Soukromí

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení společnosti SSAB o ochraně osobních údajů

Naposledy aktualizováno 16. dubna 2018

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů informuje o zpracování osobních údajů ze strany společnosti SSAB včetně jejích přidružených společností mimo jiné Tibnor a Ruukki („SSAB“). Odpovídá na otázky, jaké osobní údaje společnost SSAB shromažďuje, používá nebo sdílí, pro jaké účely jsou údaje shromažďovány a jaká práva mají uživatelé. Uživatelé mohou být zákazníky společnosti SSAB, zástupci zákaznických firem, potenciálních zákazníků nebo uživatelů internetu, kteří navštěvují webovou stránku („Uživatelé“).

Stránky společnosti SSAB mohou obsahovat odkazy na webové stránky a služby třetích stran. Tyto webové stránky nebo služby podléhají vlastním prohlášením o ochraně osobních údajů. Společnost SSAB nenese žádnou odpovědnost za prohlášení o ochraně osobních údajů třetích stran ani za zpracování osobních údajů v provozech třetích stran. Věnujte pozornost jejich příslušným prohlášením o ochraně osobních údajů a následným změnám v nich.
 

1. SPRÁVCE ÚDAJŮ

V souladu s platnými zákony o ochraně údajů je společnost SSAB AB (registrační číslo: 556016-3429, adresa: PO Box 70, SE-101 21 Stockholm, Švédsko) správcem údajů pro veškeré zpracování údajů na podnikové úrovni, a to například pro marketingové nástroje poskytované ve všech společnostech skupiny SSAB. Ve společnosti SSAB je primárním kontaktem v oblasti ochrany osobních údajů: e-mail: data.privacy@ssab.com

Společnost SSAB je zodpovědná za to, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s tímto prohlášením a platnými zákony o ochraně údajů.
 

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost SSAB zpracovává osobní údaje uživatelů pro různé účely, které jsou vysvětleny níže.

2.1 Poskytování služeb

Hlavním účelem zpracování osobních údajů je poskytovat webové stránky a dodávat produkty a služby společnosti SSAB. Toto zpracování osobních údajů je primárně založeno na smlouvě s Uživatelem, včetně zpracování potřebného před navázáním vztahu se zákazníkem.
 

2.2 Marketing a komunikace

Osobní údaje Uživatelů budou použity ke správě komunikace s Uživateli a pro účely marketingu. V tomto ohledu je zpracování založeno na oprávněném zájmu společnosti SSAB poskytovat Uživatelům v rámci webové stránky relevantní a aktuální informace. Je také založen na oprávněném zájmu společnosti SSAB propagovat nejnovější produkty a služby společnosti SSAB, jakož i přizpůsobení uživatelské zkušenosti zákazníkovi.
Do jisté míry je marketing prostřednictvím elektronických prostředků založen na předchozím souhlasu Uživatelů, a to například pro zasílání marketingových zpráv. Uživatelé by měli v tomto ohledu odkázat na část 6 níže ohledně dalších informací o marketingové komunikaci a Uživatelských právech.
 

2.3 Účel rozvoje produktů a služeb

Cílem společnosti SSAB je poskytovat vysoce kvalitní služby a poskytovat Uživatelům relevantní informace o těchto službách. Společnost SSAB proto může používat osobní údaje k analýze trhu, skupinám Uživatelů, používání webových stránek za účelem rozvoje a zlepšování kvality webových stránek a produktů a služeb společnosti SSAB. Toto zpracování je založeno na legitimním zájmu společnosti SSAB růst a rozvíjet se.
Společnost SSAB používá soubory cookies a jiné podobné techniky ke statistickým účelům, aby shromáždila anonymní agregované statistiky, které jí umožňují pochopit, jak Uživatelé užívají webové stránky a zvyšují uživatelskou přívětivost. Další informace naleznete v prohlášení o cookies společnosti SSAB.
 

2.4 Bezpečnostní informace

Společnost SSAB může zpracovávat technické údaje včetně některých osobních údajů pro účely zabezpečení informací a předcházení podvodům. Společnost SSAB udržuje opatření týkající se bezpečnosti informací k ochraně obchodních informací a obchodních aktiv, a to k ochraně osobních údajů, k zamezení trestné činnosti a k zajištění dostupnosti webových stránek a služeb. Toto zpracování je založeno na oprávněném zájmu společnosti SSAB zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti sítí a informací.
 

2.5 Zpracování osobních údajů interně v rámci skupiny SSAB

Osobní údaje Uživatelů mohou být zpracovávány v jiných společnostech skupiny SSAB. V tomto případě je zpracování osobních údajů založeno na oprávněném zájmu společnosti SSAB organizovat a řídit vztahy se zákazníky, marketingová a informační opatření v rámci skupiny vhodným a praktickým způsobem.
 
 
 

3. SHROMÁŽDĚNÍ ÚDAJŮ

Společnost SSAB může shromažďovat osobní údaje různými způsoby, které jsou vysvětleny níže.
 

3.1 Vztahy se zákazníky

Společnost SSAB zpracovává osobní údaje za účelem udržování dobrého vztahu se zákazníky, například při poskytování a dodávání produktů nebo služeb a při udržování komunikace se zákazníky. Tyto osobní údaje jsou shromažďovány přímo od Uživatelů.
V závislosti na interakci s Uživateli může společnost SSAB shromažďovat následující osobní údaje:

 • Základní informace o Uživateli jako je jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo;
 • Základní informace o zaměstnavateli Uživatele, názvu společnosti, adrese, e-mailové adrese a telefonním čísle;
 • Informace týkající se vztahů se zákazníky jako jsou objednané výrobky a služby, počáteční a konečný čas vztahů se zákazníky;
 • Fakturační údaje jako jsou čísla účtů, provedené platby a nedoplatky a doručené faktury; a
 • Komunikace se zákazníky.
 

3.2 Interakce Uživatele se společností SSAB na webových stránkách nebo jinak

Společnost SSAB může shromažďovat osobní údaje, když Uživatelé kontaktují zákaznické služby společnosti SSAB, používají internetový chat, kontaktují SSAB jinak, objednávají newsletter SSAB nebo se účastní průzkumů nebo soutěží na webových stránkách nebo jinde. Tyto osobní údaje jsou shromažďovány přímo od Uživatelů.

Společnost SSAB může shromažďovat osobní údaje, které uživatel sdílel se společností SSAB, například

 • Základní informace o Uživateli, jako je jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo;
 • Základní informace o zaměstnavateli Uživatele, názvu společnosti, adrese, e-mailové adrese a telefonním čísle;
 • Důvody pro kontakt se společností SSAB a detaily týkající se kontaktu; a
 • Byly provedeny průzkumy a soutěže.
 

3.3 Automaticky shromážděné údaje o používání webových stránek a služeb

Společnost SSAB automaticky sbírá a zpracovává následující technické údaje o Uživateli a používání webových stránek, produktů a služeb poskytovaných společností SSAB:

 • Adresa IP, ID zařízení, typ zařízení, použitý operační systém a nastavení aplikace;
 • Uživatelská aktivita, jako jsou zobrazené stránky a položky „kliknuto“;
 • Časová razítka a data protokolu týkající se používání služby; a
 • Umístění/země původu.

Tyto technické údaje jsou automaticky shromažďovány prostřednictvím webových stránek a služeb.
 

3.4 Údaje shromážděné z jiných zdrojů

Společnost SSAB může čas od času také shromažďovat informace z veřejně dostupných zdrojů a třetích stran jako jsou sociální sítě a marketingové společnosti. Společnost SSAB může například získat základní informace o profilu sociální sítě Uživatele, pokud se Uživatel přihlásí na webové stránky nebo služby společnosti SSAB pomocí účtu sociálních sítí.
 

4. SDÍLENÍ ÚDAJŮ

Společnost SSAB může zveřejnit osobní údaje Uživatelů třetím stranám:

 • Ostatní společnosti skupiny SSAB pro účely uvedené výše;
 • Důvěryhodní poskytovatelé služeb jako jsou distributoři a poskytovatelé marketingových služeb pro účely uvedené výše. Avšak tito důvěryhodní poskytovatelé služeb vždy jednají jménem společnosti SSAB a společnost SSAB je odpovědná za používání osobních údajů Uživatelů.
 • Pokud je to zákonem povoleno nebo požadováno, aby bylo vyhověno žádostem příslušných veřejných orgánů jako je například (soudní) příkaz nebo obdobně závazné úkony;
 • Pokud je společnost SSAB zapojena do fúze, akvizice nebo prodeje veškerých aktiv nebo jejich části; a
 • Pokud společnost SSAB v dobré víře věří, že zveřejnění je nezbytné k ochraně práv společnosti SSAB, ochraně bezpečnosti Uživatelů nebo bezpečnost jiných uživatelů, vyšetřování podvodů nebo reakci na žádost vlády.

5. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EU/EHP

5.1 Předání uvnitř skupiny

Vzhledem k tomu, že některé společnosti skupiny SSAB se nacházejí mimo území EU/EHP, mohou být osobní údaje Uživatele předány mimo území EU/EHP například do Spojených států. V tomto případě společnost SSAB použije požadované zavedené mechanismy, které umožňují předání mimo EU/EHP jako jsou standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.
 

5.2 Služby poskytované mimo EU/EHP

Společnost SSAB může při poskytování webových stránek nebo služeb využívat subdodavatele. V případě potřeby a v rozsahu požadovaném pro účely webové stránky a poskytování služeb mohou být osobní údaje předány do země mimo EU/EHP. V tomto případě společnost SSAB použije požadované zavedené mechanismy, které umožňují převod na subdodavatele v třetích zemích jako jsou standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Společnost SSAB se bude spoléhat na tzv. „Privacy Shield“ pro ty poskytovatele služeb umístěné v USA, které jsou certifikovány jako „Privacy Shield“. Další informace o rámci „Privacy Shield“ vyvinutém americkým ministerstvem obchodu a Evropskou Komisí a související zásady týkající se zpracování osobních údajů naleznete zde.
 

6. MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

Pokud Uživatel poskytne společnosti SSAB kontaktní údaje například v souvislosti s prodejem produktu nebo služby, kontaktuje zákaznickou službu společnosti SSAB, objedná příručku nebo jiné materiály na webových stránkách nebo se účastní soutěží, může společnost SSAB používat osobní údaje uživatele pro marketingové účely a propagovat nejnovější produkty a služby společnosti SSAB a personalizovat zkušenosti Uživatelů. Uživatelům je poskytnuta možnost dát svůj předchozí souhlas nebo tam, kde je to možné, zákony umožňují možnost odhlásit se od přijímání marketingových sdělení od společnosti SSAB nebo jiných společností skupiny.
 

6.1 eMarketing

Společnost SSAB může poskytnout Uživateli aktualizace produktů a služeb, informační bulletiny a další informace o stávajících nebo nových produktech a službách prostřednictvím e-mailu a textové zprávy (SMS), pokud Uživatel poskytl předchozí souhlas, nebo pokud to společnosti SSAB jinak dovoluje zákon.
Uživatel se může kdykoli odhlásit z marketingové komunikace kliknutím na odkaz „odhlásit se“ umístěný v dolní části e-mailů.
 

6.2 Statistiky a segregace

Společnost SSAB může vytvářet profily skupin Uživatelů nebo segmentovat údaje za účelem vytvoření anonymních agregovaných statistik o používání webových stránek, produktů a služeb společnosti SSAB, jako je odhad počtu Uživatelů, zobrazení stránek, e-mailů a zjištění, které části webu Uživatelé považují za užitečné, identifikovat funkce, které by mohly být vylepšeny, a poskytovat kontextovou reklamu skupinám Uživatelů. Údaje shromážděné pro tyto účely se nepoužívají k identifikaci konkrétního Uživatele, ale k analýze toho, jak Uživatelé obecně nebo uživatelské skupiny používají webovou stránku nebo služby.
 

6.3 Cílená inzerce

Inzertní partneři společnosti SSAB nebo společnost SSAB může Uživateli zveřejnit obsah nebo inzeráty, například Uživatel může vidět reklamu na nedávno prohlížený produkt na webových stránkách společnosti SSAB. Společnost SSAB používá cookies a další podobné technologie k zobrazení reklam přizpůsobených zákazníkovi na základě například prohlížení (stránek) ze strany Uživatele, historie nákupů nebo přihlašovacích informací.

Pokud společnost SSAB shromažďuje nebo používá informace o prohlížení webových stránek Uživatele pro e-marketingové účely, má Uživatel právo k tomu kdykoli vznést námitku kontaktováním společnosti SSAB. Pokud jde o právo vznášet námitky, podívejte se do odstavce 8 níže pro další informace.
 

7. UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou uchovávány pouze tak dlouho, dokud to bude nutné ke splnění cílů definovaných v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Poté budou osobní údaje odstraněny s výjimkou případů, kdy je uchovávání osobních údajů vyžadováno zákonem nebo právy či povinnostmi kterékoli ze stran.

Zde jsou hlavní pravidla pro retenční období:

 • Osobní údaje týkající se zákazníků budou uchovávány během vztahu se zákazníkem a poté po nezbytnou dobu nebo dobu vyžadovanou zákonem nebo právy či závazky kterékoli ze stran, například pro účely fakturace;
 • Údaje shromážděné v souvislosti se zákaznickým servisem, další interakce se společností SSAB, průzkumy a soutěže budou uchovávány tak dlouho, dokud to bude nutné pro přístup k a řešení dané záležitosti.
 • Společnost SSAB odstraní nebo anonymizuje údaje používané pro marketingové účely po uplynutí přiměřeného časového období od posledního kontaktu mezi uživatelem a společností SSAB, ledaže je uchovávání údajů vyžadováno zákonem nebo právy nebo povinnostmi kterékoli ze stran.
 • Pokud má Uživatel obavu ohledně uchovávání údajů pro marketingové účely, měl by Uživatel v tomto ohledu odkázat na další informace o uživatelských právech v části 8 níže.

8. PRÁVA NA SOUKROMÍ

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, které společnost SSAB ohledně něho vlastní.

Uživatel má právo kdykoli požádat o opravu, aktualizaci nebo odstranění osobních údajů. Upozorňujeme však, že určité informace jsou nezbytně nutné pro splnění účelů uvedených v tomto prohlášení a mohou být vyžadovány zákonem. Vymazání takových údajů proto nemůže být povoleno rozhodným právem, které stanoví povinné lhůty uchovávání.

Uživatel má právo vznést námitky proti zpracování, které je založeno na oprávněném zájmu společnosti SSAB z důvodů, které se týkají jejich konkrétní situace, a to kdykoli. V rozsahu požadovaném platnými zákony o ochraně údajů má Uživatel právo omezit zpracování údajů.

Uživatel má právo na přenositelnost údajů, tj. právo obdržet osobní údaje v strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a předávat osobní údaje jinému správci údajů v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy. To platí pouze pro osobní údaje poskytnuté Uživatelem na základě zákaznické smlouvy nebo souhlasu Uživatele.

Ohledně výše uvedených práv:

• pro otázky týkající se osobních údajů souvisejících s obchodem nebo marketingem navštivte prosím www.ruukki.com/yourdata
• v jiných otázkách osobních údajů kontaktujte data.privacy@ssab.com

Pokud se Uživatel domnívá, že existuje problém s tím, jak společnost SSAB zpracovává osobní údaje Uživatele, má Uživatel právo podat stížnost vnitrostátnímu orgánu pro ochranu osobních údajů v EU/EHP.

9. ZABEZPEČENÍ

Společnost SSAB udržuje přiměřená bezpečnostní opatření, včetně fyzických, elektronických a procedurálních opatření, která chrání osobní údaje před ztrátou, zničením, zneužitím a neoprávněným přístupem či zveřejněním. Společnost SSAB například omezuje přístup k těmto informacím na oprávněné zaměstnance a dodavatele, kteří potřebují znát tyto informace v rámci popisu své práce a na poskytovatele služeb třetích stran, kteří mohou zpracovávat údaje pouze podle pokynů společnosti SSAB.

Mějte na paměti, že ačkoliv společnost SSAB usiluje o poskytování přiměřených bezpečnostních opatření týkající se osobních údajů, nemůže žádný bezpečnostní systém zabránit všem možným porušením bezpečnosti.

10. ZMĚNY OHLEDNĚ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost SSAB může toto prohlášení o ochraně osobních údajů a související informace změnit. Společnost SSAB doporučuje Uživatelům pravidelně číst prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, aby získali informace o všech možných změnách. Společnost SSAB vždy uvede datum prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, aby umožnila Uživatelům zaznamenat změny. Upozorňujeme, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů je pouze informativní.

Společnost SSAB bude Uživatele informovat o možných změnách prostřednictvím rozumných a dostupných kanálů.

11. KONTAKT NA SPOLEČNOST SSAB

V případě žádostí týkajících se osobních údajů SSAB, které SSAB uchovává ohledně konkrétního uživatele, navštivte stránku www.ruukki.com/yourdata. Pro žádosti týkající se prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti SSAB prosím kontaktujte společnost SSAB e-mailem na adrese [data.privacy@ssab.com].