Leed credits

LEED v4 kredity


LEED (Leadership in Energy Environmental Design – Čelné postavení v energetickém a ekologickém projektování) je mezinárodně uznávaný certifikační systém zelených budov, který poskytuje ověření třetí strany, že budova nebo obec byla projektována a postavena s využitím strategií cílených na zlepšený výkon napříč všemi parametry, které jsou považovány za nejdůležitější: úspora energie, efektivita spotřeby vody, snížení emisí CO2, zlepšená kvalita vnitřního životního prostředí, dozor nad zdroji a citlivost k jejich dopadům.
Systém LEED vyvinul U.S. Green Building Council (USGBC) a poskytuje majitelům a provozovatelům budov výstižný rámcový dokument pro identifikaci a zavádění praktických a měřitelných projektů zelených budov včetně řešení pro stavbu, provoz a údržbu.
 
LEED podporuje celkový stavební přístup k dlouhodobé udržitelnosti cestou zjišťování výkonu v klíčových oblastech. Body LEED jsou udělovány na 110-bodové stupnici a kredity jsou rozdělovány s ohledem na jejich potenciální ekologický dopady.

Kritéria hodnocení LEED v4


Vyberte si níže uvedená bodovací kritéria a přečtěte si více o počtu bodů, které jsou k dispozici při použití výrobků z oceli, o použitelných produktech Ruukki a reference.

Lokalita a doprava (LT kredit)

Kredit 3
Vysoká priorita - Opětovná výstavba na urbanisticky nevyužitých prostorech
2 body

Cíl a požadavky 

Rehabilitovat poškozená místa, kde je výstavba komplikována znečištěním životního prostředí, a snížit tlak na nezastavěné pozemky. 

Náš přínos

V městských lokalitách může výstavba na znečištěných (periferních) místech využívat výhod lehkých konstrukcí, který vyžadují menší podíl zemních prací a ve větší míře využívají prefabrikaci v podobě ocelových komponent, což může snížit stupeň narušení znečištěné půdy. V některých případech to může vést k cenově efektivním nápravným řešením problému znečištění. 

Příslušné produkty Ruukki

Referenční normy a směrnice

 • U.S. EPA. Definice periférií. Program EPA dlouhodobé udržitelné přestavby periférií. Navštivte stránky www.epa.gov/brownfields
 • ASTM E1527-05. Ekologické hodnocení lokality, fáze I, ASTM International. Navštivte stránky www.astm.org
 • ASTM E1903-97, Ekologické hodnocení lokality, fáze II, v platnosti od roku 2002. ASTM International. Navštivte stránky www.astm.org
 • Středisko pro podporu technologií pro periférie. Navštivte stránky www.brownfieldstsc.org
 • Environmental Law Institute, Brownfields Center. Navštivte stránky www.brownfieldscenter.org
 • Národní instituty pro zdraví, Národní vědecké instituty pro ekologické zdraví, Program finančních podpor pro základní výzkum. Navštivte stránky www.niehs.nih.gov/
 • New York State Department of Health, Poradenství k problematice vnikání výparů. Navštivte stránky www.health.state.ny.us/
 • Předběžné cíle nápravných opatření pro EPA Region 9. Navštivte stránky www.epa.gov
 • U.S. EPA, Úřad pro výzkum a vývoj, Technické přístupy k charakteristice a asanaci periférií. Navštivte stránky www.epa.gov
 • U.S. EPA, Program dlouhodobě udržitelné obnovy periférií. Navštivte stránky www.epa.gov/brownfields
 • Standardní postupy, ASTM E1739-95: Rizikové nápravné činnosti uplatňované v lokalitách s ropou, ASTM International. Navštivte stránky www.astm.org
 • Směrnice EPA OSWER 9610.17: Rizikové rozhodování v programech nápravné činnosti UST, Agentura pro ochranu životního prostředí USA, Úřad pro podzemní zásobníky. Navštivte stránky www.epa.gov/

Kredit 4
Hustota prostředí a různorodé využití
1-5 bodů

Cíl a požadavky 

Směřovat vývoj k městským oblastem s existující infrastrukturou, chránit „zelené louky“ a zachovávat přirozené prostředí a přírodní zdroje. 

Náš přínos

 Používání ocelových konstrukcí a komponent může pomoci uchopit mnoho problémů výstavby v městských centrech. Projektované komponenty z prefabrikované oceli mohou být namontovány rychleji, čímž se zkrátí doba potřebná pro stavbu a omezí se přerušování prací. 

Pružnost nabízená ocelovým provedením navíc umožňuje snazší využívání obtížných městských stavenišť. Schopnosti širokého rozpětí, rychlovýstavba, integrace služeb, včasné dodání, snížené požadavky na skladování, méně přerušení na stísněných staveništích a menší váha ocelových budov vedoucí k menším základům, to všechno přispívá k lépe realizovatelným řešením na bázi oceli na obtížných městských staveništích. Dále, mnoho technologií na bázi oceli, jako jsou základy s ocelovými pilotami a opláštění střech a stěn, vyžaduje jen nepatrné odvážení odpadu ze stavby.

Příslušná řešení

Příslušná řešení
Udržitelná lokalita (kredit SS)

Kredit 2
Rozvoj lokality – ochrana nebo obnovení přirozeného prostředí
1-2 body

Cíl a požadavky 

Zachovávat existující přírodní oblasti a obnovovat přirozené prostředí v poškozených oblastech, a dále podporovat biologickou různorodost. 

Náš přínos

Aby bylo možné získat tento kredit, musí být narušení vznikající při výstavbě udržováno v mezích přísných limitů. 
Používání ocelových konstrukcí a komponentů umožňuje mnohem větší podíl prefabrikace. Klíčovým prvkem prefabrikace je skutečnost, že mnohem větší podíl celého procesu je přesunut ze staveniště do továrních podmínek, které jsou pod kontrolou. Snížení množství času stráveného na staveništi může vést k méně škodlivým dopadům na staveniště a lokalitu. Používání oceli otevírá možnosti pro řídicí systémy, které snižují narušení stavební lokality. 

Příslušné produkty Ruukki

Kredit 5
Zmírnění efektu tepelného ostrova
1 bod

Cíl a požadavky 

Omezit tepelné ostrovy z ohledem na minimalizaci dopadů na mikroklima a přirozené prostředí pro člověka a zvěř. Použití střešních materiálů s indexem slunečního odrazu (SRI), který se rovná nebo je větší než 82 při střechách s nízkým sklonem (nebo 3-letých SRI 64) a 39 při střechách s velkým sklonem (nebo 3-letých 32 SRI).  

Náš přínos

Předvyrobené střešní systémy s požadovanými úrovněmi SRI dodává společnost Ruukki.  

Příslušné produkty Ruukki

Referenční normy a směrnice

 • Normy ASTM. Navštivte stránky http://www.astm.org
 • ASTM E1980–01, Standardní postupy pro výpočet indexu odrazivosti slunečního světla u vodorovných a mírně skloněných neprůhledných povrchů
 • ASTM E408–71(1996)e1, Standardní zkušební metody pro celkové normální vyzařování povrchů pomocí techniky inspekčního měření
 • ASTM E903–96, Standardní zkušební metoda pro pohltivost slunečního světla, odrazivost a světelnou propustnost materiálů pomocí integračních fotometrů
 • ASTM E1918–97, Standardní zkušební metoda pro měření odrazivosti slunečního světla u vodorovných a mírně skloněných povrchů v terénu
 • ASTM C1371–04, Standardní zkušební metoda pro určování vyzařování materiálů s teplotou blízkou pokojové teplotě pomocí přenosných měřičů emisí
 • ASTM C1549–04, Standardní zkušební metoda pro určování odrazivosti slunečního světla při teplotě blízké teplotě okolí pomocí přenosného solárního reflektometru
 • Rada pro hodnocení Chladné střechy. Navštivte stránky http://www.coolroofs.org
 • U.S. EPA, Střešní produkty ENERGY STAR. Navštivte stránky www.energystar.gov/
 • Národní laboratoř Berkeley, Skupina pro tepelný ostrov, Chladné střechy.

Inovace (IN kredit)

Kredit 1
Inovace
1-5 bodů

Cíl a požadavky 

Kredity za inovaci mohou být uděleny za strategie, které jdou výrazně za hranice toho, co je požadováno v jiných kreditech LEED, nebo za nové nápady, které nebyly použity jinde. 

Náš přínos

Ocel může přispívat k některým inovačním řešením – varianty zahrnují návrh budoucí možnosti demontáže a opětovného použití, využití kombinovaných prvků kvůli snížení objemu materiálu, využití inovačních konstrukčních řešení v oblasti oceli, která snižují objem materiálu a integraci konstrukce a služeb. 

Další možností je kreativní využití prefabrikátů za účelem maximalizace ekologických výhod a zlepšení zdravotních a bezpečnostních ukazatelů pro pracovníky. Přesunutí většího podílu procesu do více kontrolovaných a pohodlných továrních podmínek umožňuje snazší plnění a kontrolu bezpečnostních požadavků včetně lepšího zajišťování dobrých pracovních podmínek. 

Příslušné produkty Ruukki

Energie - Energie a atmosféra (kredit EA)

Předpoklad 2
Minimální energetický výkon
Požadováno

Cíl a požadavky 

Stanovit minimální úroveň energetické účinnosti pro navrhované budovy a systémy za účelem snížení ekologických a ekonomických dopadů spojených s nadměrným používáním energie. 

Předběžná podmínka požaduje, aby všechny budovy s certifikátem LEED dosahovaly základní úrovně energetické účinnosti. 

Předložte 5% zlepšení charakteristiky výkonu navrhovaných nových budov nebo 3% zlepšení charakteristiky výkonu u hlavních renovací stávajících budov ve srovnání se základní charakteristikou výkonu budov. 

Vypočítejte základní hodnocení výkonnosti budovy podle metody hodnocení výkonnosti budovy v příloze G normy ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 (s errata) pomocí modelu simulace energie, např. IDA-ICE 4.0. 

Náš přínos

Splnění základních norem je cenově výhodné a považuje se to za dobrou obchodní praxi. Ocelové konstrukce mohou být bez problémů projektovány pro dosažení základních úrovní požadované energetické účinnosti a získají další body podle detailního návrhu budovy, jejího umístění a použitého druhu paliva. Budovy úřadů s ocelovým rámem, které spojují vysoké úrovně izolace a pružné strategie služeb k maximalizaci účinnosti. 

Energetické výpočty požadované pro tento kredit předpokládají použití softwaru pro tepelné modelování, aby bylo projektantům umožněno zkoumat, optimalizovat a předvádět plný celoroční energetický výkon. Tyto modely umožňují přesné modelování účinků tepelné hmoty za účelem předvedení a maximalizace potenciálních výhod. Tepelná hmota je důležitá v budovách kvůli své kapacitě ukládání tepla, zejména v období chlazení. Nejdůležitější však není absolutní množství hmoty, ale skutečnost, jak dobře je distribuováno a jak dobře je spojeno s obývanými prostory. Studie ukázaly, že dostatečné množství hmoty může být snadno začleněno do ocelových rámů budov úřadů za účelem snížení chladicích zátěží a že rámová konstrukce způsobuje malý rozdíl pro chladicí zátěže. Projektant by se měl zaměřit na to, aby zajistil, že hmota, která je k dispozici pro konstrukční požadavky, je efektivně využívána k chlazení. To znamená pečlivé stanovení povrchových úprav, aby bylo zajištěno, že hmota nebude izolována od vnitřních prostorů.

Příslušné produkty Ruukki

Referenční normy a směrnice

 • Norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1–2010. Energetická norma pro budovy s výjimkou nízkopodlažních obytných budov. American National Standards Institute, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Illuminating Engineering Society of North America.
 • ASHRAE, Průvodce pokročilým projektováním pro malé až střední kancelářské budovy, 2014. Navštivte stránky www.ashrae.org
 • ASHRAE, Průvodce pokročilým projektováním energií pro malé obchodní domy a skladové budovy 2010. Navštivte stránky www.ashrae.org
 • ASHRAE, Průvodce pokročilým projektováním energií pro školní budovy K-12, 2010. Navštivte stránky www.ashrae.org
 • Příručka New Building Institute, Advanced Buildings™ Core Performance™.
 • ENERGY STAR®, Příručka pro modernizaci budov. Navštivte stránky www.energystar.gov/
 • Program ENERGY STAR®, nástroj pro hodnocení hledání cílů. Navštivte stránky www.energystar.gov/
 • Moderní budovy, technologie a postupy. Navštivte stránky www.advancedbuildings.org
 • Americká rada pro energeticky efektivní ekonomiku. Navštivte stránky www.aceee.org
 • New Buildings Institute, Inc. Navštivte stránky www.newbuildings.org
 • U.S. Department of Energy, Program energetických kodexů zabývajících se energií v budovách. Navštivte stránky www.energycodes.gov
 • U.S. Department of Energy, Úřad pro efektivní a obnovitelné energie. Navštivte stránky www.eere.energy.gov
 • U.S. EPA, Spojené partnerství pro teplo a elektrickou energii. Navštivte stránky www.epa.gov/chp
 • Norma ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1–2010, Uživatelská příručka (ASHRAE, 2010).

Kredit 2
Optimalizujte energetický výkon
1-18 bodů

Cíl a požadavky

K dosažení zvýšení úrovně energetické náročnosti za předpokladu norem ke snížení ekologické a ekonomické škody spojené s nadměrnou spotřebou energie. Analyzovat energetickou náročnost pro celou budovu energetickou simulací a prokázat % zlepšení v návrhu budovy energetické náročnosti ve srovnání se základem budovy. 1 bodu je dosaženo v nové bytové výstavbě (NC) pri 6% zlepšení a v "Core & Shell" kategorii je 1 bod dosažený při 3% zlepšení energetické náročnosti. Maximální počet 18 bodů se dosáhne, když zlepšení energetické náročnosti je 50% v NC nebo 47% v C&R. Zlepšení energetické náročnosti se vypočítá energetickou simulaci.

Aby bylo možné začlenit vzduchotěsnost do celkové energetické účinnosti budovy, musí se použít progresivní metoda výpočtu. Pokyny USBC pro faktorování vzduchotěsnosti najdete v předpisu CIR ze 3. listopadu 2013.
 
Musí se předložit výsledky zkoušek vzduchotěsnosti zadaných výrobcem a zkušební metody musí být v souladu se standardní zkušební metodou ASHRAE pro určování míry vzduchové netěsnosti (ASTM E 283).
 
Ve svém základním modelu použijte typické hodnoty vzduchové netěsnosti od ASHRAE. Při modelování navrhované budovy použijte realistickou hodnotu, kterou lze prokazatelně získat z výpočtů nebo jiné dokumentace.
 
V simulaci základního modelu i při simulování navrhované budovy se řiďte požadavky ASHRAE na průtok vzduchu venkovní ventilací.
 
Dodejte jasnou, jednoznačnou dokumentaci ke všem krokům, které byly podniknuty za účelem dosažení požadované vzduchotěsnosti, a výsledky zkoušky s ventilátorem ve dveřích (ASTM E 1827, ASTM E 779).
 
Dodejte vysvětlení úspory nákladů, kterou přinese zlepšení vzduchotěsnosti, ve srovnání se základním modelem.
 
Zpráva o kreditu LEED musí dále zahrnovat výsledky zkoušek vzduchotěsnosti konstrukce stěn od výrobce a rovněž měření provedená na dokončené budově.

Kredit 5
Výroba obnovitelné energie
1-3 body

Cíl a požadavky

Používejte místní systémy obnovitelné energie ke kompenzaci energetických nákladů budovy . Vypočítejte účinnost projektu tak, že vyjádříte energii vytvořenou systémy obnovitelné energie jako procento ročních energetických nákladů budovy a podle níže uvedené tabulky určíte počet dosažených bodů.
 
Použijte roční energetické náklady budovy vypočítané v kreditu EAc2 Optimalizace energetického výkonu, nebo databázi průzkumů spotřeby energie v komerčních budovách od Ministerstva energetiky USA, abyste mohli určit odhadovanou spotřebu elektřiny. Následují minimální procentní podíly obnovitelné energie pro prahovou hodnotu každého bodu:

Procentní podíl obnovitelné energie Body (okrem Core & Shell) Body (Core & Shell)
1 % 1  1
3 % -  2
5 % 2  3
10 % 3  -


Náš přínos

Solární systémy pro stěny jsou k dispozici od společnosti Ruukki.

Příslušná řešení

Solární systémy pro stěny

Kredit 1
Rozšířené schvalování
2-6 bodů

Projektům usilujícím o certifikaci LEED lze udělit další kredit za inovaci za předpokladu, že se používá nějaké řešení na ověřování funkčnosti pláště budovy a toto řešení není zahrnuto v požadavcích EAC 1 na kredity za rozšířené schvalování. 
 
Testování vzduchotěsnosti pláště budovy od společnosti Ruukki lze považovat za obsáhlejší než ověřování funkčnosti pláště budovy. Avšak vzhledem k tomu, že neexistuje žádný seznam řešení, která získala tento kredit, nelze zaručit udělení kreditu. USGBC posuzuje individuálně způsobilost každého kandidáta k udělení dalšího kreditu.
 
Musí se přijmout opatření podle požadavků EAC 1 a musí být vypracovány potřebné dokumenty. Dále je nutné předložit rozsáhlý popis měření vzduchotěsnosti a zprávy o jejich výsledcích, stejně jako popis nápravných opatření, která byla přijata na základě výsledků, to vše v angličtině.Materiály a zdroje (kredit MR)

Předpoklad 2
Požadované plánovaní stavebního a demoličního odpadového hospodářství

Kredit 5
Stavební a demoliční odpadové hospodářství
1-2 body

Cíl a požadavky

Snížení stavebního a demoličního odpadu likvidovaného na skládkách a ve spalovnách pro znovuzískání, opětovné použití a recyklaci materiálů. Předpokladem je plánované odpadové hospodářství a nastavení cílů pro nejméně 5 materiálů. Kredity v odpadovém hospodářství se dosáhnou recyklací nebo zužitkování nerizikových stavebních a demoličních odpadních materiálů nebo dobrovolným snížením celkového množství odpadu na požadovanou úroveň. Výpočet recyklovaného materiálu může být na základě hmotnosti nebo množství ale celkově musí být shodný.

Specifikujte, zda budou materiály separované nebo smíšené a popište rozdílné strategie plánované pro projekt. Popište, kde budou materiály převzaty a jak bude recyklační provoz s materiálem nakládat. Poskytněte závěrečnou zprávu s detailním popisem hlavních toků produkovaných odpadů, včetně sazeb za likvidaci. Suť z čištění půdy není považována za stavební, demoliční nebo renovační odpad.

Požadavky na kredit:

Možnost 1: Odchýlka 50 % a tři toky materiálu, 1bod
Odchýlka 75 % a 4 toky materiálu, 2 body NEBO

Možnost 2: Ne více než 12,2 kg odpadu je generováno na metr čtvereční podlahové plochy budovy, 2 body


Náš přínos

Výsledkem montáže je minimum odpadu na stavbě. Odpadní materiál pocházející ze stavby, renovace nebo demolice je možné třídit a ocelový odpad je vrácen k opětovnému použití do ocelářského průmyslu. Veškerý obalový materiál je recyklovatelný a jeho množství je k dispozici před dodávkou produktů. Recyklační služby poskytované společností Ruukki jsou považovány za prospěšné při realizaci recyklace. Navíc jsou pracovníci Ruukki zodpovědní za dodržování plánu nakládání s odpady při jejich každodenní práci.

Kredit 1
Snižování dopadu životního cyklu bodvy
2-5 bodů

Cíl a požadavky 

Prodloužení životnosti stávajícího stavebního fondu, ochrana zdrojů, zachování kulturních zdrojů, omezení odpadu a snížení ekologických dopadů nových budov s ohledem na materiály, výrobu a přepravu. Pro dosažení kreditů znovu použijte nebo obnovte stavební materiály v stávající budově nebo ukažte snížení dopadu na životní prostředí posouzením životního cyklu pro novou výstavbu.

Kredit nabízí až pět bodů za prodloužení životnosti stávajících budov zachováním materiálů, které by mohly být využity pro nové budovy. K získání jednoho bodu by mělo být zachováno minimálně 25 % stávající konstrukce budovy (včetně strukturálního podlaží a střešního pláště) a pláště (vnější plášť a kostra kromě okenních montážních prvků a nestrukturálního střešního materiálu). Další body jsou k dispozici, jestliže je opětovně použito větší procento. 

Pro novou výstavbu je možné získat tři body v případě, že analýzy životního cyklu (LCA) prokáží minimálně 10% snížení dopadů na životní prostředí nejméně ve třech ze šesti katergórií dopadu, jednou z nichž je potenciál globálního oteplování (GWP). Žádná kategorie dopadu v LCA může zvýšit o více než 5% ve srovnání ze základní budovou. Vypočítejte dopady na životní prostředí nové výstavby a základní stavby ve všech kategoriích dopadu nejméně na 60 let životnosti budovy.

Náš přínos

Budovy s ocelovým rámem jsou flexibilní a vhodné pro opětovné použití. Jsou také často snadno rozšiřitelné a přizpůsobitelné pro nové použití. V renovaci, úpravách a zesilování stávajících konstrukcí je důležitý rys ocelových konstrukcí. Existuje mnoho příkladů ocelových rámových konstrukcí, které byly adaptovány na nové využití, a v některých případech byly ocelové konstrukce rozebrány a znovu sestaveny v nové lokalitě. Nízké váhové parametry ocelových konstrukcí navíc znamenají, že často mohou být do stávajících budov přidána další podlaží, což rozšiřuje jejich využitelnost.  

Environmentální osvědčení, EPD, jsou k dispozici pro Ruukki stavební produkty. EPDs jsou podstatné pro posuzování životního cyklu celé budovy. Ruukki osvědčení EPDs obsahují zejména informace o životním prostředí, zejména informace o vlivu na životní prostředí naší výroby a našich produktů. EPDs jsou založeny na mezinárodních normách.

Příslušné produkty Ruukki

Envirnmentální osvědčení produktu

Kredit 2
ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OPTIMALIZACE STAVEBNÍHO VÝROBKU - ENVIRONEMNTÁLNÍ Prohlášení o PRODUKTU
1-2 body

Cíl a požadavky

Cílem je podpořit používání produktů, u nichž jsou k dispozici informace o životním cyklu a které mají environmentálně, ekonomicky a sociálně výhodní dopady na životní cyklus.

Použijte alespoň 20 různých trvale instalovaných produktů, které pocházely od nejméně päti různých výrobců, které mají environmentální prohlášení o produktu. Typ III EPD lze připsat jeden bod. Dva body jsou udělovány pokud produkt prokáže snížení dopadu na životní prostředí pod běžný průměr odvětví v nejméně třech kategoriích vlivu.

Náš přínos

Prohlášení o vlivu produktu na životní prostředí (Environmental product Declarations - EPD), jsou k dispozici pro stavební výrobky Ruukki. EPDs pro konktrétní produkt jsou environmentální osvědčení typu III ověřené třetí stranou. EPDs obsahují informace o dopadu produktu na životní prostředí v konkrétních katagóriích vlivu.

Ruukki EPDs  

Kredit 3
ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OPTIMALIZACE STAVEBNÍHO PRODUKTU - ZDROJ VSTUPNÍHO MATERIÁLU
1-2 body

Cíl a požadavky 

Cílem je podpořit používání produktů, u nichž jsou k dispozici informace o životním cyklu a které mají environmentální, ekonomické a sociálně výhodné vlivy na životní cyklus. Odměnit pro výběr ověřených produktů, které byly získány z odpovědných zrdojů.

Jeden bod je dosažen při výběru produktů pro hodnotu nejméně 25%, při nákladu, který splňuje jeden z odpovídajících extrakčních kritérií, např. opětovné použití materiálu nebo recyklovaný obsah.

Náš přínos

Mnoho ocelových komponentů, které jsou generovány z demolic nebo renovačních projektů jsou vhodné k opětovnému použití. Zahrnuje to oblast konstrukcí, obkladů, svorníků a menších komponentů. Protože ocelové komponenty mají relativně vysokou hodnotu ve srovnání s jinými stavebními materiály, mohou významně přispět k dosažení tohoto kreditu.

Přibližný recyklovaný obsah pro ocelové produkty jako jsou pilóty, nosníky, sloupy, nosné trapézové profily a ocelové obklady je 25 procent.


Recyklovaný obsah, panely z minerální vlny


Část konstrukce Rozložení hmotnosti
Minerální vlna 68,50 %
Ocel pozinkovaná v horké lázni 29,70 %
Povrchová úprava 0,60 %
Lepidlo 1,10 %Odhadovaný recyklovaný obsah ve výrobcích z oceli používaných společností Ruukki je 25 procent, celkový obsah recyklovaného materiálu ve stěnovém panelu je 7 procent.Recyklovaný obsah, panely Life


Panel Ruukki® Life, který vyrábí společnost Ruukki Construction, přispívá k získání certifikace LEED díky využívání recyklovaných materiálů a surovin z místních zdrojů.

Část konstrukce Rozložení hmotnosti
Minerální vlna, sklená vata 57,50 %
Ocel pozinkovaná v horké lázni 38,30 %
Povrchová úprava 0,80 %
Lepidlo 1,40 %


Izolační materiály z minerální vlny obsahují 70 % recyklovaného skla. Poměr recyklovaných materiálů v ocelových komponentech se odhaduje na 25 %. To znamená, že celkový obsah recyklovaných materiálů je 50 %.Recyklovaný obsah, panely PIR

Část konstrukce Rozložení hmotnosti
Izolace PIR 34,30 %
Ocel pozinkovaná v horké lázni 64,20 %
Povrchová úprava 1,60 %Odhadovaný recyklovaný obsah ve výrobcích z oceli používaných společností Ruukki je 25 procent, celkový obsah recyklovaného materiálu ve stěnovém panelu je 16 procent.

Kredit 4
ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OPTIMALIZACE STAVEBNÍHO PRODUKTU - VYKAZOVÁNÍ SLOŽEK MATERIÁLU
1-2 body

Cíl a požadavky

Cílem je podpořit používání produktů, u nichž jsou k dispozici informace o životním cyklu a které mají environmentální, ekonomicky a sociálně výhodné dopady na životní cyklus. Dosažení kreditu má tři možnosti.

Jeden bod je dosažen použitím alespoň 20 různých trvale instalovaných produktů od alespoň pěti různých výrobců, kteří prokáží chemický soupis produktu na alespoň 0,1%.

Druhý bod je dosažen výběrem produktu, který obsahuje méně rizikových substancí. Tento kredit je dosažen například výběrem produktu, který splňuje REACH kritéria.

Náš přínos

Materiálové přísady pro produkty Ruukki jsou k dispozici po 0,1% v prohlášení o produktu, který je šetrný k životnímu prostředí - EPD. Ruukki udělalo zásoby vstupního materiálu a splnilo REACH požadavky. Produkty neobsahují substance podle nařízení REACH nebo zařazených na seznamu látek (SVHC).

Ruukki EPDs. 

Kvalita vnitřního prostředí (kredit EQ)

Kredit 2
Materiály s nízkými emisemi
1-3 body

Cíl a požadavky 

Zredukovat koncentraci chemických kontaminantů, které mohou poškodit kvalitu vzduchu, lidské zdraví, produktivitu a životní prostředí. Požadavky zahrnují emise těkavých organických směsí (VOC) do vzduchu v interiéru a obsah VOC materiálů.

Náš přínos

Ocelové komponenty jsou většinou opatřovány nátěrem mimo stavbu v kontrolovaných podmínkách. Tím se snižují emise do budovy. Na ocel mohou být použity nátěry a povlaky s nízkými emisemi, aby byl splněn tento požadavek pro získání kreditu. 

Ruukki SPA sendvičové panely a stavební produkty s barevnou povrchovou úpravou dodržují M1 certifikát Finské klasifikace emisí stavebních materiálů. Ruukki produkty byly testovány na emise vzduchu v interiéru a splňují přísná kritéria pro klasifikaci M1. Certifikát je k dispozici na vyžádání.

Příslušné produkty Ruukki

Referenční normy a směrnice

Kredit 7
Denní světlo
1-3 body

Cíl a požadavky 

Poskytnout obyvatelům budovy spojení mezi vnitřními a venkovními prostorami prostřednictvím vstupu denního světla a výhledů do řádně obývaných částí budovy. 

Jeden bod je k dispozici, jestliže se podaří zajistit denní světlo alespoň pro 55 % všech pravidelně obývaných prostor. Více bodů lze dosáhnout v případě, že je podíl pravidelně obývaných prostor větší.

Náš přínos

Ocelová konstrukce je vhodná při optimalizaci oken nebo jiných řešení v oblasti denního světla a celé architektury, což znamená, že tento kredit je možné získat snadno.

Referenční normy a směrnice

 • ASTM D1003 - 07e1, Standardní zkušební metoda pro propustnost světla a polosvětla u průhledných materiálů. Navštivte stránky www.astm.org
 • Analýza výkonu studentů ve školách s denním světlem. Navštivte stránky www.innovativedesign.net/
 • Umění denního světla. Navštivte stránky www.edcmag.com/
 • Vědecký program pro produktivitu a stavitelství, New Buildings Institute. Navštivte stránky www.newbuildings.org/
 • Intenzita záření - software.
 • Průvodce projektováním kompletní budovy, Denní světlo. Navštivte stránky www.wbdg.org/
 • Průvodce projektováním kompletní budovy, Ovladače elektrického osvětlení. Navštivte stránky www.wbdg.org/
 • Architektonické osvětlení, druhé vydání, autor: M. David Eganand Victor Olgyay (McGraw-Hill, 2002).
 • Projektování denního světla, autor: Benjamin Evans, Časově úsporné normy pro data architektonického projektování, (McGraw-Hill, Inc., 1997).
 • Denní světlo a projekt, autor: Gregg D. Ander (John Wiley & Sons, 1997).
 • Denní světlo pro dlouhodobě fungující projekt, autor: Mary Guzowski (McGraw-Hill, Inc., 1999).
 • Technická příručka pro dlouhodobě fungující budovy, Public Technology Institute (Public Technology Institute, 1996). Navštivte stránky www.pti.org

Kredit 8
Kvalita výhledu
1-2 body

Cíl a požadavky 

Poskytnout obyvatelům budovy spojení s venkovními prostory prostřednictvím vstupu denního světla a výhledů do stále obývaných částí budovy. 

Jeden bod je k dispozici, jestliže 75 % všech pravidelně obývaných prostorů má výhled ven. 

Náš přínos

Přizpůsobivost ocelových konstrukcí, fasádní obklad a rozdělení do funkčních bloků poskytuje projektantům flexibilitu a prostor pro zajištění dostatečného denního světla a udržování výhledů bez překážek, což je v souladu s požadavky na kredity denní světlo a kvalita výhledu.

Referenční normy a směrnice

 • Umění denního světla. Navštivte stránky www.edcmag.com/
 • Vědecký program pro produktivitu a stavitelství, New Buildings Institute. Navštivte stránky www.newbuildings.org/
 • Intenzita záření - software.
 • Průvodce projektováním kompletní budovy, Denní světlo. Navštivte stránky www.wbdg.org/
 • Průvodce projektováním kompletní budovy, Ovladače elektrického osvětlení. Navštivte stránky www.wbdg.org/
 • Technická příručka pro dlouhodobě fungující budovy, Public Technology Institute (Public Technology Institute, 1996). Navštivte stránky www.pti.org