Legal notice

Vstupem na webové stránky společnosti Ruukki (dále jen „webové stránky“) vyjadřujete svůj souhlas s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte s následujícími podmínkami v plném znění, nesmíte vstupovat na tyto webové stránky.

Všeobecná ustanovení

Obsah těchto webových stránek je ve výhradním vlastnictví společnosti Rautaruukki Corporation a/nebo jejích dceřiných a sesterských společností (dále jen „Ruukki“). Veškeré materiály (mimo jiné podnikové symboly, názvy značek, názvy produktů, ochranné známky, texty, obrázky a audiovizuální prvky) na těchto webových stránkách podléhají ochraně podle autorského práva, přičemž veškerá autorská práva zůstávají v držení společnosti Ruukki. Jsou vyhrazena jakákoli práva, která zde nejsou výslovně udělena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ruukki je zakázáno reprodukovat, převádět, distribuovat nebo ukládat veškerý obsah nebo jeho části v jakékoli formě vyjma případů, které jsou v souladu s níže uvedeným svolením.

S výhradou podmínek uvedených na tomto místě a všech platných místních zákonů a předpisů vám společnost Ruukki uděluje nevýlučné, nepřenosné, individuální a omezené právo přistupovat k těmto webovým stránkám včetně průvodních materiálů, používat je a zobrazovat je pouze k účelům osobního užívání. Toto oprávnění neznamená přenos práv k těmto webovým stránkám a materiálům, které obsahují, a podléhá následujícím omezením: (i) na všech kopiích těchto webových stránek a materiálů musíte ponechat všechna označení autorských a jiných vlastnických práv společnosti Ruukki a (ii) nesmíte tyto webové stránky a materiály nijak upravovat, distribuovat, převádět nebo ukládat, reprodukovat, veřejně vystavovat nebo ukazovat, ani je jinak využívat k jakýmkoli veřejným nebo komerčním účelům vyjma případů, které jsou zde výslovně povoleny. Jednotlivé dokumenty na těchto webových stránkách mohou podléhat dalším podmínkám, jak je uvedeno v těchto dokumentech. Používání tiskových zpráv a dalších dokumentů klasifikovaných jako veřejné je povoleno ve veřejné komunikaci, pokud je uváděn zdroj informací.

Ruukki a všechny ostatní ochranné známky společnosti Ruukki, názvy produktů, loga, obchodní značky, obchodní názvy, slogany a služby jsou ochrannými známkami společnosti Ruukki bez ohledu na to, zda jsou či nejsou registrované. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ruukki nesmí být váš přístup na tyto webové stránky vykládán jako udělení jakékoli licence nebo práva k používání libovolných značek, které se objevují na těchto webových stránkách, ať by takové udělení bylo odůvodňováno jako nepřímé, ze ztráty zákonného nároku nebo jinak.

Vyloučení a omezení odpovědnosti

Obsah těchto webových stránek je poskytován tak, „jak leží a běží“. Jakýkoli dokument na těchto stránkách může obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Společnost Ruukki dále nijak nezaručuje, že tyto webové stránky nebo server, který zajišťuje jejich provoz, budou bez virů nebo jiných prvků destruktivního charakteru. Ačkoliv informace poskytované na těchto webových stránkách jsou získávány nebo sestavovány ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé, společnost Ruukki neposkytuje žádné výslovné nebo mlčky předpokládané záruky ani prohlášení týkající se přesnosti, platnosti, dostupnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, nezatíženosti patenty, aktuálnosti, funkčnosti nebo úplnosti jakýchkoli informací nebo dat, která jsou vám dávána k dispozici. Společnost Ruukki si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo znepřístupnit webové stránky. Všechny informace se mohou změnit bez předchozího oznámení.

Tyto webové stránky obsahují pouze všeobecné informace o společnosti Rautaruukki Corporation a jejích obligacích a derivátech, které lze obchodovat. Žádné z informací uváděných na těchto webových stránkách nemohou být vykládány jako nabídka k prodeji či nákupu derivátů, ani jako doporučení k investování.

Na informace na těchto webových stránkách se nesmí spoléhat v souvislosti s jakýmkoli investičním rozhodnutím. Při investičním rozhodování musí investoři zakládat své investice na vlastním šetření a hodnocení společností, obligací nebo derivátů a s tím spojených rizik.

Společnost Ruukki nebude odpovědná za žádné přímé, nepřímé, vedlejší, speciální nebo následné škody vzniklé z používání těchto webových stránek či způsobené v souvislosti nebo v důsledku jakéhokoli jejich používání, mezi něž patří mimo jiné ušlý zisk, přerušení podnikatelské činnosti, ztráta programů nebo jiných dat ve vašem informačním systému nebo na jiném místě, a to ani v případě, že společnost Ruukki nebo její zástupci byly na možnost takových škod upozorněni. Společnost Ruukki nebude odpovědná za žádné nepřesnosti, prodlevy ani závady na těchto webových stránkách nebo v souvislosti s nimi a nebude povinna informovat uživatele o aktualizaci informací.

Odkazy

Kvůli usnadnění přístupnosti může společnost Ruukki začlenit do těchto webových stránek odkazy na jiné stránky na internetu, které jsou vlastněné nebo provozované třetími stranami. Společnost Ruukki nepřebírá žádnou odpovědnost a neposkytuje žádné záruky ani prohlášení ohledně materiálů vytvářených nebo publikovaných třetími stranami, na které odkazují tyto webové stránky.

Příspěvky

Zasláním materiálu na jakýkoli z našich serverů, například e-mailem nebo prostřednictvím webových stránek, souhlasíte s tím, že:

(A) materiál nebude obsahovat žádné položky, které jsou nezákonné nebo jinak nevhodné ke zveřejnění;

(B) před odesláním materiálu vynaložíte přiměřené úsilí na to, abyste jej proskenovali a odstranili z něj veškeré viry nebo jiné infekční či destruktivní prvky;

(C) jste vlastníkem materiálu nebo máte neomezené právo nám jej poskytnout a společnost Ruukki jej smí bezplatně zveřejnit a/nebo začlenit materiál či jakékoli v něm popisované myšlenky do svých produktů bez jakékoli odpovědnosti nebo ručení;

(D) nepodniknete proti nám žádné kroky v souvislosti se zaslaným materiálem a souhlasíte s tím, že nás odškodníte, pokud proti nám zakročí nějaká třetí strana v souvislosti s materiálem, který jste zaslali.