Privatumo politika

Privatumas

SSAB privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. birželio 21 d.

Šia privatumo politika informuojame, kaip „SSAB“ ir visos jai priklausančios įmonės, tarp kurių yra „Tibnor“ bei „Ruukki“, (toliau – „SSAB“) tvarko asmens duomenis. Atsakoma į klausimus, kokius asmens duomenis „SSAB“ renka, naudoja ar perduoda, taip pat kokiais tikslais duomenys yra renkami bei kokias teises turi vartotojai. Vartotojais gali būti laikomi „SSAB“ klientai, klientų atstovai / darbuotojai, potencialūs klientai ir interneto vartotojai, apsilankantys „SSAB“ priklausančiose interneto svetainėse (toliau – Vartotojai).

„SSAB“ interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines ir paslaugas. Šios trečiųjų šalių interneto svetainės ir paslaugos turi turėti savo privatumo pranešimus. „SSAB“ neprisiima jokios atsakomybės už tokius trečiųjų šalių privatumo pranešimus ar asmens duomenų tvarkymą trečiosioms šalims vykdant savo veiklą. Atkreiptinas dėmesys, jog su trečiųjų šalių privatumo pranešimais bei vėlesniais jų pakeitimais turite susipažinti atskirai.

1. Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas, pagal galiojančius asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, yra „SSAB AB“ (registracijos numeris: 556016-3429, adresas: P.O. Box 70, SE-101 21 Stokholmas, Švedija). „SSAB AB“ yra atsakinga už duomenų tvarkymą grupės įmonių lygmeniu, pvz., rinkodaros įrankių, įdiegtų visose „SSAB“ grupės įmonėse, pasitelkimą. Dėl klausimų, susijusių su duomenų privatumo apsauga „SSAB“ grupės įmonėse, visų pirma, reikėtų kreiptis el. paštu: data.privacy@ssab.com

„SSAB“ atsako už tai, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis šioje privatumo politikoje bei galiojančiuose duomenų apsaugos įstatymuose įtvirtintų nuostatų.

2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslas

„SSAB“ tvarko Vartotojų asmens duomenis įvairiais žemiau išdėstytais tikslais.

2.1 Paslaugų teikimo

Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas yra interneto svetainės palaikymas bei „SSAB“ produktų ir paslaugų teikimas, įskaitant ikisutartinių santykių su klientu užmezgimą. Šiuo atveju, asmens duomenys tvarkomi remiantis su Vartotoju sudarytos sutarties pagrindu.
 

2.2 Rinkodaros ir komunikacijos

Vartotojų asmens duomenys naudojami siekiant palaikyti ryšius su Vartotojais, taip pat rinkodaros tikslais. Šiuo atveju, duomenys tvarkomi remiantis „SSAB“ teisėtu interesu suteikti Vartotojams aktualią ir pačią naujausią informaciją, esančią sudėtine interneto svetainės dalimi. Duomenys taip pat tvarkomi remiantis „SSAB“ teisėtu interesu skatinti naujausių „SSAB“ produktų ir paslaugų pardavimą bei suasmeninti Vartotojo patirtį.
Tam tikrais atvejais, rinkodara elektroninių ryšių priemonėmis grindžiama išankstiniu Vartotojo sutikimu, pvz., siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimus. Išsamesnė informacija apie minėtus tiesioginės rinkodaros pranešimus ir Vartotojų teises pateikiama šios privatumo politikos 6 punkte.
 

2.3 Produktų ir paslaugų plėtojimo

„SSAB“ siekia teikti Vartotojams aukštos kokybės paslaugas bei aktualią informaciją apie jas. Atsižvelgiant į tai, „SSAB“ gali naudoti Jūsų asmens duomenis analizuodama rinką, Vartotojų grupes bei naudojimąsi interneto svetaine, turėdama tikslą vystyti ir tobulinti interneto svetainės, „SSAB“ produktų ir paslaugų kokybę. Šiuo atveju, duomenys tvarkomi remiantis „SSAB“ teisėtu interesu vystytis ir tobulėti.
„SSAB“ naudoja slapukus ir kitas panašias technologijas statistikos tikslais – renkama bendra anoniminė statistika, leidžianti „SSAB“ suprasti, kaip Vartotojai naudojasi interneto svetaine, ir, atitinkamai, padidinti naudojimosi patogumą. Išsamesnė informacija apie slapukus pateikiama „SSAB“ pranešime apie slapukus.
 

2.4 Informacijos saugumo

„SSAB“ gali tvarkyti techninius duomenis, įskaitant kai kuriuos asmens duomenis, informacijos saugumo bei sukčiavimo prevencijos tikslais. „SSAB“ įgyvendina informacijos saugumo priemones, kad apsaugotų duomenis apie verslą, grupės įmonių turtą ir asmens duomenis, užkirstų kelią nusikalstamai veikai bei užtikrintų interneto svetainių ir teikiamų paslaugų prieinamumą. Šiuo atveju, duomenys tvarkomi remiantis „SSAB“ teisėtu interesu užtikrinti tinkamą tinklo ir informacijos saugumo lygį.
 

2.5 Asmens duomenų tvarkymo „SSAB“ grupės viduje

Vartotojų asmens duomenys gali būti tvarkomi kitose „SSAB“ grupės įmonėse. Šiuo atveju, asmens duomenys tvarkomi remiantis „SSAB“ teisėtu interesu tinkamai ir praktiškai organizuoti ir valdyti santykius su klientais, rinkodarą ir informacijos saugumo priemones grupės viduje.
 
 

3. Duomenų rinkimas

„SSAB“ gali rinkti asmens duomenis įvairiais žemiau nurodytais atvejais.
 

3.1 Santykiai su klientais

„SSAB“ tvarko asmens duomenis, siekdama palaikyti gerus santykius su klientais, pvz., teikiant produktus ir paslaugas bei komunikuojant su klientais. Šiuo atveju, asmens duomenys renkami tiesiogiai iš Vartotojų.                                         
Priklausomai nuo tikslo, kurio siekiant renkami duomenys, „SSAB“ gali rinkti šiuos Vartotojo asmens duomenis:

 • Pagrindinę informaciją apie Vartotoją, pvz., vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį;
 • Pagrindinę informaciją apie Vartotojo darbdavį, įmonės pavadinimą, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį;
 • Informaciją, susijusią su santykių su klientu palaikymu, pvz., apie užsakytus produktus ir paslaugas, santykių pradžios ir pabaigos laiką;
 • Informaciją, susijusią su sąskaitų išrašymu, pvz., banko sąskaitų numerius, atliktus mokėjimus, nesumokėtas sumas, išrašytas sąskaitas; taip pat
 • Komunikaciją su klientais.
 

3.2 Vartotojo aktyvumas SSAB interneto svetainėje ir kitur

„SSAB“ gali rinkti asmens duomenis, kai Vartotojai kreipiasi į „SSAB“ klientų aptarnavimo skyrių, naudojasi pokalbių interneto svetainėje funkcija, kreipiasi į „SSAB“ kitais būdais, užsisako „SSAB“ naujienlaiškį arba dalyvauja interneto svetainėse ar kitur organizuojamose apklausose ar konkursuose. Minėti asmens duomenys renkami tiesiogiai iš Vartotojų.

„SSAB“ gali rinkti asmens duomenis, kuriuos Vartotojas suteikia „SSAB“, pvz.:

 • Pagrindinę informaciją apie Vartotoją, pvz., vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį;
 • Pagrindinę informaciją apie Vartotojo darbdavį, įmonės pavadinimą, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį;
 • Kreipimosi į „SSAB“ priežastis bei informaciją, susijusią su kreipimusi; taip pat
 • Informaciją apie dalyvavimą apklausose ir konkursuose.
 

3.3 Automatiškai renkami duomenys apie naudojimąsi interneto svetaine ir paslaugomis

„SSAB“ automatiškai renka ir tvarko šiuos techninius duomenis apie Vartotoją ir jo naudojimąsi „SSAB“ interneto svetaine, produktais ir paslaugomis:

 • IP adresą, įrenginio ID, įrenginio tipą, naudojamą operacinę sistemą ir programėlių nustatymus;
 • Vartotojo aktyvumą, pvz., peržiūrėtus puslapius ar prekes;
 • Laiko žymes ir žurnalo duomenis, susijusius su naudojimusi paslauga; taip pat
 • Buvimo vietą / kilmės valstybę.

Šie techniniai duomenys renkami automatiškai, naudojantis interneto svetaine ir teikiamomis paslaugomis.
 

3.4 Iš kitų šaltinių renkami duomenys

SSAB laikui bėgant taip pat gali rinkti informaciją iš viešai prieinamų šaltinių ir trečiųjų šalių, pvz., socialinių tinklų ir rinkodaros įmonių. Pvz., SSAB gali gauti pagrindinę informaciją apie Vartotojo socialinio tinklo profilį, jeigu Vartotojas prisijungia prie SSAB interneto svetainės ar paslaugų naudodamasis socialinio tinklo paskyra.

4. Duomenų perdavimas

„SSAB“ gali perduoti Vartotojų asmens duomenis šioms trečiosioms šalims:

 • Kitoms „SSAB“ grupės įmonėms aukščiau nurodytais tikslais;
 • Patikimiems paslaugų teikėjams, pvz., platintojams ir rinkodaros paslaugų teikėjams aukščiau nurodytais tikslais. Tačiau šie patikimi paslaugų teikėjai visada veikia „SSAB“ vardu ir „SSAB“ atsako už Vartotojų asmens duomenų naudojimą;
 • Vykdant kompetentingų valstybės institucijų prašymus, kai tokį perdavimą numato arba reikalauja įstatymai, pvz., vykdant teismo šaukimus ar panašius įpareigojančius dokumentus;
 • Jeigu „SSAB“ dalyvauja susijungiant, įsigyjant, parduodant visą ar dalį savo turto; taip pat
 • Kai „SSAB“ sąžiningai mano, kad duomenis atskleisti būtina siekiant apsaugoti „SSAB“ teises, užtikrinti Vartotojų ar kitų asmenų saugumą, siekiant ištirti sukčiavimo atvejį ar reaguojant į valdžios prašymą.

5. Asmens duomenų perdavimas už ES / EEE ribų

5.1 Perdavimas grupės viduje

Atsižvelgiant į tai, kad kai kurios „SSAB“ grupės įmonės yra ne ES / EEE teritorijoje, Vartotojo asmens duomenys gali būti perduoti už ES / EEE ribų, pvz., į Jungtines Amerikos Valstijas. Šiuo atveju „SSAB“ užtikrins teisės aktais reikalaujamą aukštą duomenų apsaugos lygį, leidžiantį perduoti duomenis už ES / EEE ribų, pvz., Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas.
 

5.2 Paslaugų teikėjai, esantys ne ES / EEE teritorijoje

„SSAB“, palaikydama interneto svetainės funkcionalumą ir (ar) teikdama paslaugas, gali pasitelkti subrangovus, todėl asmens duomenys gali būti perduodami ir į ne ES / EEE teritorijoje esančias valstybes, tačiau tik tiek, kiek to reikia interneto svetainės palaikymui ir (ar) paslaugų teikimui. Tokiais atvejais „SSAB“ užtikrins teisės aktais reikalaujamą aukštą duomenų apsaugos lygį, leidžiantį perduoti duomenis subrangovams tose trečiosiose valstybėse, pvz., Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas. „SSAB“ taikys „Privatumo skydą” tiems JAV esantiems paslaugų teikėjams, kurie yra patvirtinti kaip atitinkantys „Privatumo skydo” reikalavimus. Išsamesnė informacija apie JAV prekybos departamento ir Europos Komisijos parengtą „Privatumo skydo” sistemą ir su tuo susijusius asmens duomenų tvarkymo principus pateikiama čia.

6. Rinkodaros pranešimai

Kai Vartotojas „SSAB“ pateikia savo kontaktinius duomenis, pvz., susijusius su produkto ar paslaugos pardavimu; kreipiasi į „SSAB“ klientų aptarnavimo skyrių; interneto svetainėje užsisako naudojimo vadovą ar kitą medžiagą arba dalyvauja konkursuose, „SSAB“ gali naudoti Vartotojo asmens duomenis rinkodaros tikslais, naujausių „SSAB“ produktų ir paslaugų pardavimams skatinti, taip pat Vartotojo patirčiai suasmeninti. Tokia rinkodara vykdoma remiantis teisėtais „SSAB“ interesais arba, kai taikoma, išankstiniu Vartotojų sutikimu, tačiau Vartotojams visada suteikiama galimybė atsisakyti gauti rinkodaros pranešimus iš „SSAB“ ar kitų grupės įmonių.
 

6.1 E-rinkodara

„SSAB“ gali teikti Vartotojui atnaujintą informaciją apie produktus ir paslaugas, naujienlaiškius ir kitus pranešimus apie esamus ir naujus produktus elektroniniu paštu ir tekstinėmis žinutėmis (SMS pranešimais), jeigu Vartotojas davė tam išankstinį sutikimą arba „SSAB“ tai vykdo teisėto intereso pagrindu.
Vartotojas bet kada gali atsisakyti gauti rinkodaros pranešimus, paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ elektroninio laiško apačioje arba, tekstinės žinutės atveju, paskambindamas žinutėje nurodytu telefonu.
 

6.2 Statistika ir segmentavimas

„SSAB“ gali sudaryti Vartotojų grupių profilius arba segmentuoti duomenis rengiant anoniminę bendrą statistiką apie naudojimąsi „SSAB“ interneto svetainėmis, produktais ir paslaugomis, pvz., siekiant įvertinti Vartotojų skaičių, peržiūrėtus puslapius ir perskaitytus el. laiškus, siekiant: nustatyti, kurios interneto svetainės dalys yra naudingiausios Vartotojui; identifikuoti funkcines savybes, kurias būtų galima pagerinti; teikti tikslinę reklamą Vartotojų grupėms. Šiems tikslams renkami duomenys naudojami ne konkrečiam Vartotojui identifikuoti, o analizei apie tai, kaip visi Vartotojai ar jų grupės naudojasi interneto svetaine ir teikiamomis paslaugomis.
 

6.3 Tikslinė reklama

„SSAB“ arba jos reklamos partneriai gali Vartotojui rodyti turinį arba reklamą, pvz., Vartotojas gali matyti neseniai „SSAB“ interneto svetainėje peržiūrėto produkto reklamą. „SSAB“ naudoja slapukus ir kitas panašias technologijas suasmenintai reklamai rodyti remdamasi, pvz., Vartotojo naršymo veiksmais, pirkimo istorija ar prisijungimo informacija. 

Kai „SSAB“ renka ar naudoja informaciją apie Vartotojo naršymo veiksmus internete e– rinkodaros tikslais, Vartotojas turi teisę bet kada su tuo nesutikti, susisiekdamas su „SSAB“. Išsamesnė informacija apie teisę nesutikti pateikiama toliau esančiame 8 punkte.
 

7. Asmens duomenų saugojimas

Asmens duomenys saugomi tik tiek, kiek to reikia siekiant įvykdyti tikslus, išdėstytus šioje privatumo politikoje. Vėliau asmens duomenys sunaikinami, išskyrus atvejus, kai asmens duomenis saugoti įpareigoja įstatymai arba kurios nors šalies teisės ar pareigos. 

Toliau pateikiamos bendros taisyklės dėl duomenų saugojimo terminų:

 • Asmens duomenys, susiję su klientais, saugomi tol, kol tęsiasi santykiai su klientais, o vėliau tiek, kiek to reikia  arba tiek, kiek tokius duomenis saugoti įpareigoja įstatymai arba kurios nors šalies teisės ar pareigos, pvz., sąskaitų išrašymo tikslais.
 • Duomenys, surinkti aptarnaujant klientus arba klientams kitaip sąveikaujant su „SSAB“, dalyvaujant apklausose ir konkursuose, saugomi tiek, kiek reikia konkrečiai užduočiai atlikti. 
 • Praėjus atitinkamam laikui po Vartotojo paskutinio kontakto su „SSAB“,„SSAB“ ištrina arba nuasmenina Vartotojo duomenis, naudojamus rinkodaros tikslais, išskyrus atvejus, kai tokius duomenis saugoti įpareigoja įstatymai arba kurios nors šalies teisės ar pareigos.
 • Jeigu Vartotojui kyla klausimų dėl duomenų saugojimo rinkodaros tikslais, išsamesnę informaciją apie Vartotojų teises šiuo klausimu Vartotojas gali rasti toliau esančiame 8 punkte.

8. Teisės į privatumą

Vartotojas turi teisę susipažinti su asmens duomenimis, kuriuos „SSAB“ saugo apie jį. 

Vartotojas turi teisę bet kada paprašyti, kad jo asmens duomenys būtų pataisyti, atnaujinti arba pašalinti. Tačiau, pažymėtina, kad tam tikrais atvejais asmens duomenys yra griežtai reikalingi įgyvendinant tikslus, išdėstytus šioje privatumo politikoje, taip pat saugoti tam tikrus duomenis gali reikalauti įstatymai, todėl juos ištrinti gali neleisti galiojantis teisinis reglamentavimas. 

Vartotojas turi teisę bet kada nesutikti su vykdomu asmens duomenų tvarkymu, grindžiamu „SSAB“ teisėtu interesu. Tiek, kiek leidžia galiojantys asmens duomenų apsaugos įstatymai, Vartotojas turi teisę apriboti duomenų tvarkymą.

Vartotojas turi teisę į duomenų perkeliamumą, t. y. teisę gauti asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu bei kompiuteriu skaitomu formatu ir perduoti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai. Ši teisė taikoma tik automatizuotomis priemonėmis tvarkomiems asmens duomenims, kuriuos Vartotojas pateikė pagal su juo sudarytą sutartį arba savo sutikimu.

Visi paklausimai, susiję su aukščiau nurodytomis teisėmis, „SSAB“ turi būti siunčiami el. paštu data.privacy@ssab.com

Jeigu Vartotojas mano, kad „SSAB“ netinkamai tvarko jo asmens duomenis, Vartotojas turi teisę pateikti skundą nacionalinei duomenų apsaugos priežiūros institucijai ES / EEE teritorijoje.

9. Saugumas

„SSAB“ taiko tinkamas – fizines, elektronines ir procedūrines – saugumo priemones, kad apsaugotų asmens duomenis nuo praradimo, sunaikinimo, netinkamo naudojimo, neteisėtos prieigos ar atskleidimo. Pvz., „SSAB“ suteikia teisę susipažinti su asmens duomenimis tik įgaliotiems darbuotojams ir rangovams, kuriems būtina žinoti tokią informaciją pagal pareigybes, taip pat trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurie gali tvarkyti tokius duomenis tik vadovaudamiesi „SSAB“ raštiškai pateiktomis instrukcijomis.

Pažymėtina, kad nors „SSAB“ ir stengiasi palaikyti tinkamas saugumo priemones asmens duomenų apsaugai užtikrinti, nė viena saugumo sistema negali užtikrinti visų galimų saugumo pažeidimų.

10. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

„SSAB“ gali keisti šią privatumo politiką ir su ją susijusią informaciją. „SSAB“ rekomenduoja Vartotojams reguliariai susipažinti su privatumo politika, kad būtų žinomi visi galimi pasikeitimai. Siekiant užtikrinti, kad Vartotojai matytų pakeitimus, „SSAB“ visada nurodo privatumo politikos atnaujinimo datą. Pažymėtina, kad ši privatumo politika yra tik informacinio pobūdžio. „SSAB“ informuos Vartotojus apie galimus pakeitimus per tinkamus ir prieinamus kanalus.

11. Susisiekite su ssab

Paklausimai, susiję su „SSAB“ privatumo politika arba „SSAB“ tvarkomais konkretaus Vartotojo asmens duomenis, turi būti siunčiami el. paštu data.privacy@ssab.com.