Seneste nyheter

Endring av brannmodstandsstandarder for Sandwich-paneler

Den reviderte europeiske standarden EN 15254-5 forsterker kravene til gyldigheten av branntestresultater for forskjellige spennlengder. Nye spennlengdeverdier og EI-merkeytelser vil bli brukt i alle EU-land for byggetillatelser utstedt etter 31.10.2018, og de påvirker alle produsenter av Sandwich-paneler. Standarden krever også separat testing for horisontalt og vertikalt monterte paneler.

Generelt blir panelet branntestet i laboratorier hvor størrelsen på «ovnen» er begrenset, et typisk mål er 3 m. Det er separate instruksjoner (EN 15254-5) om tolkning av resultatene og omfanget av gyldighetsområdet. Denne standarden er nå blitt endret:

Når 3 m-lange paneler blir testet kan resultatene brukes til paneler på opptil 7,5 m spennlengde. Brannytelsesegenskapene til lengre paneler kan kun deklareres dersom prøvene er utført i en ovn som er dimensjonert for panelet. Slike tester har ikke vært påkrevet tidligere.

Kravene er også blitt strammere med hensyn til monteringsretning. Brannmotstandstesten er bare gyldig for den testede installasjonsretningen, dvs. hvis testingen er utført på et horisontalt panel, er testresultatet ikke gyldig for et vertikalt montert panel.

Den nye standarden EN 15254-5:2018 gjelder for alle produsenter av Sandwich-paneler i EU-land som har deklarert at deres egenskaper er i tråd med den harmoniserte standarden EN 14509: 2013. I tillegg kan nasjonale regler være gjeldende.

De nye verdiene er tilgjengelig på Ruukkis nettside www.ruukki.no