícii, ak je dosiahnutá úroveň denného svetla pre aspoň 55 % všetkých pravidelne obývaných priestorov. Viac bodov sa dá dosiahnuť v prípade, ak je podiel pravidelne obývaných priestorov väčší. 

Náš prínos

Oceľová konštrukcia sa uprednostňuje pri optimalizácii okenných a iných riešení pre denné svetlo a celej architektúry, čo znamená, že tomuto kritériu sa dá ľahko vyhovieť.

Odkazy na normy a predpisy

 • ASTM D1003 - 07e1, Štandardná skúšobná metóda pre tienenie a prenos svetla priehľadných plastov. Navštívte webovú stránku www.astm.org
 • Analýza výkonov študentov v školách, kde sa používa denné svetlo. Navštívte webovú stránku www.innovativedesign.net/
 • Technika osvetlenia denným svetlom. Navštívte webovú stránku www.edcmag.com/
 • Vedecký program Produktivita a stavebníctvo Ústavu pre novostavby (New Buildings Institute). Navštívte webovú stránku www.newbuildings.org/
 • Softvér Radiance.
 • Sprievodca návrhom celej budovy, osvetlenie denným svetlom. Navštívte webovú stránku www.wbdg.org/
 • Sprievodca návrhom celej budovy, riadenia elektrického osvetlenia. Navštívte webovú stránku www.wbdg.org/
 • Architectural Lighting, second edition by M. David Eganand Victor Olgyay(McGraw-Hill, 2002).
 • Daylighting Design, by Benjamin Evans, Time-Saver Standards for Architectural Design Data, (McGraw-Hill, Inc., 1997).
 • Daylighting Performance and Design, by Gregg D. Ander (John Wiley & Sons, 1997).
 • Daylighting for Sustainable Design, by Mary Guzowski (McGraw-Hill, Inc., 1999).
 • Technická príručka Trvalo udržateľné stavebníctvo, Verejný technologický ústav (Public Technology Institute, 1996). Navštívte webovú stránku www.pti.org

Kredit 8
Kvalita výhľadu 
1-2 body

Cieľ a požiadavky 

Poskytnúť používateľom budov prepojenie k vonkajšími priestorom a to prostredníctvom denného svetla a výhľadov do pravidelne používaných priestorov budovy. 

Jeden bod sa dosiahne, ak 75 % zo všetkých pravidelne obývaných častí budovy má výhľad von. 

Náš prínos

Adaptabilita oceľových konštrukcií, obkladov a segmentovanie môže návrhárom poskytnúť flexibilitu a možnosť zamerať sa na poskytnutie dostatku denného svetla a zachovanie výhľadu von bez prekážok, čím sa spĺňajú požiadavky na získanie kreditov denného svetla a kvality výhľadov.

Odkazy na normy a predpisy

 • Technika osvetlenia denným svetlom. Navštívte webovú stránku www.edcmag.com/
 • Vedecký program Produktivita a stavebníctvo Ústavu pre novostavby (New Buildings Institute). Navštívte webovú stránku www.newbuildings.org/
 • Softvér Radiance.
 • Sprievodca návrhom celej budovy, osvetlenie denným svetlom. Navštívte webovú stránku www.wbdg.org/
 • Sprievodca návrhom celej budovy, ovládanie elektrického osvetlenia. Navštívte webovú stránku www.wbdg.org/
 • Technická príručka Trvalo udržateľné stavebníctvo, Verejný technologický ústav (Public Technology Institute, 1996). Navštívte webovú stránku www.pti.org