Bezpieczne materiały i komponenty

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, począwszy od produkcji po końcowe użytkowanie wyrobów, Ruukki aktywnie angażuje się w prace badawczo-rozwojowe, jak również monitoruje i bada procesy, materiały i produkty. Ruukki w otwarty sposób informuje także o kwestiach bezpieczeństwa dotyczących oferowanych przez firmę produktów w ich całym cyklu życia. 

Zgodność z przepisami i wymogami rejestracyjnymi

Ruukki nieustannie monitoruje postęp krajowego i międzynarodowego prawodawstwa w odniesieniu do takich kwestii, jak bezpieczeństwo materiałów czy substancje niebezpieczne , znajdujących się m.in. w dyrektywie RoHS – Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych; rozporządzeniu REACH – Rozporządzenie WE w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów oraz dyrektywie ELV w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Spółka przestrzega wszystkich stosownych przepisów i aktywnie działa na rzecz bezpieczeństwa.

W swoich procesach produkcji Ruukki stosuje szeroki zakres różnorodnych substancji i preparatów, z których część jest importowana. Ruukki dostarcza również określone produkty uboczne pochodzące z procesów produkcji stali. W odniesieniu do tych produktów firma dokonuje wszystkich niezbędnych rejestracji zgodnych z rozporządzeniem REACH, a także wymaga w tym względzie pełnej zgodności z ww. rozporządzeniem od swoich podwykonawców. 

  • REACH to nowe rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej dotyczące chemikaliów i ich bezpiecznego użycia (WE 1907/2006). Zajmuje się ono rejestracją, oceną, udzielaniem zezwoleń i stosowanymi ograniczeniami w zakresie chemikaliów. Skrót REACH pochodzi od pierwszych liter słów tworzących angielską nazwę rozporządzenia - Registration, Evaluation, Authorisation andRestriction of Chemical substances.

Więcej informacji na temat REACH znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.

Deklaracje środowiskowe dla wyrobów budowlanych 

Deklaracje środowiskowe zawierają informacje związane z wykorzystaniem surowców, zużyciem energii i emisjami generowanymi w trakcie produkcji, jak również z recyklingiem produktów. Deklaracje te są aktualizowane w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami krajowymi. 

Zobacz deklaracje środowiskowe dla stalowych wyrobów budowlanych Ruukki.