Õigusalane teave

Ruukki www-lehtedele (edaspidi "Veebisait") sisenedes nõustute järgmiste tingimustega. Kui te kõigi allpooltoodud tingimustega ei nõustu, ei tohi te Veebisaidile siseneda.

Üldist

Käesoleva Veebisaidi sisu on Rautaruukki Corporationi ja/või selle tütar- või sidusettevõtete (edaspidi "Ruukki") ainuomand. Kogu Veebisaidil leiduv materjal (sealhulgas, kuid mitte ainult, ettevõtte sümboolika, kaubamärginimed, tootenimed, kaubamärgid, tekstid, pildid ja audiovisuaalsed elemendid) on autorikaitse objektid, mille kõik autoriõigused kuuluvad Ruukkile. Kõik õigused, mida ei ole siinkohal selgesõnaliselt edasi antud, on kaitstud. Sisu osaline või terviklik reprodutseerimine, edastamine, levitamine või säilitamine mis tahes kujul ilma Ruukki eelneva kirjalikul loata on keelatud, välja arvatud vastavalt allpooltoodud loale.

Vastavalt siinkohal sätestatud tingimustele ja kõigile kohaldatavatele kohalikele seadustele ja määrustele annab Ruukki teile mitteainuõigusliku, mitteloovutatava, isikliku ja piiratud õiguse Veebisaidile ja kaasnevatele materjalidele ligipääsuks, nende kasutamiseks ja näitamiseks ainult teie isiklikul eesmärgil. Käesolev luba ei kujuta endast Veebisaidi ega sellel olevate materjalide omandiõiguse loovutamist ning sellele kehtivad järgmised piirangud: (i) kõigil Veebisaidi ja selle materjalide koopiatel peavad säilima märked Ruukki autoriõiguse ja muude omandiõiguste kohta ning (ii) te ei tohi Veebisaiti ega selle materjale mingil avalikul ega ärilisel eesmärgil ühelgi viisil muuta, levitada, edastada, säilitada ega neid reprodutseerida, avalikult näidata või esitada ega muul viisil kasutada, välja arvatud siinkohal selgesõnaliselt lubatud viisil. Veebisaidil avaldatud dokumentidele võivad kehtida täiendavad tingimused, mis on neis dokumentides ära toodud. Pressiteateid ja muid avalikku laadi dokumente võib kasutada avalikus teabevahetuses juhul, kui teabe allikas on ära märgitud.

Ruukki ja kõik muud Ruukki kaubamärgid, tootenimed, ärisümboolika, kaubanimed, tunnuslaused ja teenused on Ruukki kaubamärgid, sõltumata sellest, kas need on registreeritud või mitte. Teie sisenemist Veebisaidile ei tohi tõlgendada vaikimisi, õigusliku seotuse põhimõttel ega muul viisil loa ega õiguse andmisena Veebisaidil leiduvate mis tahes märkide kasutamiseks ilma Ruukki eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Loobumisklausel ja vastutuse piiramine

Käesoleva Veebisaidi sisu on esitatud selle olemasoleval ja kättesaadaval kujul. Mis tahes sellel leiduv dokument võib sisaldada tehnilisi ebatäpsusi või trükivigu. Samuti ei garanteeri Ruukki, et Veebisait või seda kättesaadavaks tegev server ei sisalda viirusi ega muid kahjustavat laadi elemente. Kuigi Veebisaidil avaldatud teave on saadud või koostatud meie hinnangul usaldusväärsetest allikatest, ei anna Ruukki sõnaselgelt ega vaikimisi mingeid kinnitusi ega garantiisid mis tahes kättesaadavaks tehtud teabe või andmete õigsuse, kehtivuse, ligipääsetavuse, kindlaks otstarbeks sobivuse, õiguste rikkumise puudumise, õigeaegsuse, toimivuse ega täielikkuse kohta. Ruukki jätab endale õiguse igal ajal veebisaiti muuta või sellele ligipääs sulgeda. Kõiki andmeid võidakse muuta ette teatamata.

Käesolev Veebisait sisaldab ainult üldist teavet Rautaruukki Corporationi ja selle kaubeldavate väärtpaberite ja tuletisinstrumentide kohta. Veebisaidil esitatud teavet ei tohi ühelgi juhul tõlgendada väärtpaberite või tuletisinstrumentide müügi- ega ostupakkumisena ega investeerimissoovitusena.

Käesoleval Veebisaidil esitatud teavet ei tohi ühelgi juhu kasutada investeerimisotsuse alusena. Investeerimisotsuste tegemisel peavad investorid oma investeeringutes lähtuma enda kogutud teabest ja hinnangutest ettevõtete, väärtpaberite või tuletisinstrumentide ning kaasnevate riskide kohta.

Ruukki ei vastuta ühelgi juhul otsese, kaudse, juhusliku, erilise või järelkahju eest, mis tekib Veebisaidi tõttu või sellega seoses või mis tuleneb Veebisaidi mis tahes kasutamisest või kasutamise võimatusest, sealhulgas, kuid mitte ainult, saamata jäänud tulu, ärikatkestuse või teie teabetöötlussüsteemi programmide või muude andmete kadumise eest , seda isegi juhul, kui Ruukki või tema esindajad olid sellise kahju võimalusest teadlikud. Ruukki ei vastuta ühelgi juhul Veebisaidil või sellega seoses esinenud ebaõigsuste, hilinemiste või vigade eest ning ei ole kohustatud kasutajaid teabe uuendamisest teavitama.

Lingid

Teie ligipääsu parendamiseks võib Ruukki lisada käesolevale Veebisaidile linke muudele Internetis leiduvatele veebisaitidele, mille omanikud või haldajad on kolmandad isikud. Ruukki ei vastuta kolmandate isikute koostatud või avaldatud materjalide eest, millele Veebisaidil lingitakse, ega anna nende kohta mingeid kinnitusi ega garantiisid.

Materjalide esitamine

Esitades materjale näiteks e-posti teel meie mis tahes serverile, nõustute sellega, et:

(A) Materjal ei tohi sisaldada seadusevastaseid ega muus osas avaldamiseks sobimatuid osi;

(B) enne mis tahes materjali esitamist peate rakendama mõistlikke meetmeid võimalike viiruste või muude risustavate või kahjustavate materjalide tuvastamiseks ja eemaldamiseks;

(C) materjal on teie omand või teil on piiramatu õigus selle kasutamiseks ning Ruukki võib selle tasuta avaldada ja/või kaasata mis tahes selles kirjeldatud kontseptsioonid meie toodetesse ilma vastutuse või kohustusteta;

(D) te ei algata meie vastu õiguslikku menetlust seoses teie esitatud materjaliga ning kohustute meile kahju hüvitama, kui mis tahes kolmas isik algatab seoses teie esitatud materjaliga meie vastu õigusliku menetluse.