LEED-i tunnustused

LEED v4 tunnustused


LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) on rahvusvaheliselt tunnustatud loodussäästliku ehituse sertifitseerimissüsteem, mis pakub kolmanda osapoole kinnitust, et hoone või piirkond kujundati ja ehitati, kasutades strateegiaid, mis on suunatud jõudluse parandamisele kõigi olulisemate näitajate osas: energiasäästlikkuse, veetõhususe, CO2-väljalaske vähendamise, paranenud siseruumide keskkondliku kvaliteedi ja ressursside vastutustundliku kasutuse ning tundlikkuse nende mõjude suhtes.
LEED, mille on välja arendanud USA Keskkonnasäästliku Ehituse Nõukogu (USGBC), pakub hooneomanikele ja kasutajatele sisukat raamistikku, kuidas tuvastada ja rakendada praktiline ja mõõdetav keskkonnasäästliku ehituse projekt, ehitus, tegevused ja hoolduslahendused.
 
LEED toetab jätkusuutlikku lähenemist tervele hoonele, tuvastades kõige olulisemad näitajad. LEED-punkte jagatakse 100 punkti skaalal ja tunnustusi kaalutakse, et näidata nende potentsiaalseid keskkonnamõjusid.

LEED v4 hinnangukriteeriumid

Valige altpoolt hinnangukriteerium ja vaadake lisateavet terastoodete kasutamisel saadaolevate punktide arvude kohta, sobivaid Ruukki tooteid ja viiteid.

Ehituspaiga planeering - jätkusuutlik ehituspaik (SS-tunnustus)

Tunnustus 2
Arendustegevuse tihedus ja kogukonna ühenduvus
5 punkti

Eesmärk ja nõuded 

Juhtida arendustegevus linnapiirkondadesse, kus on olemasolev infrastruktuur, kaitsta haljasalasid ja levilaid ning looduslikke ressursse. 

Meie panus

 Teraskonstruktsioonide ja -komponentide kasutamine võib aidata paljude linnakeskustesse ehitamise probleemide lahendamisel. Projekteeritud ja eeltoodetud teraskomponente saab kiiresti paigaldada, vähendades ehitusaega ja ehituspaiga häirimist. 

Lisaks võimaldab teraskonstruktsioonide paindlikkus paremini ära kasutada keeruliste tingimustega linnalikke ehituspaiku. Laiad valikuvõimalused, kiire ehitus, teenuste integratsioon, õigeaegne tarne, väiksemad ladustamisnõuded, vähem segadust kitsastes ehitustingimustes ja terashoonete kergem kaal, mis nõuavad väiksemaid vundamente — need kõik aitavad keerulistes linnalikes ehituspaikades saavutada paremaid teraslahendusi. Lisaks nõuavad paljud terastehnoloogiad, nagu terasvaiadega vundamendid ja katuse ning seina välisvooderdused vähest jäätmekäitlust ehituspaigast.

Asjakohased lahendused

Asjakohased lahendused

Urban Land Institute, ULI Washington. Külastage lehte http://www.washington.uli.org

Tunnustus 3
Varasema tööstustegevuse käigus saastatud maade taasarendamine
1 punkt

Eesmärk ja nõuded 

Rehabiliteerida kahjustatud ehituspaiku, kus arendus on keskkonnasaaste tõttu raskendatud, ja vähendada survet arendamata maale. 

Meie panus

Nagu linnalike ehituspaikade puhul, võib varasema tööstustegevuse käigus saastatud maade taasarendamisel olla kasu kergekaalulistest konstruktsioonidest, mis nõuavad vähem pinnatöid, ja suuremõõtmelisest eeltootmisest teraskomponente kasutades, mis võib vähendada reostunud pinnasehäireid. Mõnel juhul võib see viia kuluefektiivsemate paranduslahendusteni, mille abil saastega võidelda. 

Asjakohased Ruukki tooted

Viitestandardid ja -suunised

 • U.S. EPA. Tööstustegevuse käigus saastatud maade defineerimine. EPA Sustainable Redevelopment of Brownfields Program. Visit www.epa.gov/brownfields
 • ASTM E1527-05. Phase I Environmental Site Assessment, ASTM International. Külastage lehte www.astm.org
 • ASTM E1903-97, Phase II Environmental Site Assessment, effective 2002. ASTM International. Külastage lehte www.astm.org
 • Brownfields Technology Support Center. Külastage lehte www.brownfieldstsc.org
 • Keskkonnaseaduste Instituut, Brownfields Center. Külastage lehte www.brownfieldscenter.org
 • Riiklik Terviseinstituut, Riiklik Keskkonnatervise Teaduste Instituut, Superfund Basic Research Program. Külastage lehte www.niehs.nih.gov/
 • New York State Department of Health, Guidance for Evaluating Vapor Intrusion. Külastage lehte www.health.state.ny.us/
 • Preliminary Remediation Goals for EPA Region 9. Külastage lehte www.epa.gov
 • USA Keskkonnakaitse Agentuur, Office of Research and Development, Technical Approaches to Characterizing and Cleaning Up Brownfield Sites. Külastage lehte www.epa.gov
 • U.S. EPA, Sustainable Redevelopment of Brownfields Program. Visit www.epa.gov/brownfields
 • ASTM Standard Practice E1739-95: Risk-Based Corrective Action Applied at Petroleum Release Sites, ASTM International. Külastage lehte www.astm.org

Keskkonnakaitse Agentuuri direktiiv OSWER Directive 9610.17: Use of Risk-Based Decision-Making in UST Correction Action Programs, U.S. Environmental Protection Agency, Office of Underground Storage Tanks. Külastage lehte www.epa.gov/

Tunnustus 5.1
Ehituspaiga arendus - asuala kaitse või taastamine
1 punkt

Eesmärk ja nõuded 

Säilitada olemasolevad looduslikud piirkonnad ja taastada kahjustatud piirkonnad, et pakkuda levilaid ja arendada bioloogilist mitmekesisust. 

Meie panus

Selle tunnustuse saavutamiseks peab arendustegevusega kaasnev keskkonna häirimine jääma rangetesse piiridesse. 
Teraskonstruktsioonide ja -komponentide kasutus võimaldab palju suuremat eeltootmist. Eeltootmise kõige olulisem tegur on see, et suur osa protsessist viiakse ehituspaigalt kontrollitud tehasetingimustesse. Ehituspaigas kulunud aja vähendamine vähendab kahjustavaid mõjusid ehituspaigale ja ümbruskonnale. Terase kasutus annab haldussüsteemidele võimalused, mis vähendavad häireid ehituspaigas. 

Asjakohased Ruukki tooted

Tunnustus 7.2
Soojasaare efekt - katus
1 punkt

Eesmärk ja nõuded 

Vähendada soojasaari, et minimeerida mõjusid mikrokliimadele ja inim- ning looduslevilatele. Kasutage minimaalselt 75% katuse pinnast päikese peegeldusnäitajaga (SRI) katusematerjale, mis on väikese kallakuga katuste puhul 78 või suurem ja suure kallakuga katuste puhul 29 või suurem. 

Meie panus

Eelviimistletud katusesüsteemid nõutud SRI-tasemetega on saadaval Ruukkilt.  

Asjakohased Ruukki tooted

Viitestandardid ja -suunised

 • ASTM-i standardid. Külastage lehte http://www.astm.org
 • ASTM E1980–01, Standard Practice for Calculating Solar Reflectance Index of Horizontal and Low-Sloped Opaque Surfaces
 • ASTM E408–71(1996)e1, Standard Test Methods for Total Normal Emittance of Surfaces Using Inspection-Meter Techniques
 • ASTM E903–96, Standard Test Method for Solar Absorptance, Reflectance, and Transmittance of Materials Using Integrating Spheres
 • ASTM E1918–97, Standard Test Method for Measuring Solar Reflectance of Horizontal and Low-Sloped Surfaces in the Field
 • ASTM C1371–04, Standard Test Method for Determination of Emittance of Materials Near Room Temperature Using Portable Emissometers
 • ASTM C1549–04, Standard Test Method for Determination of Solar Reflectance Near Ambient Temperature Using a Portable Solar Reflectometer
 • Cool Roof Rating Council. Külastage lehte http://www.coolroofs.org
 • USA Keskkonnakaitse Agentuur, ENERGY STAR Roofing Products. Külastage lehte www.energystar.gov/

Lawrence Berkeley National Laboratory, Heat Island Group, Cool Roofs.

Uuendused kujunduses (id tunnustus)

Tunnustus 1
Projektide uuenduslikkus
1-5 punkti

Eesmärk ja nõuded 

Tunnustusi projektide uuenduslikkuse eest võib anda strateegiate eest, mis ületavad olulisel määral LEED-i tunnustuste nõudeid, või uute ideede eest, mida pole mujal kajastatud. 

Meie panus

Teras võib pakkuda mõningaid uuenduslikke lahendusi — võimalikud valikud on muuhulgas projekteerimine tulevaseks demonteerimiseks ja taaskasutuseks, komposiitliikmete kasutus materjalikoguste vähendamiseks, materjalikoguseid vähendavate uuenduslike teraskonstruktsioonide lahendused ja konstruktsiooni ja teenuste integratsioon. 

Veel üks valik on loominguliselt kasutada tootmiseelset faasi, et maksimeerida keskkonnaeeliseid ja parandada tööjõu tervist ja ohutust. Protsesside viimine paremini kontrollitud ja mugavamatesse tehasetingimustesse võimaldab hõlpsamalt ohutusnõudeid täita ja järgida ning tervislikke ja mugavaid töötingimusi on lihtsam säilitada. 

Asjakohased Ruukki tooted

Energia - energia ja atmosfäär (EA-tunnustus)

Eeltingimus 2
Minimaalne energiatõhusus
, mida nõutakse

Eesmärk ja nõuded 

Luua minimaalne energiatõhusus kõnealusele hoonele ja süsteemidele, et vähendada liigse energiatarbimisega seotud keskkonna- ja ökonoomilisi mõjusid. 

Eeltingimuse kohaselt peavad kõik LEED-i sertifitseeringuga hooned saavutama energiatõhususe alustaseme. 

Näidata 10% paranemist kõnealuse hoone jõudlushinnangus uute hoonete puhul või 5% paranemist kõnealuse hoone jõudlushinnangus olemasolevate hoonete suurrenoveerimiste puhul võrreldes algse hoone jõudlushinnanguga. 

Arvutada algne hoone jõudlushinnang standardi ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2007 lisas G (veaparandustega) toodud hoone jõudlushinnangu meetodi kohaselt, kasutades energiasimulatsiooni mudelit, nt IDA.ICE 4.0. 

Meie panus

Vastavus alusstandarditele on kuluefektiivne ja hea äritava. Terasehitisi on võimalik täies ulatuses projekteerida nii, et energiatõhususe alustase oleks tagatud, samuti võib saada lisapunkte sõltuvalt ehitise projekti üksikasjadest, asukohast ja kasutatavast kütteliigist. Teraskonstruktsiooniga kontorihoonete suur isoleeritus ja paindlikud hooldusstrateegiad maksimeerivad efektiivsust. 

Tunnustuse saamiseks tehtavates energiaarvutustes kasutatakse soojusmudeldustarkvara, mis võimaldab projekteerijatel aastast energiakasutust uurida, optimeerida ja demonstreerida. Mudelid võimaldavad soojusmassi mõju täpselt mõõta, et võimalikke eeliseid demonstreerida ja maksimeerida. Soojusmass näitab ehitiste soojusmahtuvust ja see on eriti oluline jahutamisel. Siiski ei ole kõige tähtsam kogu soojusmass, vaid see, kuidas see jaotub ja kui hästi on see kasutatavate ruumidega ühenduses. Uuringud on näidanud, et teraskonstruktsiooniga kontorihoonete piisav soojusmass vähendab jahutuskoormust, samuti on selgunud, et konstruktsioon mõjutab jahutuskoormust vähesel määral. Projekteerija peaks tagama, et konstruktsiooninõuetele vastavat massi kasutatakse jahutamiseks efektiivselt. See tähendab täpset viimistluste valimist tagamaks, et massi ei isoleeritaks siseruumidest.  

 

Asjakohased Ruukki tooted

Viitestandardid ja -suunised

 • ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2007: hoonete energiastandard, v.a väikesed elamud. Ameerika Riiklik Standardite Instituut, Ameerika kütte-, jahutus- ja ventilatsiooniinseneride ühing, Põhja-Ameerika valgustehnika ühing.
 • ASHRAE Advanced Energy Design Guide for Small Office Buildings 2004. Külastage lehte www.ashrae.org
 • ASHRAE Advanced Energy Design Guide for Small Warehouses and Self Storage Buildings 2008. Külastage lehte www.ashrae.org
 • ASHRAE Advanced Energy Design Guide for K-12 School Buildings. Külastage lehte www.ashrae.org
 • New Building Institute, Advanced Buildings™ Core Performance™ Guide.
 • ENERGY STAR® Buildings Upgrade Manual. Külastage lehte www.energystar.gov/
 • ENERGY STAR® Program, Target Finder Rating Tool. Külastage lehte www.energystar.gov/
 • Advanced Buildings, Technologies and Practices. Külastage lehte www.advancedbuildings.org
 • Ameerika Energia Efektiivse Majandamise Nõukogu. Külastage lehte www.aceee.org
 • New Buildings Institute, Inc. Külastage lehte www.newbuildings.org
 • USA Energiaministeerium, ehitiste energiakoodide programm. Külastage lehte www.energycodes.gov
 • USA Energiaministeerium, energiatõhususe ja taastuvenergia amet. Külastage lehte www.eere.energy.gov
 • USA Keskkonnakaitse Agentuur, soojuse ja elektri koostootmine. Külastage lehte www.epa.gov/chp
 • ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2007 User’s Manual (ASHRAE, 2008).

Tunnustus 1
Energiajõudluse optimeerimine
1-19 punkti

Selleks, et kaasata õhukindlus hoone üldisesse energiatõhususse, tuleb kasutada spetsiaalset arvutusmeetodit. USBC juhtnööre õhukindluse kaasamise kohta vaadake CIR-i otsusest 3. novembril 2013.
 
Tootja poolt tehtud õhukindluse testide tulemused tuleb esitada ning testimeetodid peavad vastaja ASHRAE standardsele testimeetodile õhu lekkemäära tuvastamiseks (ASTM E 283).
 
Kasutage nulljoone mudelis ASHRAE poolt väljatoodud tüüpilisi õhu lekkemäärasid. Plaanitava hoone mudeldamisel kasutage realistlikku väärtust, mille saavutatavust saab tõestada arvutuste või muu dokumentatsiooniga.
 
Kasutage ASHRAE nõudeid ventilatsiooni välisõhu voolule nii nulljoone mudelsimulatsioonis kui ka plaanitava hoone simulatsioonis.
 
Esitage kõigi soovitud õhukindluse saavutamiseks tehtud sammude kohta selged ja konkreetsed dokumendid ja puhurikatse tulemused (ASTM E 1827, ASTM E 779).
 
Tooge välja ka selgitus säästude kohta parema õhukindluse korral võrreldes nulljoone mudeliga.
 
Lisaks tuleb LEED-i tunnustusaruandesse lisada tootja seinastruktuuri õhukindluse testimise tulemused ja valmis hoones tehtud mõõtmistulemused.

Tunnustus 2
Kohapealne taastuvenergia

Kasutage kohapealseid taastuvenergiasüsteeme, et vähendada hoone energiakulusid. Arvutage projekti jõudlus välja, väljendades taastuvate süsteemide poolt toodetud energiat protsendina hoone on iga-aastasest energiakulust ja kasutage alltoodud tabelit, et teha kindlaks saavutatud punktide arv.
 
Kasutage EA tunnuses 1 arvutatud hoone iga-aastast energiakulu. Hinnangulise elektritarbimise saab kindlaks teha Energiajõudluse optimeerimise või USA Energeetikaministeeriumi kaubandushoonete energiatarbimise küsitluse andmebaasist. Iga punkti läve minimaalne taastuvenergia protsent on järgmine.

Taastuvenergia protsent Punktid
1 % 1
3 % 2
5 % 3
7 % 4
9 % 5
11 % 6
13 % 7

Tunnustus 3
Täiustatud kasutuselevõtt - eeskujulik toimimine

LEED-i sertifikaati taotlevaid projekte saab lisaks tasustada uuenduslikkuse lisatunnustusega, kui kasutatakse lahendust, mis kinnitab hoonekarbi funktsionaalsust, ning mis ei sisaldu tunnustuses EAC 3 Täiustatud kasutuselevõtt. 
 
Ruukki hoonekarpide õhukindluse testimist võib pidada põhjalikumaks tüüpilistest tunnustuse nõuetest hoonekarbi funktsionaalsuse kontrollimisele. Siiski, kuna ei ole nimekirja lahendustest, mis on selle tunnustuse saanud, ei saa tunnustuse saamist garanteerida. Iga kandidaadi sobivust lisatunnustuse saamiseks kaalutakse USGBC poolt eraldi.
 
Meetmed, mis on vajalikud EAc 3 järgi, peavad olema kasutusel ning nõutud dokumendid peavad olema täidetud. Lisaks tuleb inglise keeles esitada põhjalik aruanne õhukindluste mõõtmistest, nende tulemustest ja tulemuste põhjal tehtud parandustoimingutest.

Materjalikasutus - materjalid ja ressursid (MR-tunnustus)

Tunnustus 1.1
Hoone taaskasutus - olemasolevate seinte, põrandate ja katuse säilitamine
1-3 punkti

Pikendada olemasolevate hoonetoorikute elutsüklit, säilitada ressursse ja kultuurilisi ressursse, vähendada jäätmeid ja uute hoonete keskkonnamõjusid, mis on seotud materjalide valmistamise ja transpordiga. 

Tunnustuse puhul võib olemasolevate hoonete elutsükli pikendamise eest saada kuni kolm punkti, säilitades materjale, mida oleks kasutatud uue hoone ehitamiseks. Ühe punkti saamiseks peab säilitama minimaalselt 55% olemasolevast hoonekonstruktsioonist (k.a konstruktsiooniline põrand ja katuse tugimaterjalid) ja karbist (välispind ja karkass, v.a akna koostud ja mittekonstruktsiooniline katusematerjal). Suurema osa taaskasutuse eest saab rohkem punkte. 

Meie panus

Teraskonstruktsiooniga hooned on paindlikud ja taaskasutamiseks sobivad. Tihtipeale on need ka kohe laiendatavad ja uueks kasutuseks kohandatavad. Remontimisel on teraskonstruktsioonide oluliseks atribuudiks olemasolevate konstruktsioonide modifitseerimine ja tugevdamine. Võib tuua mitmeid näiteid, kus teraskonstruktsioonid on kohandatud uueks kasutuseks; teistel juhtudel on teraskonstruktsioonid lahti võetud ja uues asukohas uuesti kokku pandud. Lisaks võimaldab teraskonstruktsioonide kergekaalulisus tihti olemasolevatele hoonetele lisada täiendavad korrused, suurendades nende kasulikkust.  

Asjakohased Ruukki tooted

Tunnustus 2
Ehitusjäätmete käitlus
1-2 points

Tunnustus on suunatud ehitusjäätmete hulga vähendamisele, mis viiakse prügimägedele või hävitatakse jäätmepõletusahjus. Selle peamine eesmärk on suunata ehitus- või lammutusjäätmed tagasi kasutusse või läbi ümbertöötlemine muudesse lõppkasutustesse.

Nõutud on jäätmekäitluskava koostamine, kus on määratletud ümbertöödeldavad materjalid tüübi järgi ning ümbertöötluse eesmärgid ja kohustused. Tunnustus antakse vastavalt toodetud jäätmete tegelikule kaalule ja ruumalale (m3). Esitada tuleb ka dokument ümbertöödeldud materjalide tüüpide, nende kaalude ja ümbertöötlusprotsentidega.

Tunnustuse nõuded

 • 1 LEED-i punkt 50 protsenti kogu ehitusplatsil toodetud jäätmetest töödeldakse ümber
 • 2 LEED-i punkti 75 protsenti töödeldakse ümber

Ruukki poolt pakutavat jäätmete ümbertöötlusteenust võib pidada ümbertöötluse rakendamise osas kasulikuks. Lisaks on Ruukki töötajad kohustatud jäätmekäitluskava järgima oma igapäevatöös.

Tavaliselt on kõige olulisem ümbertöödeldava materjal tüüp ehitusjäätmed, mis transporditakse edasiseks töötluseks jäätmete sortimisasutusse. Jäätmete sortimise määr varieerub asutuseti oluliselt. Helsingi suurlinnaalal on jäätmete sortimise ja taaskasutuse määrad head, võimaldades ettevõtetel ülaltoodud LEED-i punkte saada. Mujal Soomes, võib olukord olla väga erinev ning utiliseerimise määrad võivad olla suhteliselt madalad. Seetõttu toetab Ruukki jäätmete ümbertöötlusteenus ümbertöötluse rakendamist ja sellel võib olla oluline mõju eriti väljaspool Helsingi suurlinnaala.

Tunnustus 3
Materjalide taaskasutus
1-2 punkti

Eesmärk ja nõuded 

Taaskasutada ehitusmaterjale ja lahendusi, et vähendada nõudlust uute materjalide järele ja vähendada jäätmeid, vähendades sellega uute ressursside kaevandamise ja töötlemisega seotud mõjusid. 

Tunnustuse eesmärk on pikendada hoonekomponentide elutsüklit, määrates jääkkomponendid või remonditud komponendid. See säästab uute komponentide tootmiseks vajalikke ressursse. Üks või kaks punkti teenite siis, kui 5–10% ehitusmaterjalide koguväärtusest tuleb taaskasutatud allikatest. 

Meie panus

Taaskasutuseks on sobilikud paljud teraskomponendid, mis on saadud lammutus- või remondiprojektidest. Sinna hulka kuuluvad konstruktsioonilised sektsioonid, välisvooderdus, tihvtid ja väiksemad komponendid. Projekteerijad hangivad järjest rohkem taaskasutatud teraskomponente ja kasutavad neid uutes projektides. 

See tunnustus arvutatakse välja, kasutades taaskasutatud materjali väärtust. Kuna teraskomponentide väärtus on võrreldes teiste ehitusmaterjalidega tihti suhteliselt suur, aitavad need selle tunnustuse saavutamisel tublisti kaasa. LEED nõuab iga komponendi päästeoleku kinnitamist, kuid kui taaskasutatud komponentide kulu on väiksem, kui sama kulu uue toote puhul, lubab see arvutustes kasutada uute toodete samaväärset turuväärtust. 

Asjakohased Ruukki tooted

Viidatud standardid ja -suunised

 • Builders’ Guide to Reuse and Recycling. Külastage lehte www.mwcog.org/buildersrecyclingguide
 • California Integrated Waste Management Board, California Materials Exchange. Külastage lehte www.ciwmb.ca.gov/
 • King County, Washington, Industrial Materials Exchange Local Hazardous Waste Management Program, Materials Exchanges on the Web. Külastage lehte www.govlink.org/hazwaste
 • Taaskasutuse Arenduse Organisatsioon. Külastage lehte www.redo.org
 • Green Building Resource Guide, Salvaged Building Materials Exchange. Külastage lehte www.greenguide.com/
 • Ehitusmaterjalide Taaskasutuse Assotsiatsioon (varem Kasutatud Ehitusmaterjalide Assotsiatsioon). Külastage lehte www.bmra.org
 • Kasutatud Ehitusmaterjalide Vahetus. Külastage lehte www.build.recycle.net
 • The Greater Vancouver Regional District, Old to New: Design Guide, Salvaged Building Materials in New Construction. Külastage lehte www.lifecyclebuilding.org/

Tunnustus 4
Ümbertöödeldud sisu
1-2 punkti

Ümbertöödeldud materjali osa tootes arvutatakse välja materjali kogukulude põhjal; LEED-i tunnustuse nõuded on järgmised.

 • 1 LEED-i punkt: ümbertöödeldud sisu osa kõigist toormaterjalidest on 10 protsenti
 • 2 LEED-i punkti: ümbertöödeldud sisu osa kõigist toormaterjalidest on 20 protsenti

Hinnanguline ümbertöödeldud sisu kogus terastoodetes nagu vaiad, latid, postid, sõrestikud, kandvad profiilplekid ja terasest kattematerjalid on 25 protsenti.

Tunnustus 4 Mineraalvillast paneelide ümbertöödeldud sisu

Struktuuriosa Kaalujaotus
Mineraalvill 69.60 %
Kuumsukeldusgalvaanitud teras 28.70 %
Pinnakate 0.50 %
Sideaine
1.10 %

Kuna hinnanguline ümbertöödeldud sisu kogus Ruukki poolt kasutatavates terastoodetes on 25 protsenti, on üldine ümbertöödeldud materjali osa seinapaneelis 7 protsenti.
Tunnustus 4 Life-paneelide ümbertöödeldud sisu

Ruukki® life-paneel, mis on toodetud Ruukki Constructioni poolt, panustab LEED-i sertifikaadi saamisesse tänu ümbertöödeldud materjalide ja kohalikelt varustajatelt hangitud toormaterjalide kasutusele.

Struktuuriosa Kaalujaotus
Mineraalvill 61.5 %
Kuumsukeldusgalvaanitud teras 36.4 %
Pinnakate 0.7 %
Sideaine 1.4 %

Mineraalvillapõhine isolatsioonimaterjal sisaldab 78% ümbertöödeldud klaasi. Ümbertöödeldud materjalide osa teraskomponentides on ligikaudu 25%. Seega on ümbertöödeldud materjali osa terves tootes 57%.

Tunnustus 4 PIR-paneelide ümbertöödeldud sisu


Struktuuriosa Kaalujaotus
PIR-isolatsioon 33.5 %
Kuumsukeldusgalvaanitud teras 65.3 %
Pinnakate 1.2 %

Kuna hinnanguline ümbertöödeldud sisu kogus Ruukki poolt kasutatavates terastoodetes on 25 protsenti, on üldine ümbertöödeldud materjali osa seinapaneelis 16 protsenti.

Tunnustus 4 PUR-paneelide ümbertöödeldud sisu


Struktuuriosa Kaalujaotus
PUR-isolatsioon 37.9 %
Kuumsukeldusgalvaanitud teras 60.9 %
Pinnakate 1.1 %

Kuna hinnanguline ümbertöödeldud sisu kogus Ruukki poolt kasutatavates terastoodetes on 25 protsenti, on üldine ümbertöödeldud materjali osa seinapaneelis 15 protsenti.
Tunnustus 4 EPS-paneelide ümbertöödeldud sisu

Pinnakate

Struktuuriosa Kaalujaotus
EPS 1.3 %
Kuumsukeldusgalvaanitud teras 66.6 %
Sideaine 5.4 %
Coating
26.8 %

Kuna hinnanguline ümbertöödeldud sisu kogus Ruukki poolt kasutatavates terastoodetes on 25 protsenti, on üldine ümbertöödeldud materjali osa seinapaneelis 16,7 protsenti.

Tunnustus 4
Ümbertöödeldud sisu
1-2 punkti

Kohalikult toodetud materjali osa tootes arvutatakse välja materjali kogukulude põhjal; LEED-i tunnustuse nõuded on järgmised.

 • 1 LEED-i punkt: kohaliku materjali osa kõigist toormaterjalidest on 10 protsenti
 • 2 LEED-i punkti: kohaliku materjali osa kõigist toormaterjalidest on 20 protsenti

Punktid antakse, kui toormaterjalide toomise koguteepikkus on vähem kui 800 km.

Helsingi


Võrdeline osa % (w/w) Kaugus toomiskoha ja projekti töökoha vahel on alla 800 km (jah/ei) Kaugus (tootmiskoha, Raahe) ja projekti töökoha vahel on alla 800 km (jah/ei)
Raudliistud 54 Jah Jah
Ümbertöödeldud teras 4 Jah Jah
Metallurgiline kivisüsi 21 Ei Jah
Koks 3 Ei Jah
õli 4 Jah Jah
Paas 11 Ei Jah
Räbumoodustajad ja lisaained 3 Ei Jah

 
Stockholm


Võrdeline osa % (w/w) Kaugus toomiskoha ja projekti töökoha vahel on alla 800 km (jah/ei) Kaugus (tootmiskoha, Raahe) ja projekti töökoha vahel on alla 800 km (jah/ei)
Raudliistud 54 Jah Jah
Ümbertöödeldud teras 4 Jah Jah
Metallurgiline kivisüsi 21 Ei Jah
Koks 3 Ei Jah
õli 4 Jah Jah
Paas 11 Ei Jah
Räbumoodustajad ja lisaained 3 Ei Jah

 
Oslo


Võrdeline osa % (w/w) Kaugus toomiskoha ja projekti töökoha vahel on alla 800 km (jah/ei) Kaugus (tootmiskoha, Raahe) ja projekti töökoha vahel on alla 800 km (jah/ei)
Raudliistud 54 Jah Jah
Ümbertöödeldud teras 4 Jah Jah
Metallurgiline kivisüsi 21 Ei Jah
Koks 3 Ei Jah
õli 4 Jah Jah
Paas 11 Ei Jah
Räbumoodustajad ja lisaained 3 Ei Jah

Siseruumide õhu kvaliteet - sisekeskkonna kvaliteet (IEQ-tunnustus)

Tunnustus 4.2
Madala emissiooniga materjalid - värvid ja pinnakatted
1 punkt

Eesmärk ja nõuded 

Vähendada siseruumides õhku saastavate ainete kogust, mis lõhnavad, ärritavad ja/või on paigaldajate ja asukate mugavusele ja heaolule kahjulikud. Tunnustuse eesmärk on vähendada siseruumides õhku saastavate ainete hulka. 

Üks punkt on saadaval, kui kasutatakse Green Seali (GS 11) nõuetega värve. 

Meie panus

Teraskomponendid värvitakse tavaliselt ehituspaigaväliselt kontrollitud tingimustes. See vähendab hoonesse sisenevat emissiooni. Selle tunnustuse nõuetele vastamiseks võib terase puhul kasutada madala emissiooniga värve. 

Asjakohased Ruukki tooted

Viidatud standardid ja -suunised

 • Green Seali standard GS–11. Külastage lehekülge www.greenseal.org/
 • Green Seali standard GC–03. Külastage lehekülge www.greenseal.org/
 • South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1113, Architectural Coatings. Külastage lehekülge www.aqmd.gov
 • Green Seal. Külastage lehekülge www.greenseal.org
 • South Coast Air Quality Management District. Külastage lehekülge www.aqmd.gov

Tunnustus 8.1
Päevavalgus ja vaated - päevavalgus
1 punkt

Eesmärk ja nõuded 

Pakkuda hoone asukatele regulaarselt kasutatavates ruumides siseruumide ja õue vahelist ühendust päevavalguse ja vaadete abil. 

Üks punkt antakse selle eest, kui piisav päevavalguse tase saavutatakse vähemalt 75% põhipinnast. 

Meie panus

Teraskonstruktsioone eelistatakse siis, kui optimeeritakse aknaid ja teisi päevavalguslahendusi ja kogu arhitektuuri, mis tähendab, et seda tunnustust on lihtne saavutada.

Viidatud standardid ja -suunised

 • ASTM D1003 - 07e1, Standard Test Method for Haze and Luminous Transmittance of Transparent Plastics. Külastage lehte www.astm.org
 • Analysis of the Performance of Students in Daylit Schools. Külastage lehte www.innovativedesign.net/
 • The Art of Daylighting. Külastage lehte www.edcmag.com/
 • New Buildings Institute’s Productivity and Building Science Program. Külastage lehte www.newbuildings.org/
 • Radiance’i tarkvara.
 • Whole Building Design Guide, Daylighting. Külastage lehte www.wbdg.org/
 • Whole Building Design Guide, Electric Lighting Controls. Külastage lehte www.wbdg.org/
 • Architectural Lighting, second edition, autor M. David Eganand Victor Olgyay (McGraw-Hill, 2002).
 • Daylighting Design, autor Benjamin Evans, Time-Saver Standards for Architectural Design Data, (McGraw-Hill, Inc., 1997).
 • Daylighting Performance and Design, by Gregg D. Ander (John Wiley & Sons, 1997).
 • Daylighting for Sustainable Design, autor Mary Guzowski (McGraw-Hill, Inc., 1999).
 • Sustainable Building Technical Manual, Public Technology Institute (Public Technology Institute, 1996). Külastage lehte www.pti.org.

Tunnustus 8.2
Päevavalgus ja vaated - vaated
1 punkt

Eesmärk ja nõuded 

Pakkuda hoone asukatele regulaarselt kasutatavates ruumides ühendust õuega päevavalguse ja vaadete abil. 

Üks punkt antakse selle eest, kui 90% kõigist regulaarselt kasutatavatest ruumidest on vaade välja. 

Meie panus

Teraskonstruktsioonide, välisvooderduse ja eraldusseinte kohandatavus annavad projekteerijale paindlikkuse ja ulatuse, kuidas pakkuda head päevavalgust ja takistamata vaadete hooldust, vastates sellega tunnustuste 8.1 ja 8.2 nõuetele.

Viidatud standardid ja -suunised

 • The Art of Daylighting. Külastage lehte www.edcmag.com/
 • New Buildings Institute’s Productivity and Building Science Program. Külastage lehte www.newbuildings.org/
 • Radiance’i tarkvara.
 • Whole Building Design Guide, Daylighting. Külastage lehte www.wbdg.org/
 • Whole Building Design Guide, Electric Lighting Controls. Külastage lehte www.wbdg.org/
 • Sustainable Building Technical Manual, Public Technology Institute (Public Technology Institute, 1996). Külastage lehte www.pti.org.