Privatumo politika

Privatumas

SSAB pareiškimas apie duomenų privatumo apsaugą

Paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. balandžio 16 d.

Šiame pareiškime apie duomenų privatumo apsaugą informuojama kaip SSAB ir visos jai priklausančios įmonės, tarp kurių yra „Tibnor“ bei „Ruukki“, (toliau – SSAB) tvarko privačius asmens duomenis. Atsakoma į klausimus, kokius asmens duomenis SSAB renka, naudoja ar perduoda, taip pat kokiais tikslais duomenys yra renkami ir kokias teises turi Vartotojai. Vartotojais gali būti laikomi SSAB klientai, klientų įmonių atstovai, potencialūs klientai ir interneto vartotojai, apsilankantys SSAB priklausančiose interneto svetainėse (toliau – Vartotojai). 

SSAB interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines ir paslaugas. Šios interneto svetainės ir paslaugos turi savo pareiškimus apie duomenų privatumo apsaugą. SSAB neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių pareiškimus apie privatumo apsaugą ar asmens duomenų tvarkymą trečiosioms šalims vykdant savo veiklą. Su trečiųjų šalių pareiškimais apie privatumo apsaugą bei vėlesniais jų pakeitimais turite susipažinti atskirai.

1. Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas pagal galiojantį duomenų apsaugos įstatymą yra SSAB AB (registracijos numeris: 556016-3429, adresas: P.O. Box 70, SE-101 21 Stokholmas, Švedija), kuri yra atsakinga už duomenų tvarkymą įmonių lygmeniu, pvz., pasitelkiant rinkodaros įrankius, įdiegtus visose SSAB grupės įmonėse. Privatumo apsaugos klausimais į SSAB grupės įmones visų pirma reikėtų kreiptis el. paštu: data.privacy@ssab.com

SSAB atsako už tai, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis šio pareiškimo apie privatumo apsaugą bei galiojančių duomenų apsaugos įstatymų.

2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslas

SSAB tvarko Vartotojų asmens duomenis įvairiais toliau išdėstytais tikslais.

2.1 Paslaugų teikimas

Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas yra interneto svetainės palaikymas bei SSAB produktų ir paslaugų teikimas. Šiuo atveju asmens duomenys tvarkomi visų pirma pagal su Vartotoju sudarytą sutartį, taip pat tiek, kiek reikia prieš užmezgant santykius su klientu.
 

2.2 Rinkodara ir pranešimai

Vartotojų asmens duomenys naudojami palaikant ryšius su Vartotojais, taip pat rinkodaros tikslais. Šiuo atveju duomenys tvarkomi įgyvendinant SSAB teisėtą interesą suteikti Vartotojams aktualios ir pačios naujausios informacijos, esančios sudėtine interneto svetainės dalimi. Duomenys taip pat tvarkomi įgyvendinant SSAB teisėtą interesą skatinti SSAB naujausių produktų ir paslaugų pardavimą bei suasmeninti Vartotojo patirtį.
Tam tikra apimtimi rinkodara elektroninėmis priemonėmis grindžiama išankstiniu Vartotojo sutikimu, pvz., siunčiant rinkodaros pranešimus. Išsamesnė informacija apie rinkodaros pranešimus ir Vartotojų teises šiuo klausimu pateikiama toliau esančiame 6 punkte.
 

2.3 Produktų ir paslaugų plėtojimo tikslai

SSAB siekia teikti aukštos kokybės paslaugas bei suteikti Vartotojams aktualios informacijos apie tokias paslaugas. Todėl SSAB gali naudoti asmens duomenis rinkai, Vartotojų grupėms bei naudojimuisi interneto svetaine turėdama tikslą analizuoti interneto svetainės bei SSAB produktų ir paslaugų plėtojimą ir tobulinimą. Šiuo atveju duomenys tvarkomi įgyvendinant SSAB teisėtą interesą augti ir tobulėti.
SSAB naudoja slapukus ir kitus panašius įrankius statistikos tikslais renkant anoniminę bendrą statistiką, leidžiančią SSAB suprasti, kaip Vartotojai naudojasi interneto svetaine, ir atitinkamai padidinti naudojimosi patogumą. Išsamesnė informacija pateikiama SSAB pareiškime apie slapukus.
 

2.4 Informacijos saugumas

SSAB gali tvarkyti techninius duomenis, taip pat kai kuriuos asmens duomenis informacijos saugumo bei sukčiavimo prevencijos tikslais. SSAB palaiko informacijos saugumo priemones, kad apsaugotų verslo informaciją, įmonių turtą ir asmens duomenis, kad užkirstų kelią nusikalstamai veikai ir kad užtikrintų interneto svetainių ir paslaugų prieinamumą. Šiuo atveju duomenys tvarkomi įgyvendinant SSAB teisėtą interesą užtikrinti tinkamą tinklo ir informacijos saugumo lygį.
 

2.5 Asmens duomenų tvarkymas SSAB grupės viduje

Vartotojų asmens duomenys gali būti tvarkomi kitose SSAB grupės įmonėse. Šiuo atveju asmens duomenys tvarkomi įgyvendinant SSAB teisėtą interesą tinkamai ir praktiškai organizuoti ir valdyti santykius su klientais, rinkodarą ir informacijos saugumo priemones grupės viduje.
 
 

3. Duomenų rinkimas

SSAB gali rinkti asmens duomenis įvairiais toliau nurodytais būdais.
 

3.1 Santykiai su klientais

SSAB tvarko asmens duomenis siekdama palaikyti gerus santykius su klientais, pvz., teikiant produktus ir paslaugas bei palaikant ryšius su klientais. Šiuo atveju asmens duomenys renkami tiesiogiai iš Vartotojų. 
Priklausomai nuo Vartotojo sąveikavimo, SSAB gali rinkti šiuos asmens duomenis:

 • Pagrindinę informaciją apie Vartotoją, pvz., vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį;
 • Pagrindinę informaciją apie Vartotojo darbdavį, įmonės pavadinimą, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį;
 • Informaciją, susijusią su santykiais su klientais, pvz., apie užsakytus produktus ir paslaugas, santykių su klientais pradžios ir pabaigos laiką;
 • Informaciją, susijusią su sąskaitų išrašymu, pvz., apie sąskaitų numerius, atliktus mokėjimus, nesumokėtas sumas, išrašytas sąskaitas; taip pat
 • Pranešimus klientams.
 

3.2 Vartotojo sąveikavimas su SSAB - interneto svetainėje ir kitur

SSAB gali rinkti asmens duomenis, kai Vartotojai susisiekia su SSAB klientų aptarnavimo skyriumi, naudojasi pokalbių interneto svetainėje funkcija, susisiekia su SSAB kitais būdais, užsisako SSAB naujienlaiškį arba dalyvauja apklausose ar konkursuose interneto svetainėse ar kitur. Šie asmens duomenys renkami tiesiogiai iš Vartotojų.

SSAB gali rinkti asmens duomenis, kuriuos Vartotojas suteikia SSAB, pvz.:

 • Pagrindinę informaciją apie Vartotoją, pvz., vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį;
 • Pagrindinę informaciją apie Vartotojo darbdavį, įmonės pavadinimą, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį;
 • Susisiekimo su SSAB priežastis bei informaciją, susijusią su tokiu kontaktu; taip pat
 • Informaciją apie apklausas ir konkursus, kuriuose buvo dalyvauta.
 

3.3 Automatiškai renkami duomenys apie naudojimąsi interneto svetaine ir paslaugomis

SSAB automatiškai renka ir tvarko šiuos techninius duomenis apie Vartotoją ir jo naudojimąsi SSAB interneto svetaine, produktais ir paslaugomis:

 • IP adresą, įrenginio ID, įrenginio tipą, naudojamą operacinę sistemą ir programėlių nustatymus;
 • Vartotojo aktyvumą, pvz., peržiūrėtus puslapius ar „spustelėtus“ objektus;
 • Laiko žymes ir įvykių žurnalo duomenis, susijusius su naudojimusi paslauga; taip pat
 • Buvimo vietą / kilmės valstybę.

Šie techniniai duomenys renkami automatiškai naudojantis interneto svetaine ir paslaugomis.
 

3.4 Iš kitų šaltinių renkami duomenys

SSAB laikui bėgant taip pat gali rinkti informaciją iš viešai prieinamų šaltinių ir trečiųjų šalių, pvz., socialinių tinklų ir rinkodaros įmonių. Pvz., SSAB gali gauti pagrindinę informaciją apie Vartotojo socialinio tinklo profilį, jeigu Vartotojas prisijungia prie SSAB interneto svetainės ar paslaugų naudodamasis socialinio tinklo paskyra.

4. Duomenų perdavimas

SSAB gali atskleisti Vartotojų asmens duomenis šioms trečiosioms šalims:

 • Kitoms SSAB grupės įmonėms aukščiau nurodytais tikslais;
 • Patikimiems paslaugų teikėjams, pvz., platintojams ir rinkodaros paslaugų teikėjams pirmiau nurodytais tikslais. Tačiau šie patikimi paslaugų teikėjai visada veikia SSAB vardu, o SSAB atsako už Vartotojų asmens duomenų naudojimą;
 • Tais atvejais, kai tai numato arba to reikalauja įstatymai, vykdant kompetentingų valstybės institucijų prašymus, pvz., šaukimus į teismą ar panašius įpareigojančius dokumentus;
 • Jeigu SSAB dalyvauja susijungiant, įsigyjant, parduodant visą ar dalį savo turto; taip pat
 • Kai SSAB sąžiningai mano, kad informaciją atskleisti būtina siekiant apsaugoti SSAB teises, užtikrinti Vartotojų ar kitų asmenų saugumą, siekiant ištirti sukčiavimo atvejį ar reaguojant į valdžios prašymą.

5. Asmens duomenų perdavimas už es/eee ribų

5.1 Perdavimai grupės viduje

Kadangi kai kurios SSAB grupės įmonės yra ne ES/EEE teritorijoje, Vartotojo asmens duomenys gali būti perduoti už ES/EEE ribų, pvz., į Jungtines Amerikos Valstijas. Šiuo atveju SSAB naudos visus reikalingus pripažintus mechanizmus, leidžiančius perduoti duomenis už ES/EEE ribų, pvz., Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarties sąlygas.
 

5.2 Paslaugų teikėjai, esantys ne ES/EEE teritorijoje

SSAB, palaikydama interneto svetainę ar teikdama paslaugas, gali pasitelkti subvykdytojus, kai ir tiek, kiek reikia interneto svetainės palaikymo ir paslaugų teikimo tikslais, asmens duomenys gali būti perduodami į ne ES/EEE valstybę. Šiuo atveju SSAB naudos visus reikalingus pripažintus mechanizmus, leidžiančius perduoti duomenis subvykdytojams tose trečiosiose valstybėse, pvz., Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarties sąlygas. SSAB taikys vadinamąjį Privatumo skydą tiems JAV esantiems paslaugų teikėjams, kurie yra patvirtinti kaip atitinkantys Privatumo skydo reikalavimus. Išsamesnė informacija apie JAV prekybos departamento ir Europos Komisijos parengtą Privatumo skydo sistemą ir su tuo susijusius asmens duomenų tvarkymo principus pateikiama čia.

6. Rinkodaros pranešimai

Kai Vartotojas pateikia SSAB kontaktinius duomenis, pvz., susijusius su produkto ar paslaugos pardavimu, susisiekia su SSAB klientų aptarnavimo skyriumi, užsisako naudojimo instrukciją ar kitą medžiagą interneto svetainėje arba dalyvauja konkursuose, SSAB gali naudoti Vartotojo asmens duomenis rinkodaros tikslais, SSAB naujausių produktų ir paslaugų pardavimams skatinti, taip pat Vartotojo patirčiai suasmeninti. Vartotojams suteikiama galimybė duoti išankstinį sutikimą arba, kai tai numato įstatymai, atsisakyti gauti rinkodaros pranešimus iš SSAB ar kitų grupės įmonių.
 

6.1 E-rinkodara

SSAB gali teikti Vartotojui atnaujintą informaciją apie produktus ir paslaugas, naujienlaiškius ir kitus pranešimus apie esamus ir naujus produktus elektroniniu paštu ir tekstinėmis žinutėmis (SMS pranešimais), jeigu Vartotojas davė tam išankstinį sutikimą arba jeigu SSAB leidžiama tai daryti įstatymų nustatyta tvarka.
Vartotojas gali bet kada atsisakyti gauti rinkodaros pranešimus, paspausdamas nuorodą „Atsisakyti“ elektroninio laiško apačioje.
 

6.2 Statistika ir segmentavimas

SSAB gali sudaryti Vartotojų grupių profilius arba segmentuoti duomenis rengiant anoniminę bendrą statistiką apie naudojimąsi SSAB interneto svetainėmis, produktais ir paslaugomis, pvz., siekiant įvertinti Vartotojų skaičių, peržiūrėtus puslapius ir perskaitytus el. laiškus, siekiant nustatyti, kurios interneto svetainės dalys yra naudingiausios Vartotojui, siekiant identifikuoti funkcines savybes, kurias būtų galima pagerinti, taip pat siekiant teikti kontekstinę reklamą Vartotojų grupėms. Šiems tikslams renkami duomenys naudojami ne konkrečiam Vartotojui identifikuoti, o analizei apie tai, kaip apskritai Vartotojai ir Vartotojų grupės naudojasi interneto svetaine ir paslaugomis.
 

6.3 Tikslinė reklama

SSAB arba SSAB reklamos partneriai gali Vartotojui rodyti turinį arba reklamą, pvz., Vartotojas gali matyti neseniai SSAB interneto svetainėje peržiūrėto produkto reklamą. SSAB naudoja slapukus ir kitas panašias technologijas suasmenintai reklamai rodyti remdamasi, pvz., Vartotojo naršymo veiksmais, pirkimo istorija ar prisijungimo informacija. 

Kai SSAB renka ar naudoja informaciją apie Vartotojo naršymo veiksmus internete e rinkodaros tikslais, Vartotojas turi teisę bet kada su tuo nesutikti susisiekdamas su SSAB. Išsamesnė informacija apie teisę nesutikti pateikiama toliau esančiame 8 punkte.
 

7. Asmens duomenų saugojimas

Asmens duomenys saugomi tik tiek, kiek reikia siekiant įvykdyti tikslus, išdėstytus šiame pareiškime apie privatumo apsaugą. Vėliau asmens duomenys pašalinami, išskyrus atvejus, kai asmens duomenis saugoti įpareigoja įstatymai arba kurios nors šalies teisės ar pareigos. 

Toliau pateikiamos bendros taisyklės dėl saugojimo terminų:

 • Asmens duomenys, susiję su klientais, saugomi tol, kol tęsiasi santykiai su klientais, o vėliau tiek, kiek reikia arba tiek, kiek tokius duomenis saugoti įpareigoja įstatymai arba kurios nors šalies teisės ar pareigos, pvz., sąskaitų išrašymo tikslais.
 • Duomenys, surinkti aptarnaujant klientus arba klientams kitaip sąveikaujant su SSAB, dalyvaujant apklausose ir konkursuose, saugomi tiek, kiek reikia konkrečiai užduočiai atlikti. 
 • Praėjus atitinkamam laikui po Vartotojo paskutinio kontakto su SSAB, SSAB ištrina arba nuasmenina duomenis, naudojamus rinkodaros tikslais, išskyrus atvejus, kai tokius duomenis saugoti įpareigoja įstatymai arba kurios nors šalies teisės ar pareigos.
 • Jeigu Vartotojui kyla klausimų dėl duomenų saugojimo rinkodaros tikslais, išsamesnę informaciją apie Vartotojų teises šiuo klausimu Vartotojas gali rasti toliau esančiame 8 punkte.

8. Teisės į privatumą

Vartotojas turi teisę susipažinti su asmens duomenimis, kuriuos SSAB saugo apie jį. 

Vartotojas turi teisę bet kada paprašyti, kad jo asmens duomenys būtų pataisyti, atnaujinti arba pašalinti. Tačiau pažymėtina, kad tam tikra informacija yra griežtai reikalinga įgyvendinant tikslus, išdėstytus šiame pareiškime, taip pat saugoti tam tikrą informaciją gali reikalauti įstatymai. Todėl ištrinti tokius duomenis gali neleisti galiojantys įstatymai, nustatantys privalomus tokių duomenų saugojimo terminus. 

Vartotojas turi teisę su jo konkrečia situacija susijusiais pagrindais bet kada nesutikti su SSAB teisėtu interesu grindžiamu duomenų tvarkymu. Tiek, kiek leidžia galiojantys asmens duomenų apsaugos įstatymai, Vartotojas turi teisę apriboti duomenų tvarkymą.

Vartotojas turi teisę į duomenų perkeliamumą, t. y. teisę gauti asmens duomenis struktūruotu, paprastai naudojamu, įrenginių perskaitomu formatu ir perduoti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai. Ši teisė taikoma tik tiems asmens duomenims, kuriuos Vartotojas pateikė pagal su klientu sudarytą sutartį arba Vartotojo sutikimu.

Daugiau informacijos apie aukščiau paminėtas teises rasite čia: www.ruukki.com/yourdata 

Jeigu Vartotojas mano, kad SSAB netinkamai tvarko Vartotojo asmens duomenis, Vartotojas turi teisę pateikti skundą nacionalinei duomenų apsaugos priežiūros institucijai ES/EEE teritorijoje.

9. Saugumas

SSAB taiko tinkamas – fizines, elektronines ir procedūrines – saugumo priemones, kad apsaugotų asmens duomenis nuo praradimo, sunaikinimo, netinkamo naudojimo, neteisėtos prieigos ar atskleidimo. Pvz., SSAB suteikia teisę susipažinti su šia informacija tik įgaliotiems darbuotojams ir vykdytojams, kuriems būtina žinoti tokią informaciją pagal pareigybes, taip pat trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurie gali tvarkyti tokius duomenis tik vadovaudamiesi SSAB duotomis instrukcijomis.

Pažymėtina, kad nors SSAB ir stengiasi palaikyti tinkamas saugumo priemones asmens duomenų apsaugai užtikrinti, nė viena saugumo sistema negali užkardyti visų galimų saugumo pažeidimų.

10. Pareiškimo apie privatumo apsaugą pakeitimai

SSAB gali keisti šį pareiškimą apie privatumo apsaugą ir su tuo susijusią informaciją. SSAB rekomenduoja Vartotojams reguliariai susipažinti su pareiškimu apie privatumo apsaugą, kad būtų žinomi visi galimi pasikeitimai. Kad Vartotojai matytų pakeitimus, SSAB visada nurodo pareiškimo apie privatumo apsaugą datą. Pažymėtina, kad šis pareiškimas apie privatumo apsaugą yra tik informacinio pobūdžio.

SSAB informuos Vartotojus apie galimus pasikeitimus per tinkamus ir prieinamus kanalus.

11. Susisiekite su ssab

Norėdami sužinoti kokius asmeninius duomenis SSAB turi surinkusi apie konkretų Vartotoją, prašome apsilankyti www.ruukki.com/yourdata. Užklausas apie SSAB Privatumo politiką prašome siųsti SSAB el. paštu [data.privacy@ssab.com].