Bezpečné materiály a komponenty

Za účelem zajištění zdravotních a bezpečnostních podmínek od výroby až ke koncovým uživatelům se společnost Ruukki aktivně zapojuje do nepřetržitého výzkumu a vývoje, a stejně tak do sledování a testování procesů, materiálů a produktů. Také otevřeně hovoříme o bezpečnostních problémech, které mají vliv na produkty během celé jejich životnosti.

Shoda s předpisy a registračními závazky

Společnost Ruukki sleduje nepřetržitě vývoj národní a mezinárodní legislativy, jako je RoHS, REACH a ELV, která se vztahuje k nebezpečným a škodlivým látkám v materiálech, a vždy postupuje aktivně.

Společnost Ruukki používá ve výrobním procesu široký sortiment látek a přípravků. Některé přípravky dovážíme a také dodáváme určité vedlejší produkty, které vznikají při procesu výroby oceli. U nich provádíme veškeré potřebné registrace pod REACH a také vyžadujeme plnou shodu REACH od našich subdodavatelů.

  • REACH je nové nařízení Evropského společenství o chemikáliích a jejich bezpečném používání (ES 1907/2006). Zabývá se registrací, hodnocením, povolováním a omezováním chemických látek.

Více podrobností o REACH si můžete přečíst na webových stránkách Evropské komise

Nařízení REACH

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) vstoupilo v platnost v rámci Evropské unie dne 1. června 2007. Toto nařízení se vztahuje na všechny výrobce, dovozce a uživatele látek samotných nebo obsažených v přípravcích a předmětech. Předpis se následně vztahuje také na výrobu oceli a výrobu produktů, komponent a systémů z oceli. 

V nařízení REACH jsou výrobky z oceli, komponenty a systémy společnosti Ruukki definovány jako zboží, nikoliv jako látky. To znamená, že nepodléhají registraci pod REACH. Společnost Ruukki je však dovozcem některých přípravků a také dodává určité vedlejší produkty, které vznikají při procesu výroby oceli. Provedli jsme jejich veškeré potřebné registrace pod REACH a také vyžadujeme plnou shodu REACH od našich subdodavatelů. 

Nepřetržitě sledujeme seznam SVHC (látek vyvolávajících velké obavy) a v příslušných případech budeme informovat zákazníky o složkách SVHC v našich produktech.

Jestliže máte jakékoliv dotazy týkající se společnosti Ruukki a nařízení REACH, kontaktujte svého místního prodejce.

Prohlášení o ekologickém výrobku

Prohlášení o ekologickém výrobku zahrnují informace o použitých surovinách, spotřebě energie a emisích vyplývajících z výroby, stejně jako o možnosti recyklace výrobku. Prohlášení o ekologickém výrobku jsou aktualizována, aby stále vyhovovala revidovaným národním předpisům.

Prohlédněte si prohlášení o ekologických výrobcích společnosti Ruukki