Lietošanas noteikumi

Piekļūstot Ruukki tīmekļa lapām (turpmāk — “Vietne”), jūs piekrītat tālāk norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja nepiekrītat visiem tālāk norādītajiem nosacījumiem, jūs nedrīkstat piekļūt šai Vietnei.

Vispārīgi

Šīs Vietnes saturs ir tikai un vienīgi korporācijas Rautaruukki Corporation un/vai tās saistīto uzņēmumu un meitasuzņēmumu (turpmāk kopā — “Ruukki”) īpašums. Viss šajā Vietnē publicētais materiāls (tostarp, bet ne tikai, korporatīvie simboli, zīmolu nosaukumi, produktu nosaukumi, preču zīmes, teksts, attēli un audiovizuālie elementi) ir aizsargāts ar autortiesībām, un visas autortiesības patur Ruukki. Visas šajā dokumentā īpaši nepiešķirtās tiesības ir aizsargātas. Visa satura vai tā daļas pavairošana, pārsūtīšana, izplatīšana vai glabāšana jebkādā formā bez korporācijas Ruukki iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta, izņemot saskaņā ar tālāk norādīto atļauju.

Saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas norādīti šajā dokumentā, un visiem piemērojamiem vietējiem likumiem un noteikumiem, Ruukki jums piešķir neekskluzīvas, citiem nepiešķiramas, individuālas un ierobežotas tiesības piekļūt šai Vietnei un pavadošajiem materiāliem un izmantot un rādīt šo Vietni un pavadošos materiālus tikai personiskai lietošanai. Šī licence nav īpašumtiesību nodošana uz šo Vietni un tajā publicēto materiālu un ir pakļauta šādiem ierobežojumiem: (i) jums ir jāsaglabā visas Ruukki autortiesību un citu īpašumtiesību norādes uz šīs Vietnes un tajā publicētā materiāla kopijām un (ii) jūs nedrīkstat Vietni vai tajā publicēto materiālu jebkādā veidā modificēt, izplatīt, pārsūtīt vai glabāt, kā arī pavairot vai publiski izrādīt, demonstrēt, vai kā citādi izmantot Vietni un tajā publicēto materiālu jebkādiem sabiedriskiem vai komerciāliem nolūkiem, izņemot, ja atļauja šādiem gadījumiem ir skaidri norādīta šajā dokumentā. Atsevišķi šajā Vietnē publicēti dokumenti var būt pakļauti papildu nosacījumiem, kā tas norādīts šajos dokumentos. Paziņojumus presei un citus dokumentus, kas klasificēti kā publiski pieejami, ir atļauts izmantot publicēšanai, norādot informācijas avotu.

Ruukki un visas pārējās Ruukki preču zīmes, produktu nosaukumi, logotipi, tirdzniecības simboli, komercnosaukumi, devīzes un pakalpojumi, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav reģistrēti, ir Ruukki preču zīmes. Piekļuve šai Vietnei nedrīkst tikt netieši, izslēdzot vai kā citādi interpretēta kā nekādu licenču vai tiesību piešķire jebkādu šajā Vietnē redzamo zīmju izmantošanai bez korporācijas Ruukki iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

Atruna un atbildības ierobežojumi

Šīs Vietnes saturs tiek nodrošināts “tāds, kāds tas ir”, un “tāds, kāds tas ir pieejams”. Jebkurš šeit publicētais dokuments var saturēt tehniskas neprecizitātes vai tipogrāfiskas kļūdas. Turklāt Ruukki nesniedz nekādas garantijas, ka šī Vietne vai serveris, kas to nodrošina, nesatur vīrusus vai citus destruktīvus vienumus. Lai gan informācija, kas sniegta šajā Vietnē, ir iegūta vai apkopota no, mūsuprāt, uzticamiem avotiem, Ruukki nesniedz nekādus tiešus vai netiešus pierādījumus vai garantijas par jums pieejamās informācijas vai datu precizitāti, ticamību, pieejamību, atbilstību noteiktam mērķim, tiesību nepārkāpšanu, savlaicīgumu, funkcionalitāti vai pilnīgumu. Ruukki patur tiesības veikt izmaiņas Vietnē vai atsaukt piekļuvi tai jebkurā brīdī. Visa informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Šajā Vietnē ir ietverta tikai vispārīga informācija par korporāciju Rautaruukki Corporation un tās vērtspapīriem un atvasinājumiem, kas attiecas uz tirdzniecību. Nekāda šajā Vietnē attēlotā informācija nav uzskatāma par vērtspapīru vai atvasinājumu pārdošanas vai pirkšanas piedāvājumu, nedz arī par ieteikumu veikt ieguldījumu.

Informācija šajā Vietnē nedrīkst tikt uzskatīta par pamatu, pieņemot jebkādus lēmumus saistībā ar ieguldījumiem. Pieņemot lēmumus saistībā ar ieguldījumiem, investoriem ir jāizvērtē ieguldījumu veikšanas iespējas, pamatojoties uz pašu veiktiem saistīto uzņēmumu, vērtspapīru, atvasinājumu un risku pētījumiem un novērtējumiem.

Ruukki neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, tīšiem vai izrietošiem bojājumiem, kas radušies vai kas izraisīti saistībā ar jebkādu šīs Vietnes izmantošanu vai nespēju to izmantot vai šīs Vietnes izmantošanas vai nespējas to izmantot dēļ, tostarp, bet ne tikai, par peļņas zaudējumiem, uzņēmējdarbības pārtraukšanu, programmu vai citu jūsu informācijas apstrādes sistēmas datu zaudējumiem vai citādi, pat tad, ja korporācija Ruukki vai tās pārstāvji ir informēti par šādu kaitējumu. Korporācija Ruukki neuzņemas atbildību par jebkādām neprecizitātēm, aizkavēm vai kļūmēm, kas ir radušās šajā Vietnē vai ir saistītas ar šo Vietni, un tai nav pienākuma paziņot lietotājiem, ja informācija ir atjaunināta.

Saites

Lai atvieglotu piekļuvi, Ruukki šajā Vietnē var iekļaut saites uz citām vietnēm internetā, kas pieder trešajām personām vai kuras darbina trešās personas. Ruukki neuzņemas nekādu atbildību un nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas saistībā ar materiālu, uz kuru šajā Vietnē ir norādītas saites un ko ir izveidojušas un publicējušas trešās puses.

Iesniegtā informācija

Iesniedzot materiālu kādā no mūsu serveriem, piemēram, izmantojot e-pastu vai šo Vietni, jūs piekrītat, ka:

(A) materiāls nesatur nekādus vienumus, kas ir pretlikumīgi vai citādi nederīgi publicēšanai;

(B) pirms jebkāda materiāla iesniegšanas jūs pielietosiet pietiekamus centienus, lai skenētu un noņemtu jebkādus vīrusus vai citus piesārņojošus vai kaitīgus līdzekļus;

(C) materiāls pieder jums vai arī jums ir neierobežotas tiesības to iesniegt mums, un Ruukki var publicēt materiālu bez maksas un/vai iekļaut to vai jebkādas tajā aprakstītās koncepcijas savos produktos bez saistībām un atbildības;

(D) jūs neveiksiet darbības pret mums saistībā ar materiālu, ko iesniedzat, un jūs piekrītat atlīdzināt mums radušos zaudējumus, ja kāda trešā puse veiks darbības pret mums saistībā ar materiālu, ko iesniedzat.